Connect with us


Technika, technologie, nowości

Szanse rozwoju oraz zagrożenia dla firm i pracowników

Automatyzacja i sztuczna inteligencja

Dodane:

/

 • Lewicki

  Ciche i wydajne wiatraki pionowe. Fot. (amazon.pl).

 • Kurier Drzewny

  Urządzenie rozdrabniania do automatycznej linii przygotowania odpadów. Fot. fot. autora

 • Lewicki

  Monitoring emisji metanu NASA-emit. Fot. Google EARTH

 • Kurier Drzewny

  Coboty do wspomagania ręcznych prac (www.astor.com.pl)

 • Kurier Drzewny

  Evo z AI automatycznie sprawdzający i eliminujący wadliwe elementy. Fot. fot. autora

 • Kurier Drzewny

  Plan PSW wodór - w oczekiwaniu na realizację Fot. (gov.pl/wysokienapiecie.pl)

 • Oxytree

  Oxytree realną szansą na uzupełnienie braków drewna i tlenu. Fot. (rys. autora)

 • Lewicki
 • Kurier Drzewny
 • Lewicki
 • Kurier Drzewny
 • Kurier Drzewny
 • Kurier Drzewny
 • Oxytree


W dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się świecie przemysł drzewno-meblarski przeszedł znaczące zmiany dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii, automatyzacji produkcji oraz zastosowaniu sztucznej inteligencji (AI) do planowania, nadzoru, produkcji i sprzedaży wyrobów. Choć te innowacje oferują ogromne możliwości rozwoju, to niosą również ze sobą wyzwania dla przedsiębiorstw, a zwłaszcza pracowników z tradycyjnych stanowisk pracy.

Mieczysław Lewicki, biuro@starting.com.pl 

Kluczowe obszary działania firmy

Automatyzacja w całym przemyśle ma swoje wyzwania i granice związane zarówno z technologią, jak i specyfiką procesów. Współpraca między ludźmi a technologią może przyczynić się do stworzenia nowoczesnej, innowacyjnej i zrównoważonej branży drzewno-meblarskiej. Gdzie szukać szans rozwoju?

Na jakim kierunku skoncentrować działania? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale z pewnością trzeba skupić się na kilku kluczowych obszarach działania przedsiębiorstwa: efektywności, innowacyjności, warunkach pracy i jakości.

• Efektywność produkcji
Automatyzacja i sztuczna inteligencja pozwalają na zautomatyzowanie wielu procesów produkcyjnych, co skutkuje zwiększeniem efektywności i redukcją kosztów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą koncentrować się na bardziej zaawansowanych zadaniach, a procesy produkcyjne stają się bardziej precyzyjne i szybsze.

• Innowacyjność
Nowoczesne technologie umożliwiają rozwój innowacyjnych produktów i rozwiązań, które mogą zyskać uznanie i akceptację na rynkach. Natomiast wdrażanie inteligentnych systemów produkcyjnych może przyczynić się do tworzenia bardziej zaawansowanych, ekologicznych i estetycznych produktów z drewna, materiałów drewnopochodnych, stolarki budowlanej oraz wyrobów meblarskich.

• Poprawa warunków pracy
Automatyzacja przyczynia się do przejmowania przez maszyny i urządzenia pomocnicze rutynowych, monotonnych czynności, pozostawiając pracownikom bardziej kreatywne i wymagające zadania. Przyczynia się to do poprawy warunków pracy, zwiększenia satysfakcji zawodowej oraz rozwijania nowych umiejętności.

• Jakość wykonania
Technologie, automatyzacja i sztuczna inteligencja właściwie zastosowane wspomagają produkcję wysokiej jakości, budując markę produktów, i podnoszą konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Ograniczenia i zagrożenia rozwoju

Obszary, gdzie mogą występować ograniczenia i zahamowania w branżowym rozwoju automatyzacji produkcji tkwią w wielu segmentach aktywności w przedsiębiorstwie.

Szczególnie w tych, gdzie ich wpływ na to jest niedostrzegany lub niedowartościowany. Poniżej niektóre z nich:

Reklama• Złożoność procesów produkcyjnych
Przemysł drzewno-meblarski często obejmuje skomplikowane procesy produkcyjne, zwłaszcza jeśli chodzi o obróbkę drewna i produkcję niestandardowych mebli. Automatyzacja może napotykać trudności w obszarach, gdzie istnieje duża złożoność ręcznie wykonywanych zadań.

• Różnorodność i indywidualizacja produktów
W przemyśle meblarskim często produkowane są unikalne, niestandardowe meble. Proces automatyzacji może być trudny w obszarze produkcji masowej, gdzie różnorodność produktów jest duża, a wymagania klientów są zindywidualizowane.

• Szybkość i elastyczność w designie
Trendy w designie mebli i wyrobów branży drzewnej oraz preferencje konsumentów mogą się szybko zmieniać. Systemy automatyzacji muszą być elastyczne i szybko dostosowywalne do nowych trendów, co może być trudne, zwłaszcza w przypadku bardziej tradycyjnych technologii.

• Praca z materiałami o zmiennej jakości
Drewno jako podstawowy surowiec różni się pod względem jakości i właściwości. Typowa automatyzacja produkcji może napotykać trudności w radzeniu sobie z materiałami o zmiennej jakości i zmiennych właściwościach, a układy dostosowane do zmiennej jakości materiału wejściowego są często drogie i nie zawsze całkowicie rozwiązują problem.

• Konieczne rzemiosło
W produkcji mebli i wyrobów z drewna często konieczne są umiejętności rzemieślnicze i kreatywność. Niektóre zadania, takie jak szlifowanie złożonych kształtów, ręczne montowanie elementów czy rzeźbienie, mogą być trudne do zautomatyzowania ze względu na subtelności i precyzję, wymagane w tych umiejętnościach oraz często ich wysoki koszt.

• Wysoki koszt inwestycji
Wdrożenie zaawansowanych systemów automatyzacji jest kosztowne.
Dla mniejszych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które działają na rynku z niskim wolumenem produkcji, inwestycje w pełną automatyzację mogą być trudne do ekonomicznego ??? uzasadnienia.

Mimo powyższych wyzwań nowe technologie, automatyzacja, robotyka i sztuczna inteligencja nadal znajdują nowe zastosowania zarówno w przemyśle drzewnym, jak i meblarskim, zwłaszcza w obszarach, gdzie procesy są bardziej standardowe i powtarzalne. Wdrażanie rozwiązań automatyzacji wymaga jednak ostrożnego dostosowywania ich do specyfiki branży, gdyż nawet dobre rozwiązania w obszarach innych gałęzi przemysłu nie są odpowiednie w naszej branży; wymagają konsultacji i analiz doświadczonych specjalistów branżowych oraz szybkiego i niezbiurokratyzowanego wsparcia techniczno-finansowego.

Zagrożenie spadkiem popytu

Zmniejszenie popytu na produkty drzewne i meblarskie na rynku krajowym czy eksportowym, a w szczególności, gdy skala czynników mogących wywoływać zmniejszone zapotrzebowanie na wyroby nadmiernie wzrasta w krótkim okresie.

Może to prowadzić do nagromadzenia nadmiernych zapasów, co z kolei może wpłynąć na utratę rentowności przedsiębiorstw. Zmniejszone zapotrzebowanie rynków na dotychczas produkowane wyroby może wynikać z różnych przyczyn, między innymi z niżej wymienionych.

• Zmiany w kierunkach eksportowych
Ewentualne zmiany w kierunkach eksportowych i spadek popytu w kluczowych rynkach zbytu mogą dodatkowo zwiększyć ryzyko nadprodukcji.

• Wzrost trwałości mebli
Jeśli meble stają się trwalsze, mniej podatne na zużycie i wymianę, może to prowadzić do zmniejszonego popytu na nowe produkty, zwłaszcza w kategoriach, gdzie trwałość jest kluczowym kryterium dla konsumentów.

Reklama• Szybkie zmiany w trendach
Przedsiębiorstwa muszą być gotowe na dostosowanie swoich strategii produkcji do zmieniających się trendów, unikając nadmiaru zapasów i nadmiernej produkcji.

• Dywersyfikacja i innowacje
Inwestycje w innowacje tworzące bardziej funkcjonalne produkty, a także rozwój nowych kierunków produktowych mogą pomóc w zminimalizowaniu ryzyka nadprodukcji poprzez dostosowanie oferty do zmiennych preferencji rynkowych.

• Monitorowanie rynków i trendów
Skuteczne monitorowanie rynków krajowych i zagranicznych oraz bieżących trendów konsumenckich jest kluczowe dla przedsiębiorstw, aby szybko reagować na zmieniające się warunki i unikać nietrafionej produkcji.

Zagrożenia powodowane nadprodukcją

Nadprodukcja mebli w Polsce może stanowić istotne zagrożenie przedsiębiorstw, pracowników i rozwoju automatyzacji produkcji mebli , stolarki otworowej i drzwi oraz wyrobów drewnopochodnych z kilku niżej wymienionych powodów:

• Niskie inwestycje w automatyzację
Przemysł, który zmaga się z nadprodukcją, może być mniej skłonny, aby inwestować w nowe technologie, również w automatyzację produkcji. Firmy mogą ograniczać wydatki kapitałowe szczególnie w czasie krótkookresowego, wysokiego zapotrzebowania na meble bez jasnej perspektywy jego stabilnego wzrostu.

• Presja na ceny i marże
Nadprodukcja może prowadzić do presji na ceny i marże. W takich warunkach firmy mogą skupiać się na zminimalizowaniu kosztów produkcji, a nie na kosztownych inwestycjach w technologię i automatyzację.
• Brak pozytywnych bodźców do innowacji
Jeśli konkurencja w przemyśle meblarskim opierałaby się głównie na cenach, to mogłyby być zaniedbane inwestycje w innowacje i nowoczesne technologie. Firmy skoncentrowane na masowej produkcji o niskich kosztach mogą nie widzieć potrzeby wdrażania procesów automatyzacji.

• Zróżnicowanie produktów i indywidualne zamówienia
W przypadku, gdy producenci mebli koncentrują się na zróżnicowanych produktach i indywidualnych zamówieniach, automatyzacja może być trudniejsza do wdrożenia ze względu na konieczność elastyczności produkcyjnej. Procesy masowej produkcji zautomatyzowanej mogą być niedostosowane do niestandardowych zamówień.

• Elastyczność wymagań konsumentów
Konsumentom coraz częściej zależy na elastyczności i personalizacji produktów. To może wymagać dostosowywania produkcji do szybko zmieniających się trendów. Nie zawsze jest łatwe do osiągnięcia poprzez automatyzację.

• Zależność od rynków eksportowych
Polski przemysł meblarski jest również zależny od rynków eksportowych. Nadprodukcja w branży może wpłynąć na spadek zdolności eksportowej, co z kolei wpływa na spadek zdolności inwestycyjnej w rozwój nowych technologii. Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom przedsiębiorstwa powinny być bardziej elastyczne, otwarte na innowacje, monitorować zmieniające się preferencje konsumentów i dostosowywać się do nowych trendów rynkowych. Inwestycje w technologie automatyzacji mogą być korzystne nawet w warunkach nadprodukcji, jeżeli umożliwiają one zwiększenie efektywności, poprawę jakości produktów oraz dostosowanie się do zmiennego popytu. Rozważane powyżej ogólnie zakreślone sytuacje zależą od wielu czynników, w tym m.in. ewolucji polityki środowiskowej UE, postępu technologicznego i zmian preferencji konsumentów. Jednakowoż zrównoważony rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów drewna będą kluczowe dla przyszłości przemysłu związanego z produkcją mebli, stolarki otworowej i drzwi oraz wyrobów drewnopochodnych w Polsce czy Europie.

Reklama„Konieczność uzupełniania wiedzy i nowych umiejętności oraz przystosowania się do nowego środowiska pracy są bardzo ważne. Obsługa i nadzorowanie systemów automatyzacji może być wyzwaniem dla pracowników.”

Zagrożenia dla pracowników

• Utrata miejsc pracy
Najbardziej widoczne zagrożenie wynika z automatyzacji rutynowych czynności, co prowadzi do utraty miejsc pracy dla pracowników zajmujących się powtarzalnymi zadaniami, które nie wymagają dynamicznych inwencji w procesie produkcji.

• Wiedza i nowe umiejętności
Konieczność uzupełniania wiedzy i nowych umiejętności oraz przystosowania się do nowego środowiska pracy są bardzo ważne. Obsługa i nadzorowanie systemów automatyzacji może być wyzwaniem dla pracowników.

• Etyka i bezpieczeństwo
Zastosowanie sztucznej inteligencji może rodzić pytania dotyczące etyki w kontekście decyzji podejmowanych przez algorytmy. Ponadto zwiększenie stopnia automatyzacji wytwarzania, składowania i transportu może prowadzić do nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem pracy, zwłaszcza w przypadku współpracy ludzi i maszyn.

Rozwój automatyzacji i sztucznej inteligencji w przemyśle drzewnym i meblarskim niesie zarówno szanse, jak i zagrożenia dla pracowników. Kluczowym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między efektywnością produkcji a utrzymaniem miejsc pracy oraz zapewnienie pracownikom odpowiednich narzędzi do przystosowania się do zmian.

Rozwiązaniem dla tych zagrożeń może być skoncentrowanie się na edukacji i szkoleniach, które pomogą pracownikom rozwijać umiejętności zgodne z nowymi wymaganiami rynku pracy. Dbając równocześnie o tworzenie polityki i programów społecznych, mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków automatyzacji dla społeczeństwa.

Inne obszary zagrożeń

Warto zauważyć, że skomplikowane kwestie związane z rynkiem, popytem i wzorcami konsumenckimi wymagają ciągłego dostosowywania się przedsiębiorstw do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Zagrożeniami są sytuacje związane ze spadkiem popytu na kierunkach eksportowych i rynku krajowym oraz wzrostem trwałości mebli. Jak również pośrednio wynikające z rozwoju automatyzacji, czyli zagrożenie nadprodukcją wyrobów drzewnych i meblarskich, implikując niedogodności w wielu aspektach. Również warto zauważyć, że skomplikowane kwestie związane z rynkiem, popytem i wzorcami konsumenckimi wymagają ciągłego dostosowywania się przedsiębiorstw do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.

Co wpłynie na rozwój branży?

Zagrożenia i wyzwania dla rozwoju branż: drzewnej i materiałów drewnopochodnych, stolarki otworowej oraz meblarskiej w kontekście ograniczeń w zakresie zużycia drewna nakładanych przez Unię Europejską będą prawdopodobnie kształtowane przez zmiany w polityce środowiskowej, zrównoważonym gospodarowaniem zasobami leśnymi oraz tendencjami konsumenckimi. Oto kilka kierunków rozwoju, które mogą wynikać z wymienionych ograniczeń:

• Zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi
Przemysł drzewny będzie prawdopodobnie musiał aktywniej praktykować zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi. To obejmuje wycinkę, odbudowę lasów, minimalizację negatywnego wpływu na ekosystemy leśne itp. Realizację tego ważnego zadania należy prowadzić z uwzględnieniem lokalnych warunków środowiskowych, biorąc pod uwagę warunki glebowe na danym terenie oraz w oparciu o bogate, ponadstuletnie doświadczenie polskich leśników i drzewiarzy poparte głęboką wiedzą praktyczną i naukową, sprawdzającą się przez dziesiątki lat w polskich lasach państwowych. Pozyskanie drewna z drzew przekraczających wiek rębny, starych i chorych to konieczność, która wbrew niektórym głosom tzw. „obrońców przyrody i klimatu” sprzyja poprawie czystości powietrza i redukcji CO2 w atmosferze. Nasadzenia młodych drzew w ilości wyższej niż drzew wyciętych powoduje, że las się odnawia produkując więcej tlenu. Najwięcej CO2 wchłaniają drzewa młode oraz w średnim wieku, które mają dużą masę liściową i „produkują” więcej masy drzewnej w jednostce czasu niż drzewa stare. Największy potencjał wytwarzania tlenu mają drzewa tzw. Oxytree. Łącznie stanowi to tylko około 20 proc. globalnej jego ilości. Tak więc w pierwszej kolejności główny nacisk powinien być położony na dobrostan glonów i roślin morskich, gdyż to one wytwarzają około 70 proc. tlenu na świecie.
Nigdy wcześniej drewno nie było użyte do tak czystego, bezpiecznego i inteligentnego sposobu wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.
Węgiel zawarty w CO2 pobrany przez liście drzew z atmosfery zostaje zmagazynowany w strukturze wytworzonego przyrostu masy drzewnej i jest w niej przez kilkadziesiąt lat. Jego istnienie w środowisku może być zrealizowane poprzez powrót do gleby popiołu po procesie kogeneracji energii elektrycznej oraz cieplnej i w minimalnym stopniu do atmosfery. Tak więc na pewno nie zwiększa, a może wręcz zmniejszać ilość węgla w środowisku.

Bilans emisyjny CO2 drewna jest zbliżony do zera. Wykorzystanie drewna i materiałów drewnopochodnych ma na celu zminimalizowanie marnotrawstwa surowców i wspieranie zrównoważonego, bardziej efektywnego wykorzystania zasobów drewna i zmniejszanie ilości CO2 w środowisku.

• Energia odnawialna
Jeśli produkcja mebli i innych produktów z drewna zostanie zoptymalizowana w celu zmniejszenia jego zużycia, to nadmiar materiału drzewnego może być wykorzystany do produkcji energii odnawialnej z biomasy na biopaliwa lub energię elektryczną i cieplną.

• Innowacje w technologii przetwarzania drewna
Ograniczenia dotyczące zużycia drewna mogą skłaniać do poszukiwania innowacyjnych technologii przetwarzania drewna, które pozwalają na uzyskanie większej wartości dodanej z mniejszej ilości surowca.

• Recykling drewna
Zwiększenie inwestycji w recykling drewna może być jednym ze sposobów na ograniczenie zużycia nowych zasobów. Może być on wykorzystywany w produkcji nowych produktów i materiałów, w tym mebli, okien i drzwi oraz innych wyrobów drewnopochodnych w przemyśle budowlanym.

Reklama• Edukacja i świadomość konsumentów
Wzrastająca świadomość ekologiczna konsumentów może prowadzić do zmiany preferencji zakupowych w kierunku produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł drewna.

Alternatywne materiały
Rozwój i stosowanie alternatywnych materiałów drewnopochodnych, takich jak materiały kompozytowe, może zminimalizować zużycie tradycyjnego drewna w niektórych sektorach przemysłu, zwłaszcza tam, gdzie niezbędne są materiały trwałe i odporne na warunki atmosferyczne.

• Digitalizacja i monitorowanie zasobów
Wykorzystanie technologii cyfrowych do monitorowania i zarządzania zasobami leśnymi może pomóc w bardziej efektywnym i zrównoważonym gospodarowaniu lasami, o ile podejmowane decyzje w oparciu o wyniki monitorowania będą współbrzmiały z wieloletnią wiedzą i doświadczeniem praktyków oraz sprawdzonymi i niepodważalnymi informacjami naukowymi.

Powyższe kierunki rozwoju są ogólnymi wyróżnikami i zależeć będą od wielu czynników administracyjnych, ekonomicznych oraz postępu technologicznego, zmian preferencji konsumentów oraz ewolucji polityki środowiskowej. 2 grudnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej w Brukseli, na wniosek sekretarz generalnej Komisji Europejskiej dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego unijne ramy certyfikacji usuwania dwutlenku węgla, przyjęła unijne ramy certyfikacji usuwania dwutlenku węgla.

Cel wniosku to ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie do poziomu poniżej 1,5° C. Będzie to wymagało znacznych redukcji globalnych emisji gazów cieplarnianych w nadchodzących dziesięcioleciach. W projekcie czytamy: „ (…) aby osiągnąć ten cel, należy przede wszystkim zwiększyć efektywność energetyczną budynków, środków transportu i przemysłu, przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz znacznie zwiększyć wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Po drugie, niezbędne jest odzyskiwanie węgla ze strumieni odpadów, ze zrównoważonych źródeł biomasy lub bezpośrednio z atmosfery”.

(Skuteczne metody odzysku i usuwania węgla są już dostępne i możliwe do zastosowania. Wymagają osobnego zaprezentowania w innym artykule.)

Po szerokim uzasadnieniu w 31 punktach wskazujących na to, co wzięto pod uwagę w przedmiotowym Rozporządzeniu 2022/0394 (COD) w pkt. 2 mówi się, że: „Przy obecnej polityce Unia nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia wymaganego poziomu usuwania dwutlenku węgla: pozbycie się go przez ekosystemy lądowe spadło w ostatnich latach, a w Unii nie prowadzi się znaczącego, przemysłowego jego usuwania”. (…) Zrównoważony rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów drewna będą kluczowe dla przyszłości przemysłu drzewnego w Europie”.

Analiza szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój automatyzacji i sztucznej inteligencji w branżach: drzewnej, meblarskiej i stolarki budowlanej, wskazuje, że szeroka aktywność w kluczowych obszarach i udział w realnym kształtowaniu rzeczywistej polityki Unii Europejskiej nie tylko na polu innowacji technicznych, technologicznych oraz informatycznych, dają szansę na rozwój i ograniczenie skutków pojawiających się zagrożeń w Polsce, która powinna decydować samodzielnie w ramach swoich kompetencji traktatowych o działaniach na omawianych obszarach, mając na względzie również polski interes ekonomiczny i ekologiczny.

Poprzez jedną z najbardziej efektywnych metod wykorzystania energii z odpadów drzewnych i drewnopochodnych, poprzez zespoły kogeneracyjne, dodatkowo uzyskujemy wartość dodaną dla bilansu energetycznego.

Dla zainteresowanych poruszanymi kwestiami
w niniejszym artykule proszę o kontakt z autorem:
biuro@starting.com.pl

 • Lewicki

  Ciche i wydajne wiatraki pionowe. Fot. (amazon.pl).

 • Kurier Drzewny

  Urządzenie rozdrabniania do automatycznej linii przygotowania odpadów. Fot. fot. autora

 • Lewicki

  Monitoring emisji metanu NASA-emit. Fot. Google EARTH

 • Kurier Drzewny

  Coboty do wspomagania ręcznych prac (www.astor.com.pl)

 • Kurier Drzewny

  Evo z AI automatycznie sprawdzający i eliminujący wadliwe elementy. Fot. fot. autora

 • Kurier Drzewny

  Plan PSW wodór - w oczekiwaniu na realizację Fot. (gov.pl/wysokienapiecie.pl)

 • Oxytree

  Oxytree realną szansą na uzupełnienie braków drewna i tlenu. Fot. (rys. autora)

 • Lewicki
 • Kurier Drzewny
 • Lewicki
 • Kurier Drzewny
 • Kurier Drzewny
 • Kurier Drzewny
 • Oxytree

"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta. Artykuły w Kurierze Drzewnym: Artykuły.

Czytaj dalej
Reklama
Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Technika, technologie, nowości

Södra Wood zmienia strukturę przemysłową, aby wzmocnić konkurencyjność

Rynek produktów drzewnych

Dodane:

/

Södra Wood

Södra Wood wprowadza zmiany w swojej strukturze przemysłowej, aby dalej wzmacniać swoją konkurencyjność. Jednakże klienci na Polskim rynku nie muszą obawiać się tych zmian.

Jednym z elementów strategii szwedzkiego koncernu jest konsolidacja produkcji w większych tartakach, co ma na celu osiąganie korzyści skali. W ostatnich latach rynek drzewny na świecie i w Polsce intensywnie się przekształca, a zmiany zmuszają do podjęcia kroków w celu zwiększenia efektywności produkcji.

Firma ogłosiła plany zamknięcia mniejszych jednostek i przeniesienia produkcji do większych, co wiąże się z inwestycjami w rozwój zakładów. Zmiany te mają na celu nie tylko poprawę efektywności i innowacyjności w całym łańcuch dostaw, ale także redukcję śladu węglowego, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju firmy.

W celu wzmocnienia i zabezpieczenia długoterminowej konkurencyjności Södra w sierpniu 2024 roku zamknie jednostki produkcyjne w Åtvidaberg i Ramkvilla. Zakład w Klevshult zostanie przekształcony w jednostkę przetwórczą. nakierowaną na procesy strugania, a działalność tartaku zostanie wygaszona. Część zakładu Södra w Torsås zostanie zamknięta, a pozostała część wystawiona na sprzedaż. Jednakże te zmiany w strukturze produkcyjnej nie wpłyną znacznie na dostępność materiału na Polskim rynku. Zgodnie z naszymi ustaleniami i zapewnieniami ze strony szwedzkiej, zmiany w strukturze nie wpłyną znacznie na Polski rynek.

Dotychczasowa produkcja z zakładu w Ramkvilla zostanie przeniesiona do tartaku w Långasjö, dzięki czemu będziemy mogli nadal dostarczać klientom te same ilości tarcicy. Ponadto zwiększy się też produkcja i dostępność drewna konstrukcyjnego C24 o grubości 60mm w tartaku w Långasjö. Dla nas to dobra informacja, ponieważ dzięki temu klienci będą mogli łączyć w jednym zamówieniu drewno konstrukcyjne C24 w grubości 45mm i 60mm z tego samego miejsca załadunku.

Zmiany w jednostkach produkcyjnych w Åtvidaberg, Klevshult oraz Torsås nie będą miały odczuwalnego wpływu na naszą działalność – zapewnia Bartosz Golak, dyrektor handlowy w Sodra Polska.

Södra Wood zapewnia wsparcie dla pracowników dotkniętych restrukturyzacją i podkreśla swoje zaangażowanie w przyszły rozwój, zarówno firmy, jak i całej branży.Czytaj dalej

Technika, technologie, nowości

Innowacje są kluczem do sukcesu

Trak-Met z Biskupca podbija rynek

Dodane:

/

Profesjonalnie i kompleksowo – taka jest dewiza firmy Trak-Met, oferującej rozwiązania zarówno dla dużych, jak i małych przedsiębiorców w których działalności występuje pozyskiwanie tarcicy z drewna okrągłego. W swojej ofercie producent posiada przede wszystkim traki taśmowe – mobilne i stacjonarne, a także podajniki, ostrzarki pił taśmowych oraz łuparki.

Trak-Met, działający na rynku od 1997 r. jest jednym z głównych europejskich producentów pilarek taśmowych. Przedsiębiorstwo, z siedzibą w Biskupcu, ma przedstawicieli w 16 krajach. Czemu zawdzięcza sukces?

– Profesjonaliści z branży tartacznej i meblarskiej cenią sobie niezawodne maszyny, które umożliwiają bardzo precyzyjne i wydajne cięcie drewna – mówi Zbigniew Skillandat, właściciel firmy Trak-Met, produkującej traki taśmowe, które cieszą się coraz większym uznaniem zarówno w Polsce, jak i za granicą. – Nasz sukces zawdzięczamy ciągłemu rozwojowi i stosowaniu najnowszych technologii.

Własne pomysły, europejska jakość

Firma ma własny dział konstrukcyjno-technologiczny, co pozwala jej na wprowadzanie autorskich innowacji. Specjaliści wykorzystują zaawansowane narzędzia projektowania, dzięki czemu są konkurencyjni na europejskim rynku. Co ważne, maszyny Trak-Metu zawierają komponenty wyłącznie renomowanych, światowych producentów, co przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności.
– Dzięki innowacjom nasze traki taśmowe są doceniane nie tylko za jakość wykonania i precyzję cięcia drewna, ale za cechy coraz bardziej istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy – podkreśla Zbigniew Skillandat. – W dobie rosnących cen energii i kosztów pracy energooszczędność i łatwość obsługi sprzętu nabierają szczególnego znaczenia w prowadzeniu działalności.

Wyznaczamy STANDARD-y

Jedną z najbardziej innowacyjnych maszyn jest przemysłowy trak taśmowy TTS-1200/60 STANDARD.
W 2019 r. został on nagrodzony Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA. Trzy lata później, tj. w 2022 roku, otrzymał Złoty Medal i prestiżową nagrodę „Wybór Konsumentów”.
Trak TTS-1200/60 sprawdza się w obróbce dużej ilości drewna kłodowego. Zastosowano w nim taśmę tnącą, która nie wymaga walcowania. Sprzęt wydajnością i jakością piłowania nie ustępuje znacząco dużym trakom szerokotaśmowym, w których zamontowano taśmę o szerokości 100 mm, jednak koszty jego eksploatacji są dużo niższe.

Innowacje w traku

Wśród nowoczesnych rozwiązań traka TTS-1200/60 jest oryginalnie zaprojektowana osłona czołowa, która zapewnia większą sztywność głowicy tnącej. Maszyna ma także bezpaskowe koła prowadzące o średnicy 800 mm, które gwarantują długotrwałe użytkowanie brzeszczotu. Z kolei brzeszczot ma 60 mm szerokości, ostrze stellitowe i podziałką zęba co 25 mm, co zapewnia wydajność dochodzącą nawet do 40 m sześciennych drewna na 10 godzin pracy.

Dwustronne, chłodzone emulsją ślizgi prowadzące zmniejszają tarcie podczas piłowania, co wpływa na mniejszy hałas, niższe zużycie energii i wyższą prędkość skrawania.

Dokładność i wydajność

Napęd głowicy jest dwustronny i łańcuchowy, dzięki falownikowi ze sterownikiem ISP-F12 uzyskano precyzyjne pozycjonowanie. Dokładność pomiaru piłowanego drewna może wynosić nawet 0,2 mm. Wydajna hydraulika z możliwością przestawiania narzędzi ułatwia manewrowanie dużymi kłodami o wadze do 5 ton. Przesuwna, bramowa głowica tnąca oparta jest na precyzyjnie szlifowanych prętach. Operator steruje urządzeniem z wolnostojącego pulpitu, który jest zintegrowany z hydrauliką. Podtorze traka wykonano z mocnych, dwustronnie podpartych profili zamkniętych, a poprzeczne podpory zastąpiono obrabianymi na laserze CNC płytami stalowymi. To zwiększa stabilność traka i eliminuje gromadzenie się pod obrabianą kłodą trocin i kory.

Nie tylko dla tartaków

Trak-Met proponuje także sprzęt dla mniejszych firm, m.in. trak TTP 600 PREMIUM PLUS. Jest on dostępny w wersji stacjonarnej i mobilnej. Przyczepa z maszyną ma homologację na drogi Unii Europejskiej. To rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy zajmują się obróbką drewna także poza tartakiem.

Wersja stacjonarna sprawdzi się w zakładach przecierających kłody do 25 m sześciennych na 8 godzin.

W traku TTP 600 PREMIUM PLUS wyoblone koła prowadzące o średnicy 720 mm współpracują z taśmą tnącą o szerokości 50 mm.

Wykonanie na kołach bieżni typu PK, którą ściśle wypełnia pas wielorowkowy, zapobiega dostawaniu się trocin i żywicy między koła a pas, dodatkowo pas nie ulega zgniataniu. Osłona czołowa zwiększa sztywność głowicy tnącej, a koła prowadzące z bieżnią PK zapewniają precyzyjne ustawienie położenia piły.

Przekłada się to na dłuższy okres eksploatacji brzeszczotu. Głowica jest napędzana dwustronnie, łańcuchowo.

Trak jest wyposażony w sterownik z falownikiem, który zapewnia dokładną regulację pomiaru piłowanego drewna z precyzją do 0,2 mm. Hydraulika o dużej wydajności ułatwia manewrowanie dużymi kłodami o wadze do 4 ton. Funkcja przestawiania narzędzi hydraulicznych zapewnia elastyczność w użytkowaniu.

Wydajność i stabilność

Konstrukcja traka została zaprojektowana z myślą o wydajności i stabilności. Podtorze wykonano z masywnych i podpartych profili zamkniętych, a podpory poprzeczne wykonano z obrabianych na laserze CNC płyt stalowych. Zapewnia to stabilność, dodatkowo podczas cięcia wyeliminowano gromadzenie się trocin, kory i odłamków drewna.

– Zakup traka może być impulsem do rozwoju oferty firmy – mówi Zbigniew Skillandat. – Nasze stacjonarne i mobilne maszyny sprawdzą się nawet w niewielkich firmach. Obróbka drewna na małą skalę to szansa na dodatkowy zarobek i pomysł na biznes.

ReklamaCzytaj dalej

Galeria

Wysokie kompetencje i ciągły rozwój to ich DNA

Z wizytą w SCM Group Polska

Dodane:

/

22-23 lutego w Suchym Lesie pod Poznaniem odbyły się Dni Otwarte Centrum Technologicznego SCM Group Polska. W trakcie tego wydarzenia, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie obrabiarek drewna, technologii cięcia, okleinowania oraz maszyn stolarskich.

Wizyta w siedzibie SCM Group Polska w Suchym Lesie była dla jej klientów nie tylko przyczynkiem do obejrzenia ciekawego show roomu z maszynami w roli głównej. Przede wszystkim stanowiła okazję do bezpośrednich rozmów ze sprzedawcami oraz technikami firmy, którzy w szczegółach wyjaśniali niuanse związane z prezentowanymi technologiami. Z perspektywy naszej redakcji takie doświadczenie również jest niezwykle cenne, także pod kątem możliwości zebrania unikalnych informacji o rynku drzewnym i meblarskim.

Show Room w centrum uwagi

Wśród atrakcji czekających na gości znalazły się prezentacje najnowszych modeli maszyn, które usprawniają procesy produkcji w branży obróbki drewna. Jednym z głównych punktów programu był pokaz możliwości przemysłowej okleiniarki Stefani X, która umożliwia oklejanie wąskich płaszczyzn pod kątem 45 stopni. Ponadto, zaprezentowano model okleiniarki Olimpic 500, dedykowany dla średnich przedsiębiorstw, również posiadający tę innowacyjną funkcję.

Uczestnicy mieli okazję śledzić proces rozkroju surowca na pile panelowej Gabbiani S115, a następnie obserwować, jak elementy trafiają na różne modele okleiniarek, począwszy od mniejszych Olimpic 300, aż po przemysłową okleiniarkę Stefani.

Ponadto podczas Dni Otwartych SCM Polska zaprezentowała obróbkę płyt drewnopochodnych na zaawansowanych maszynach CNC, takich jak Morbidelli X200 i CX110. Nie zabrakło również tradycyjnych maszyn do obróbki drewna, takich jak centra obróbcze, frezarki, wyrówniarki, czy strugarki.

Oferta partnerów

Aby zapewnić pełen wgląd w proces produkcji mebli, SCM Polska zaprosiła do udziału firmy partnerskie, takie jak REHAU, LCM, Jowat i wiele innych. Ponadto, eksperci z PKO Leasing byli dostępni na miejscu, aby przedstawić atrakcyjne oferty finansowania inwestycji. Firma LignumSoft zaprezentowała swoje intuicyjne, modułowe oprogramowanie do zarządzania projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą mebli.

Wśród innych partnerów wydarzenia warto wymienić ITA TOOLS, które zademonstrowało swoje innowacyjne narzędzia, oraz Imas, specjalizujące się w rozwiązaniach z zakresu instalacji odpylania.

Dni Otwarte SCM Polska to nie tylko prezentacje maszyn, ale także okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych oraz zdobycia wiedzy na temat najnowszych trendów w branży.

DNA SCM Group Polska

Podczas naszego pobytu w siedzibie firmy gościł nas Andrea Santi, członek zarządu i dyrektor SCM Group Polska, który działa w firmie SCM od 11 lat. Jak mówi, przez ten czas w polskim oddziale przedsiębiorstwa zaszły znaczące zmiany, chociażby pod względem rozbudowy sprzedaży, czy zaplecza serwisowego.

W ciągu ostatnich pięciu lat polski rynek stał się dla Grupy SCM jednym z czołowych odbiorców technologii obróbki drewna i produkcji mebli, zarówno w zakresie małych firm, jak i odbiorców przemysłowych, produkujących na dużą skalę. Jak wynika z doświadczenia firmy – struktura jej odbiorców w Polsce cały czas ewoluuje. – Przez ostatnie lata przybyło nam bardzo dużo klientów chociażby z branży producentów stolarki otworowej (okna i drzwi), a także producentów domów drewnianych. Jest tam bardzo duży potencjał, ponieważ do tej pory były to małe firmy, gdzie większość pracy wykonywana była ręcznie lub za pomocą maszyn używanych. Konkurencja na rynkach zagranicznych przyniosła trend zmierzający do automatyzacji za pomocą nowoczesnych maszyn – mówi Adrea Santi.

Nie da się ukryć, że branża meblarska w Polsce, po czasie dynamicznych wzrostów w latach 2021-2022 boryka się ze spadkami. Niemniej jednak, jak przyznaje Santi, wśród klientów SCM Group Polska są przedsiębiorstwa, które radzą sobie nawet lepiej niż we wspomnianym okresie hossy. Jest to uzależnione od rynku na jakim działają, gdzie eksportują.

Niezależnie od profilu firmy oraz jej kondycji – rynek wyczuwalnie wywiera presję na ceny oferowane przez producentów maszyn. Dlatego od ponad dwóch lat SCM Group proponuje te same cenniki dla rynku polskiego, mimo inflacji oraz innych czynników uzasadniających ewentualne podwyżki.

Dzięki takiej elastyczności firma bierze udział w wielu ciekawych projektach. – Mogę wspomnieć, że obecnie realizujemy duży projekt dla dużego producenta drzwi. Wg założeń powinien on się zakończyć uruchomieniem całego parku maszynowego do końca br. – mówi Santi. Firma jest w stanie realizować różnej wielkości projekty, również te bardzo zaawansowane, dzięki wsparciu zaawansowanego działu konstrukcyjnego we Włoszech. – Mamy wysokiej jakości techników i jesteśmy w stanie szybko reagować na całym świecie. – dodaje.

Dni Otwarte w siedzibie SCM Group Polska były momentem na odświeżenie wiedzy oraz kontaktów i po tej wizycie pozostało pozytywne wrażenie. Należy jednak wspomnieć, że show room w Suchym Lesie jest otwarty dla klientów przez cały rok.

scm

www.scmwood.com
+48 61 651 47 95

ReklamaCzytaj dalej

Technika, technologie, nowości

Efektywne zarządzanie produkcją okien i drzwi za pomocą profesjonalnego narzędzia informatycznego

Oprogramowanie

Dodane:

/

FenOffice od firmy Prologic to nie tylko kolejne oprogramowanie do zarządzania produkcją. To centralna oś, której używają zakłady produkcyjne do sterowania swoimi procesami. Niezależnie, czy tworzysz okna czy drzwi, FenOffice jest kluczowym narzędziem, które ułatwia zarządzanie każdym aspektem Twojej działalności.

Ogłoszenie tego, że „Wydajna obsługa klienta jest centrum prowadzenia zakładu”, z pewnością zyskuje na znaczeniu w świetle rosnących oczekiwań klientów i konkurencji na rynku. Dlatego FenOffice stawia nacisk na obsługę klienta, oferując obszerny program zarządzania i konstrukcyjny, który jest przyjazny dla użytkownika.

Składający się z różnorodnych modułów FenOffice wspiera użytkownika na każdym etapie codziennej pracy w zakładzie. Pozwala na opracowywanie bazy adresów, artykułów i projektów, a także umożliwia łatwe zarządzanie informacjami zakładowymi. Bezproblemowo można rejestrować nowe dane klientów, aktualizować adresy i wartości artykułów oraz usuwać przestarzałe dane.

Dzięki pełnej integracji procesów od oferty do produkcji, FenOffice umożliwia płynne zarządzanie wszystkimi etapami w jednym oprogramowaniu. Moduły analizy ilości, statystyki projektów, księgi kasowe oraz przebiegu płatności dają użytkownikowi kompleksowy wgląd w działalność zakładu.

Analiza ilości umożliwia zestawienie wszystkich materiałów zleceń produkcyjnych, natomiast statystyka projektów przedstawia istotne informacje w formie graficznej, ułatwiając zarządzanie produkcją. Księgi kasowe oraz przebieg płatności zapewniają rzetelne przedstawienie przychodów i rozchodów, automatycznie uwzględniając kwoty skonto przy generowaniu przekazów płatniczych.

FenOffice z bliska

Konstruowanie okien i drzwi to sztuka projektowania i kształtowania, która wymaga precyzji i elastyczności. W tej dziedzinie kluczowe jest posiadanie narzędzi, które pozwalają na swobodną realizację pomysłów i dostosowanie się do różnorodnych potrzeb klientów. FenOffice, innowacyjny program konstrukcyjny z rodziny FenOffice, to właśnie taki instrument, który uniezależnia użytkownika od systemów profili i ich specyfiki, oferując nieograniczone możliwości projektowania.

Niezależnie od tego, czy projektujemy okno IV czy PSK, FenOffice umożliwia konstruowanie okien i drzwi każdej wielkości i kształtu zgodnie ze skalą. Realistyczne przedstawienie kolorów i usłojenia, możliwość różnego przyporządkowania i rysowania elementów, takich jak słupki, ślemiona i szprosy, oraz swobodna konfiguracja pod dowolnie wybranym kątem, to tylko niektóre z funkcji, które sprawiają, że FenOffice jest niezastąpionym narzędziem dla projektantów stolarki otworowej.

Jedną z kluczowych zalet programu jest możliwość zarządzania i konstrukcyjnego wykorzystywania okuć i szkła. FenOffice pozwala na przypisywanie symboli różnym garniturom, oznaczanie niestandardowych skrzydeł, określanie i rozbudowę list rodzajów szkła. Dodatkowo, kalkulacja ceny może odbywać się według cennika, stałej ceny lub ceny minimalnej, dając użytkownikowi pełną kontrolę nad kosztami produkcji.

Dzięki FenOffice projektowanie nowych okien i drzwi staje się proste i intuicyjne. Standardowe wartości obliczeń i preferowane materiały pozwalają na szybką konstrukcję, a wszystkie ustawienia domyślne można łatwo dostosować do własnych potrzeb. Program umożliwia również płynne przełączanie się między widokiem od wewnątrz i od zewnątrz, co pozwala na kompleksową analizę projektu.

Kolejną zaletą FenOffice jest szybki dostęp do podstawowych danych, co pozwala na płynne generowanie kalkulacji.

Program pozwala na precyzyjne określenie ceny pozycji na podstawie mnożników, takich jak zapotrzebowanie materiału, czasy produkcji i narzuty kosztów zakładowych, przy zachowaniu możliwości edycji w każdym momencie.
Dodatkowo, FenOffice umożliwia tworzenie formularzy i list dla produkcji, co ułatwia organizację pracy i zarządzanie danymi istotnymi dla produkcji. Program pozwala również na sterowanie maszynami poprzez dane produkcyjne, co przyspiesza i usprawnia proces produkcyjny.
Wreszcie, FenOffice automatycznie tworzy zwymiarowane rysunki, co pozwala na precyzyjne przedstawienie projektu pod względem wysokości, szerokości oraz detali. Dzięki temu użytkownik może łatwo zweryfikować projekt i przekazać go do produkcji.

Program pozwala na precyzyjne określenie ceny pozycji na podstawie mnożników, takich jak zapotrzebowanie materiału, czasy produkcji i narzuty kosztów zakładowych, przy zachowaniu możliwości edycji w każdym momencie.
Dodatkowo, FenOffice umożliwia tworzenie formularzy i list dla produkcji, co ułatwia organizację pracy i zarządzanie danymi istotnymi dla produkcji. Program pozwala również na sterowanie maszynami poprzez dane produkcyjne, co przyspiesza i usprawnia proces produkcyjny.
Wreszcie, FenOffice automatycznie tworzy zwymiarowane rysunki, co pozwala na precyzyjne przedstawienie projektu pod względem wysokości, szerokości oraz detali. Dzięki temu użytkownik może łatwo zweryfikować projekt i przekazać go do produkcji.

Zarządzanie czasem

Efektywne zarządzanie czasem to kluczowy element sprawnego funkcjonowania każdego zakładu produkcyjnego. Wychodząc naprzeciw potrzebom branży, firma ProLogic wprowadza FenTime – innowacyjne narzędzie, które umożliwia precyzyjną rejestrację czasu produkcji oraz jego analizę, co przekłada się na zwiększenie wydajności i optymalizację kosztów.

Czasy zbierane na produkcji można w programie wprowadzać ręcznie, jednak FenTime oferuje alternatywną i bardziej efektywną metodę. Pracownicy mogą bezpośrednio rejestrować czasy przy pomocy komputerów bazujących na systemie Windows®, skanerów kodów kreskowych lub aplikacji FenTools. Dzięki temu proces rejestracji staje się szybszy i bardziej precyzyjny, co eliminuje ryzyko błędów i zapewnia dokładne odzwierciedlenie rzeczywistego czasu pracy.

Jedną z zalet FenTime jest możliwość rejestracji czasów produkcji poprzez terminale. Po wyborze pracownika, procesu i miejsca kosztów można rozpocząć, przerwać lub zakończyć trwającą czynność, co pozwala na elastyczne zarządzanie czasem i środkami produkcyjnymi.

Dodatkowo, rejestracja czasów na spersonalizowanych skanerach kodów kreskowych lub smartfonach za pomocą aplikacji FenTools sprawia, że proces jest jeszcze bardziej intuicyjny i wygodny dla pracowników.

Dzięki integracji z całą paletą produktów FenOffice, FenTime zapewnia płynne przejęcie danych dotyczących pracowników, miejsc kosztów i procesów bezpośrednio i bez zbędnych połączeń. Zarejestrowane czasy automatycznie zapisują się w bazie FenOffice, eliminując konieczność stosowania procedur importu lub eksportu.

Ponadto, FenTime umożliwia zestawienie faktycznych kosztów materiałów z ich skalkulowanymi kosztami, co pozwala na dokładne monitorowanie wydatków związanych z produkcją. W połączeniu z opcjonalnym modułem „Finanse”, FenTime pozwala na bezpośrednie uwzględnienie faktur dostawców w kalkulacji powykonawczej, co jeszcze bardziej usprawnia proces zarządzania kosztami.

Do pracy zdalnej

W erze cyfrowej, szybkość i łatwość dostępu do informacji stają się kluczowe dla sprawnego funkcjonowania firm. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych przedsiębiorstw, firma ProLogic wprowadza FenTools – innowacyjną mobilną aplikację, która zmienia sposób pracy zdalnej i umożliwia efektywne zarządzanie danymi bez względu na lokalizację.

FenTools to mobilne narzędzie stworzone dla pracowników poza biurem, zapewniające bezpośredni i obszerny dostęp do systemu FenOffice. Dzięki aplikacji pracownicy zewnętrzni mają możliwość szybkiego i wygodnego dostępu do aktualnej bazy danych, co przekłada się na znaczną oszczędność czasu i zwiększenie efektywności pracy.

Niezwykłą zaletą FenTools jest możliwość synchronizacji danych w czasie rzeczywistym. Dotąd zbieranie informacji na spotkaniach i wprowadzanie ich ręcznie do systemu wymagało czasu i wysiłku. Teraz wystarczy jedno kliknięcie klawisza „synchronizuj”, aby dane znalazły się już w systemie, co sprawia, że proces jest znacznie szybszy i bardziej efektywny.

Aplikacja FenTools stanowi również wartość dodaną dla małych i średnich firm, umożliwiając pracownikom stały dostęp do aktualnych danych FenOffice i niezależność od biura.

Podczas każdej rozmowy z klientem pracownicy są optymalnie przygotowani, dzięki dostępowi do wszystkich informacji dotyczących klienta i jego projektów. Dodatkowo, dzięki funkcji wyszukiwania, praca z danymi staje się jeszcze bardziej efektywna i wydajna.

FenTools umożliwia również przesyłanie danych pomiarów bezpośrednio z budowy do systemu oraz udostępnianie informacji bezpośrednio współpracownikom.
Dzięki funkcji notatek możliwa jest bezproblemowa wymiana tekstów i obrazów pomiędzy FenOffice i FenTools, co zapewnia płynną komunikację i błyskawiczne udostępnianie informacji.

Pierwszym krokiem w drodze do bezpapierowego biura jest wykorzystanie aplikacji FenTools. Dzięki niej praca zdalna staje się prostsza, szybsza i bardziej efektywna, a firma FenOffice kontynuuje swoją misję dostarczania innowacyjnych rozwiązań, które wspierają rozwój współczesnych przedsiębiorstw.

Bezpośrednio z produkcji

FenProd to innowacyjne i bezpapierowe narzędzie stworzone z myślą o efektywnej produkcji. Rozwiązanie to wykorzystuje zaawansowane technologie, aby usprawnić procesy produkcyjne oraz zapewnić szybki dostęp do niezbędnych informacji, dbając jednocześnie o optymalne wykorzystanie zasobów. Dzięki FenProd, etapy produkcji okien drewnianych, drewniano-aluminiowych i PVC stają się bardziej zorganizowane i efektywne. Wychodząc od etapów konstrukcyjnych, FenProd udostępnia standardowe stanowiska robocze, które umożliwiają łatwe zarządzanie procesem produkcyjnym.

Centralnym punktem sterowania produkcją jest stanowisko kierownika, gdzie planowane są zlecenia, optymalizowana jest kolejność produkcji, a także monitorowane jest obciążenie produkcji. Dzięki temu, kierownik ma szybki podgląd na postęp prac oraz może podejmować decyzje w oparciu o aktualne informacje.

Rejestracja wykonanych elementów na stanowiskach roboczych umożliwia kierownikowi śledzenie postępu produkcji w czasie rzeczywistym. Ponadto, dane przekazywane są również do systemu FenOffice, co zapewnia kompleksową synchronizację informacji pomiędzy różnymi etapami procesu produkcyjnego.
FenProd umożliwia również szybkie wprowadzanie zmian w zleceniach produkcyjnych, co jest niezbędne w dynamicznym środowisku produkcyjnym. Ponowne przekazanie danych zlecenia do FenProd eliminuje potrzebę zbierania i wymiany dokumentów produkcyjnych na wszystkich stanowiskach roboczych, co przyspiesza proces produkcji oraz redukuje ryzyko pomyłek.

Platforma sprzedaży online

FenShop to innowacyjne narzędzie stworzone z myślą o prezentacji oraz sprzedaży produktów na stronach internetowych. Niezależnie od klienta czy to zarejestrowanego użytkownika czy gościa, proces rejestracji pozycji odbywa się prosto i intuicyjnie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Nowoczesne środki sprzedaży i prezentacja produktów online zyskują coraz większą popularność, a FenShop staje się nieodłączną częścią tego trendu. Dzięki przejrzystemu konfiguratorowi, odwiedzający stronę mogą łatwo wybrać konstrukcję okna lub drzwi, wprowadzić odpowiednie wymiary i zapisać wybrane pozycje w koszyku.

Po zakończeniu wyboru, klient ma możliwość przesłania koszyka do producenta. Cały proces odbywa się szybko i sprawnie, a użytkownik może zdecydować, czy chce korzystać z funkcji gościa czy zalogować się na swoje konto. Dodatkowo, w FenShop istnieje opcja wyceny wybranych pozycji, co umożliwia klientom uzyskanie orientacyjnej ceny produktów przed dokonaniem zakupu.

Warto zaznaczyć, że ceny produktów w FenShop są zawsze aktualne, ponieważ system automatycznie pobiera informacje z zdefiniowanych w FenOffice cenników i dopłat. Dzięki temu, klient otrzymuje rzetelną wycenę, która jest aktualizowana w czasie rzeczywistym przy każdej zmianie parametrów produktu.

ReklamaCzytaj dalej

Ostatnio dodane

Zapisz się do Newslettera!

Otrzymuj aktualizacje bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej.

Wysyłaj mi Newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).