Connect with us

Regulamin

Rozdział 1

Definicje
1.1 Awaria – uszkodzenie systemu ograniczające dostęp Klienta do usługi.
1.2 Ogłoszenie – informacja zawierająca ofertę kupna, sprzedaży, wymiany, wynajmu lub świadczenia innej usługi.
1.3 Ogłoszeniodawca – osoba zamieszczająca ogłoszenie.
1.4 Ogłoszeniobiorca – osoba korzystająca z oferty zamieszczonej w ogłoszeniu
1.5 Regulamin – niniejszy dokument.
1.6 Strona – Ogłoszeniodawca lub Wydawca – Ogłoszeniodawca i Wydawca zwani są dalej łącznie „Strony”.
1.7 System – infrastruktura teleinformatyczna umożliwiająca świadczenie usług przez Operatora, w skład której wchodzą m.in. urządzenia telekomunikacyjne oraz serwery wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem.
1.8 Usługa – możliwość wyemitowania konkretnego ogłoszenia w dziale ogłoszeń serwisu www.kurierdrzewny.eu
1.9 Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu www.kurierdrzewny.eu
1.10 Wydawca – KD MEDIA

Rozdział 2

Postanowienia ogólne
2.1 Wydawca świadczy usługę udostępniania serwisu ogłoszeniowego na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2.2 Aktualny Regulamin jest dostępny w biurze wydawcy Kuriera Drzewnego przy ul. Lipowej 4c/13, 81-572 Gdynia.
2.3 Na stronie www.kurierdrzewny.eu można dodawać bezpłatnie ogłoszenia drobne, ogłoszenia noszące znamiona treści reklamowej, zawierające ofertę handlową oraz usługową firm i instytucji.

Rozdział 3

Świadczenia wydawcy
3.1 Usługa zostaje uruchomiona po zaakceptowaniu regulaminu. Aby skorzystać z usługi, należy wypełnić formularz ogłoszenia, podając tam pełne i rzetelne dane. Osoba wprowadzająca swoje dane osobowe wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych danych w bazie naszego serwisu. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
3.2 Usługa obejmuje w szczególności:
3.2.1 Zamieszczenie ogłoszenia drobnego.
3.3 Wydawca może zaprzestać świadczenia Usługi, jeżeli:
3.3.1 Ogłoszeniodawca naruszy postanowienia Regulaminu.
3.3.2 Ogłoszeniodawca wykorzystuje Usługę w sposób mogący zagrażać istotnym interesom innych Użytkowników lub interesom Wydawcy, naruszając reguły uczciwego obrotu gospodarczego, w szczególności poprzez nieprzestrzeganie przepisów prawa.
3.3.3. Ogłoszeniodawca zamieszcza ogłoszenia więcej niż raz. Ogłoszenia identycznej treści, dodane więcej niż raz, będą traktowane jako spam i usuwane. Osoby łamiące zasadę dodawania ogłoszeń mogą zostać zablokowane przez administrację serwisu
3.3.4. Wszelkie ogłoszenia zawierające treści obraźliwe, łamiące obowiązujące normy prawne oraz w jakikolwiek inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego będą bezzwłocznie usuwane. Wydawca zastrzega sobie prawo nie zamieszczenia lub usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny. W przypadku ogłoszeń drobnych, zabrania się wielokrotnego zamieszczania w tej samej kategorii ogłoszeń tego samego produktu lub usługi przez jednego użytkownika oraz zamieszczania ogłoszeń zawierających adresy WWW stron komercyjnych a także reklamy innych serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.
3.4 Wydawca może ponadto zaprzestać świadczenia Usługi, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych oraz wszelkich awarii nie ma możliwości dalszego świadczenia Usługi.
3.5 W przypadkach, o których mowa w ust powyżej Wydawca może zawiesić świadczenie Usługi do chwili zaprzestania naruszeń, usunięcia skutków naruszeń lub przywrócenia stanu umożliwiającego dalsze normalne świadczenie Usługi.
3.7 Wydawca dołoży najwyższej staranności celem zabezpieczenia bazy danych przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdział 4

Świadczenia Ogłoszeniodawcy
4.1 Dodawanie ogłoszeń na stronie jest bezpłatne dla ogłoszeń drobnych.
4.2 Ogłoszeniodawca nie będzie powierzał hasła do swojego konta osobom trzecim.
4.3 Ogłoszeniodawca nie będzie podejmować żadnych działań ingerujących w zasoby innych Użytkowników, utrudniających korzystanie z usługi innym Użytkownikom lub mogących wywołać jakąkolwiek szkodę u Wydawcy i innych podmiotów.
4.4 Ogłoszeniodawca nie będzie udostępniał treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, bądź w jakikolwiek inny sposób naruszający normy współżycia społecznego.

Rozdział 5

Odpowiedzialność stron
5.1 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usługi.
5.2 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń dodawanych przez ogłoszeniodawców i nie odpowiada za naruszenia prawa wynikające z takiego przekazu informacji.
5.3 Wydawca nie uczestniczy w transakcjach pomiędzy ogłoszeniodawcą oraz ogłoszeniobiorcą oraz zastrzega sobie prawo nieuczestniczenia w ewentualnych sporach zaistniałych pomiędzy nimi.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe
6.1 Do kwestii nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.2 Sądem właściwym dla wszelkich sporów mogących powstać w związku z korzystaniem z Usługi, jest sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.
6.3 Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie portalu.
6.4 Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Zapisz się do Newslettera!

Wysyłaj mi Newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).