Connect with us

Aktualności

Sytuacja w firmach branży meblarskiej jest zróżnicowana

Badanie B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowano:

/

Kurier Drzewny

Branża meblarska wstrzymuje oddech po pierwszym szoku popytowym, czekając na efekty odmrażania gospodarek. Badanie B+R Studio z dnia 21-22 kwietnia 2020.

Opr. (red)

Pomiędzy badaniami z dnia 8 kwietnia i 22 kwietnia br. zaobserwowano:
– Ocena sytuacji w firmach ustabilizowała się. Badane podmioty dzielą się na 3 porównywalne grupy określające swoją obecną sytuację jako: zła lub krytyczną, ani dobrą ani zła, dobrą;
– Obecnie wykorzystanie mocy produkcyjnych szacuje się u badanych podmiotów na 50% – Postępujące ograniczenia zamówień dotyczą 72% firm, ale 12% badanych wskazało na pojawienie się nowych zamówień.
– Poziom zatrudnienia w maju może być o około 10 000 etatów niższy w porównaniu do marca br.
– Jako główną przyczynę kryzysu badani wskazują brak popytu.

W związku z powyższym podtrzymujemy scenariusz sprzed 4 tygodni mówiący o 35% spadku obrotów branży meblarskiej w 2020 roku.

Sytuacja w firmach branży meblarskiej jest zróżnicowana. Najtrudniejsza jest wciąż w firmach, które produkcję kierowały do sieci handlowych, których sklepy wciąż są zamknięte. Producenci realizujący produkcję pod zamówienia klientów ostatecznych kończą właśnie wykonywanie zleceń przyjętych jeszcze w marcu i w związku z brakiem nowych zamówień spodziewają się najgorszej sytuacji w maju. Natomiast producenci mebli dla rynku biurowego oczekują pogorszenia sytuacji za 4-6 miesięcy.

 

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

Relatywnie lepsze wyniki w zakresie ogólnej kondycji firm mogą wynikać z większego niż w poprzedniej edycji badania udziału firm średnich.

„Działamy w strefie B2B, który ma znacznie większą inercję – większych problemów spodziewamy się w drugiej połowie roku, gdy inwestycje i kontrakty zawierane w 2019 będą się stopniowo kończyć.”

„Wszyscy jednak obawiają się tego samego, czyli pogorszenia ogólnego popytu w związku z wyższym bezrobociem.”

„Nie można dzisiaj dokonywać żadnych prognoz, gdyż klienci nie mają pojęcia jak władze w poszczególnych krajach uregulują sprawy uwolnienia biznesu.”

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

W ostatnim badaniu najwięcej firm (40% badanych) wskazało, że wykorzystują swoje moce produkcyjne w zakresie 40-50 procent. Oznacza to poprawę w porównaniu z sytuacją sprzed świąt kiedy po 20% badanych wskazywało przestój oraz pracę w zakresie 20-40% mocy produkcyjnych.

„Partnerzy zagraniczni online w większości cały czas pracują i składają zamówienia, a partnerzy offline czekają na możliwość otwierania sklepów.”

„Spodziewamy się wznowienia handlu w z końcem kwietnia/początkiem maja u 30% klientów naszej firmy.”

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

Na rynku cały czas jest obserwowane ograniczanie napływu zamówień (72% wskazań), ale też pojawiły się pierwsze sygnały (12% wskazań) na temat wzrostu zamówień.

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

„Partnerzy zagraniczni zamawiający z realizacją na maj redukują zamówienia w stosunku do kwietnia o około 30%, partnerzy w Polsce podają sprzeczne informacje, jedni realizują zamówienia, inni nie posiadają zamówień, inaczej sprawa wygląda w przypadku fabryk (w większości nie pracują) inaczej w przypadku małych zakładów stolarskich – spadek zamówień o około 30% i brak zmian na najbliższą przyszłość.”

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

W związku ze zróżnicowaniem sytuacji w firmach poziom przychodów względem analogicznego okresu roku poprzedniego też jest różny, ale we wszystkich przypadkach oczekiwany jest spadek obrotów. Mediana wskazań przypada na 55 percentyl. Oczekuje się, że w maju może nastąpić delikatna poprawa dla producentów dostarczających meble do sieci handlowych o ile zostaną otwarte sklepy meblowe. Producenci realizujące zlecenia na meble „pod zamówienie” spodziewają się w tym czasie najgorszego momentu z uwagi na brak zamówień z miesiąca kwietnia. Natomiast dla działających na rynku kontraktowym mocne ograniczenie zamówień jest spodziewane za 4-6 miesięcy, kiedy zakończy się realizacja umów podpisanych przed wybuchem pandemii.

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

Reakcje na kryzys wywołany pandemią w zakresie polityki zatrudnienia należy obecnie ocenić jako wstrzemięźliwe. Większość firm stara się jeszcze nie podejmować drastycznych cięć licząc na względnie szybkie odbicie. Jednak u 1/3 firm narasta fala zwolnień, kolejna 1/3 zwalnia nie więcej iż 5% załogi, a następna 1/3 stara się utrzymać pełną załogę. Nie mniej w skali całej branży meblarskiej szacuje się, że poziom zatrudnienia w maju względem marca będzie niższy o około 10 000 etatów. Na koniec lutego zatrudnienie w branży meblarskiej w przeliczeniu na etaty wynosiło 167 tyś. osób, a około 35 tyś. stanowili samozatrudnieni, współwłaściciele i pracujący członkowie rodzin.

“Mamy nadzieje, że obecny poziom produkcji pozwoli nam na utrzymanie firmy w takiej postaci, że nie będziemy musieli zmniejszać zatrudnienia oraz że wystarczy środków finansowych na spłatę rat kredytów i opłaty podatkowe. Jeśli sytuacja się nie pogorszy myślę, że przetrwamy ten ciężki czas.”

„Z uwagi na to, że współpracujemy tylko z centralą firmy w Belgii, mogę opisać ich stosunek do pandemii i szans na powrót do lepszej sytuacji. Z ich punktu widzenia w drugiej połowie roku nastąpi odbicie i jego charakterystyka można opisać literą „V”.”

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

W ostatnim badaniu pytano również o wartość usług zlecanych na zewnątrz (podwykonawstwo i usługi obce) i tu odnotowano wyraźny spadek zamówień. Mediana wypada na 44 percentyl, co oznacza, że zlecenia zewnętrzne zostały ograniczone o około 66%.

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

Zdecydowanie lepsze wyniki zaobserwowano dla pytania o portfel zamówień, co przełożyło się na relatywnie lepsze oceny sytuacji w firmach. Nie można jednak uznać, że dysponowanie portfelem zamówień na 1-2 tygodnie to bezpieczna sytuacja.

„W maju ruszamy z produkcji, na początku na jedną zmianę … . Nie możemy produkować „w ciemno” na magazyn. Tylko twarde zlecenia będą uruchamiane. Wg informacji od naszych partnerów maj-czerwiec to około 30% tradycyjnego zapotrzebowania. Październik – grudzień w fazie wzrostu to od  40 do maksymalnie 75-80 %. Są to bardzo optymistyczne prognozy.”

Zapytano również w jakim stopniu działania podejmowane przez Rząd w zakresie przeciwdziałania kryzysowi odpowiadają potrzebom firm. Uwzględniając nowelizację przepisów o Tarczy Antykryzysowej oraz sytuację firm należy wskazać, że oceny są lepsze niż dwa tygodnie wcześniej, choć zaledwie 3 procent firm ocenia, że pokrywają one oczekiwania „dobrze”.

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

Nadal jednak oczekiwane upraszczanie procedur, zwiększenie elastyczności oraz objęcie zwolnieniami z danin publicznych w większym stopniu firm średnich i dużych.

„Oczekujemy  większej elastyczność (np. przestój 2 tygodnie w miesiącu).Uwolnienia środków z kont Vat.”

„Płatność ZUS – zredukowana na trwałe do 50 % na 3 miesiące, a dalej w zależności od rozwoju sytuacji; rządowe poręczenie kredytów kupieckich  – operatorzy niezależni, poza rządowym KUKE, wycofali się! Gwarancje rządowe na kredyt obrotowy.”

„Pokrycie ZUS w 100%.”

„Szybsze otwieranie sklepów meblowych (niezależnie od powierzchni), oczywiście przy zachowaniu odpowiednich rygorów higieny.”

„Uproszczenie! Chciałbym zajmować się prowadzeniem firmy, a nie studiowaniem setek stron dokumentów.”

„Szybkość i elastyczność, możliwość korekt wniosków, a nie ich odrzucania!”

„Wprowadzenie rozwiązania „Kurzarbeitgeld“ byłaby rozwiązaniem łagodzącym skutki kryzysu dla pracowników i umożliwiła częściowe zachowanie pracowników/knowhow dla pracodawcy.”

„Wspieranie popytu na meble i usługi stolarskie wśród konsumentów.”

„Zmiana warunków korzystania z niektórych rodzajów dofinansowania, poza oceną spadku obrotów w minionym okresie należałoby zastosować również zasadę: przewidywany spadek obrotów, np. na nadchodzący miesiąc. Oczywiście w przypadku pobrania dofinansowania i nie wystąpienia ww. spadku powstałaby konieczność jego zwrotu.”

„Całkowite zaniechanie pobierania składki ZUS na okres pandemii, zwolnienie z podatku od nieruchomości, również dla firm dużych.”

„Doprecyzowanie kalendarza „rozmrażania” gospodarki.”

„Szybsze działania zabezpieczające kredyty kupieckie, faktoring, itp., które pozwalają na utrzymanie relacji handlowych (deklarowane już przez prezesa KUKE)!”

„Możliwość aktualizacji i bardziej elastycznego podejścia do projektów realizowanych przy wsparciu środków unijnych/regionalnych, a które z powodu zaistniałej sytuacji nie są w stanie rozpocząć na czas działalności, a tym samym spełnić deklarowanych wskaźników.”

„Uruchomienie przez Państwo dodatkowych środków finansowych na zamówienia publiczne (w tym te, które odnoszą się do szeroko rozumianej branży meblarskiej).”

„Wstrzymanie/anulowanie składek na ZUS dla wszystkich przedsiębiorstw dotkniętych spadkiem produkcji, częściowe (np. 50%) dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc pracy np. na poziomie 80% liczby etatów sprzed kryzysu przez kolejne 6 miesięcy.”

„Wycofać „zakaz ubiegania się o wsparcie w różnych instytucjach” – Nie można „karać” za składanie wniosków do PUP i WUP przy braku gwarancji, że się środki otrzyma. Oczywiście podwójne wykorzystanie powinno być karane.”

“Środki pomocowe nie powinny być kwalifikowane jako kredyty restrukturyzacyjne przy ocenie bankowej ponieważ bardzo mocno pogarsza to warunki kredytowe.”

Główną przyczyną kryzysu jest niezmiennie zatrzymanie popytu związane z zakazem handlu i obostrzeniami w przemieszczaniu się wprowadzonymi w połowie marca w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 i epidemii COVID-19.

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

Źródło: B+R Studio, OIGPM

Badanie realizowane jest przez B+R Studio we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli. W badaniu z 22 kwietnia wzięło udział 35 podmiotów: 3 mikro, 7 małych, 11 średnich, 14 dużych; 8 kwietnia 25 podmiotów: 1 mikro, 7 małych, 4 średnie, 13 dużych; 25 marca 15 podmiotów: 2 małe, 4 średnie, 9 dużych.

"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta. Artykuły w Kurierze Drzewnym: Artykuły.

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Aktualności

Chroń drewniane okna, drzwi i okładziny przed uszkodzeniem przez grad

Ochrona stolarki przed czynnikami atmosferycznymi

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowano:

/

Kurier Drzewny

Ze zmieniającymi się warunkami pogodowymi, drewniane okna, drzwi i okładziny są coraz bardziej zagrożone uszkodzeniami spowodowanymi gradobiciem. Powłoka TEKNOFINISH HAILRESIST 4800 od Teknos ma nową warstwę nawierzchniową premium, która wygina się pod wpływem gradobicia, zapobiegając pękaniu warstwy powłoki, a tym samym chroniąc drewno znajdujące się tuż pod nią.

 
Aby powłoka lakiernicza skutecznie chroniła drewno, musi być nienaruszona i nie może mieć pęknięć. Dlatego powstała unikalna technologia TEKNOFINISH HAILRESIST, dzięki której stworzono powłokę uginającą się pod wpływem gradobicia i pochłaniającą energię uderzenia, co chroni w ten sposób przed pękaniem lakieru ochronnego. Efekt przetestowano w ramach projektu badawczego. Powierzchnie pokryte TEKNOFINISH HAILRESIST 4800 zapewniają klasę odporności na grad HW 3.

 

Nadaje się on do wszystkich gatunków drewna stosowanych w stolarce zewnętrznej w obszarach gradowych. Podobnie jak w przypadku istniejących lakierów nawierzchniowych Teknos, zalecany system obejmuje wstępną obróbkę drewna iglastego za pomocą AQUA PRIMER 2907-02, a następnie warstwę nawierzchniową lub TEKNOL AQUA 1410-01 w celu ochrony przed sinizną oraz AQUAPRIMER 2900 dla wyrównania koloru i idealnie równych powierzchni, a także warstwę wierzchnią.

 

„Elastyczna powłoka TEKNOFINISH HAILRESIST 4800 będzie działać wielokrotnie. Ta wyjątkowa technologia stanowi ogromne korzyści dla producentów okien, drzwi i okładzin drewnianych na obszarach objętych gradem.”

 
Aplikacja TEKNOFINISH HAILRESIST nie stwarza żadnych problemów. Produkt jest zgodny z EN 927-10 oraz ma doskonałe właściwości wyrównujące i przyczepne. 4800 może być barwiony na wszystkie półprzezroczyste kolory. Dzięki wysokiej przezroczystości uzyskuje naturalne kolory z niezawodną ochroną przed promieniowaniem UV i doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne.
– Burze gradowe są coraz większym wyzwaniem w wielu regionach, dlatego ważne jest, aby producenci oferowali właściwe rozwiązanie – mówi Søren Juhl Hansen, dyrektor ds. zarządzania produktami w firmie Teknos. – Rozwiązania samonaprawiające się na bazie mikrokapsułek zapewniają naprawę, którą można uwolnić tylko raz. Natomiast elastyczna powłoka TEKNOFINISH HAILRESIST 4800 będzie działać wielokrotnie. Ta wyjątkowa technologia stanowi ogromne korzyści dla producentów okien, drzwi i okładzin drewnianych na obszarach objętych gradem.

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Hybrydowa platforma eventowa firmy Hettich

„Hettich Xperience days” 2021

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowano:

/

Kurier Drzewny

Firma Hettich, mimo pandemii, zamierza dotrzeć do wszystkich klientów i partnerów na całym świecie, organizując hybrydowy event 2021 roku – „Hettich Xperience days”.

 
Od czasu pandemii, planowanie udziału w jakichkolwiek targach z branży było utrudnione: czy gdzieś będzie nowy „lockdown”? Czy klienci nie będą chcieli lub mogli uczestniczyć w targach? Jak możemy najlepiej chronić zdrowie pracowników, klientów i partnerów? Firma Hettich, analizując te kwestie, postawiła na wydarzenie hybrydowe – Hettich Xperience days!

 

Dynamiczna platforma hybrydowa zapewnia elastyczność!

W przyszłym roku Hettich będzie pierwszą firmą z branży, która zorganizuje event, jakiego jeszcze nie było. Jako twórca platformy produktowej, firma zamierza przenieść jej zalety na wydarzenie nowego formatu.

 
Aczkolwiek tak długo, jak rozwój wydarzeń pozostaje nieprzewidywalny, głównym celem jest zminimalizowanie ryzyka dla wszystkich partnerów rynkowych.
– Dzięki naszym „Hettich Xperience days” przekazujemy jasny komunikat na 2021 rok – oznajmia Uwe Kreidel, dyrektor zarządzający Hettich. – Ta nowa, dynamiczna platforma eventowa jest rewolucyjna dla naszej branży. W niepewnych czasach możemy zaoferować wszystkim uczestnikom dużą elastyczność i w ten sposób zmaksymalizować zasięg. Zapraszamy naszych klientów i partnerów na całym świecie do przyłączenia się do nas w przyszłym roku.

 

Dłuższy czas trwania i eventy na całym świecie

Wydarzenia w ramach „Hettich Xperiencedays” na całym świecie będą trwały kilka tygodni jako całościowy program „hybrydowy” – zaczną się od wiosny 2021 roku. Oprócz fizycznej prezentacji nowych produktów oraz możliwości obejrzenia show na miejscu, dostępnych będzie wiele wirtualnych formatów z ekscytującymi występami na żywo.
Będzie to atrakcyjna, nowoczesna formuła komunikacji informacji, inspiracji, różnorodnych elementów i form przekazu w firmie Hettich, na całym świecie.

„Wydarzenia w ramach „Hettich Xperience days” na całym świecie będą trwały kilka tygodni jako całościowy program „hybrydowy” – zaczną się od wiosny 2021 roku. Oprócz fizycznej prezentacji nowych produktów oraz możliwości obejrzenia show na miejscu, dostępnych będzie wiele wirtualnych formatów z ekscytującymi występami na żywo.”

– Nasza nowa platforma eventowa obfituje w atrakcyjne moduły, które można łączyć na różne sposoby. Przy wsparciu międzynarodowych zespołów sprzedaży możemy zaoferować zindywidualizowany program dla każdej grupy docelowej, przez cały czas trwania eventu – wyjaśnia Kreidel. – Pomimo Covid-19 możemy intensywnie kontaktować się z naszymi klientami oraz partnerami ze wszystkich rynków regionalnych i zainspirować ich naszymi rozwiązaniami – zarówno „offline” na miejscu, jak i „online”, zgodnie z preferencjami.

Kontynuuj czytanie

Aktualności

DIEFFENBACHER wyprodukuje najdłuższą na świecie prasę w trybie ciągłym

Inwestycje

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowano:

/

Kurier Drzewny
Fabryka cienkich płyt pilśniowych o dużej gęstości (THDF) w Nanning w Chinach. Fot. DIEFFENBACHER

Guangxi Lelin zamówił fabrykę MDF z 80-metrową prasą w trybie ciągłym CPS+ produkcji DIEFFENBACHER. Dzięki niej firma ustanowi rekord świata w zakresie najdłuższej ciągłej prasy używanej do produkcji płyt drewnopochodnych.

80-metrowa prasa jest głównym komponentem zakładu MDF zamówionego u DIEFFENBACHER w lipcu br. przez chińskiego producenta paneli drewnopochodnych Guangxi Lelin Forestry Development Co, Ltd.

– Planując największą na świecie fabrykę MDF, cieszymy się, że po raz kolejny firma ta jest partnerem projektu – mówi Wei Mingkuai, prezes Guangxi Lelin.
Fabryka THDF w Nanning, która produkuje płyty o grubości do 1 mm, została zamówiona przez Guangxi Lelin od DIEFFENBACHER w czerwcu 2018 roku i oddana do użytku w październiku 2019.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wydajności naszej linii THDF oraz wsparcia udzielonego przez DIEFFENBACHER przed, w trakcie i po zakończeniu budowy instalacji. W pełni zasłużyli na zaufanie, jakim ich obdarzaliśmy – twierdzi Wei Mingkuai. – Zgodnie z mottem „Nigdy nie zmieniaj zwycięskiego zespołu”, ta firma był logicznym wyborem dla naszego nowego projektu. Z niecierpliwością czekamy na pogłębienie współpracy.
Oprócz CPS +, przedsiębiorstwo dostarczy dodatkowy sprzęt z systemem magazynowania. Dzięki najnowocześniejszym systemom automatyki i sterowania linia MDF sprosta najwyższym wymaganiom cyfryzacji.

Rozpoczęcie budowy zakładu planowane jest na drugi kwartał 2021 roku w mieście Chongzuo w południowych Chinach, niedaleko granicy z Wietnamem. Uruchomienie planowane jest na jesień 2021 roku.

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Idealne rozwiązanie do wykańczania płaskich i profilowanych krawędzi

Elektronarzędzia

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowano:

/

Portal Drzewny
Maszyna nadaje się do pracy zarówno w litym drewnie, tworzywach sztucznych, jak i fornirze. Fot. Mafell

Firma MAFELL wprowadziła do swojej oferty ciekawą nowość – w pełni profesjonalną, wygodną w użyciu frezarkę do krawędzi model KF1000.

 

Kurier Drzewny

Maszyna nadaje się do pracy zarówno w litym drewnie, tworzywach sztucznych, jak i fornirze. Fot. Mafell

Maszyna nadaje się do wykańczania płaskich i profilowanych krawędzi. Można nią pracować zarówno w litym drewnie, tworzywach sztucznych, jak i fornirze. Frezarka KF1000 jest przeznaczona do frezowania małych promieni i profili oraz wyrównywania doklejek przy prostych i kształtowanych elementach. Wyposażona została w cyfrową elektronikę, która zapewnia płynny rozruch, stałą prędkość pod obciążeniem, redukcję prędkości bez obciążenia i ochronę przed przeciążeniem. Dodatkową zaletą jest bardzo cicha praca tego urządzenia. Poziom głośności osiąga tylko 71 dB (A).

 

Płynna regulacja obrotów

Kurier DrzewnyUszczelnienie w kształcie labiryntu chroni wrzeciono i łożysko przed najmniejszymi cząstkami, pyłem i wiórami. Dzięki płynnej regulacji od 4000 do 25 000 obrotów na minutę można dostosować prędkość frezowania do optymalnej obróbki różnego rodzaju materiału.

W płynny sposób nastawia się dokładną głębokość frezowania dzięki radełkowanej obręczy i skali 1/10 m. Wymiana frezów zabiera tylko kilka sekund, ponieważ jest wbudowana blokada wrzeciona. Czyste miejsce pracy zapewnia adapter do podłączenia zewnętrznego odciągu, a to, że adapter jest regulowany, pozwala na dopasowanie go do pozycji roboczej. Frezarka KF1000 wyposażona jest w duży, nieuchylny stół roboczy, który pewnie prowadzi maszynę nawet przy skośnych krawędziach, zapewniając dokładne wyniki pracy.

 

Bez nieestetycznych śladów

Ciekawostką jest pierścieniowy hamulec cierny, który – w przypadku frezowania delikatnych materiałów – zapobiega powstawaniu brzydkich śladów przy obróbce. Przy obróbce narożników można podłączyć specjalny ogranicznik, który daje niezawodne prowadzenie maszyny po materiale. Tuleja zaciskowa ma średnicę 8 mm, co pozwala bez problemu obrabiać nawet krawędzie z litego drewna przy użyciu frezów dostępnych w sprzedaży.

Kontynuuj czytanie

Popularne w tym miesiącu

Zapisz się do Newslettera!

Wysyłaj mi Newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).