Connect with us


Technika, technologie, nowości

Nowe możliwości ekonomicznego i ekologicznego wytwarzania kompozytów wertykalnych

Płyty

Dodane:

/

Kurier Drzewny


W dobie braków drewna i zwiększonych wymogów w zakresie oszczędzania energii oraz materiałów należy zwrócić uwagę na obszary dotąd nie analizowane bądź te, które nie były podejmowane z uwagi na dotychczasowe zagospodarowywanie odpadów, na przykład poprzez spalanie albo, jak dotąd, marginalną skalę oszczędności.

 

Mieczysław Lewicki, Adam Lewicki

 
Przemysł przetwórczy drewna w zakresie realizacji strategii zapobiegania powstawaniu odpadów, ich minimalizację lub eliminację postrzegany jest jako mniej problematyczny niż inne. Odpady z przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych, o ile nie zawierają substancji niebezpiecznych, są traktowane jako produkty uboczne nadające się do ponownego wykorzystania. Jednak idea spalania wszystkich odpadów drzewnych wydaje się błędna, a szczególnie w obliczu, kiedy ceny drewna wzrosły wielokrotnie w ostatnim czasie. A już wtedy, gdy ceny drewna układały się na w miarę niewygórowanym poziomie, w opinii specjalistów współspalanie drewna z węglem jest mniej ekologiczne niż spalanie samego węgla. Niestety, jest to jednak dla energetyki opłacalne ze względu na zielone certyfikaty wymagane przez UE. Zielone certyfikaty uzyskiwanie za każdą jednostkę MWh dostarczoną do sieci wiążą się z dopłatami znacząco wpływającymi na osiągane na papierze wyniki ekonomiczne kotłowni i elektrociepłowni. Tak więc biurokratyczny wymóg wykorzystywany przez silną branżę przeważa nad zdrowym, ekonomicznym myśleniem w skali kraju.

 

Klasyczne kompozyty typu sklejkowego

Klasyczne kompozyty typu sklejkowego wytwarzane z naturalnych materiałów drzewnych łączone za pomocą środków wiążących żywiczno-pochodnych. Zawierają dodatkowe warstwy arkuszy tworzonego kompozytu warstwowego, takie jak: gumy, korek, szkło, metal, prasowany papier lub tworzywa sztuczne, w których warstwy fornirów układane są naprzemiennie, płasko, z równoległym do powierzchni powstającego kompozytu układem włókien w warstwach.

Sposób produkcji przebiega tak, iż pomiędzy jego warstwy będące płatami drewna, łuszczki, forniru lub obłogu, układane warstwami płasko, równolegle do powierzchni wytwarzanego kompozytu, wprowadza się środek wiążący w postaci masy klejowej, którą stanowi żywica z wypełniaczami i/lub utwardzaczami w stanie płynnym lub półpłynnym, a następnie pod wpływem nacisku i/lub temperatury skleja się je w płytę płaską lub w kształtkę. Do wykonywania klejonki z graniaków stosowane są różne ściski stacjonarne, gdzie po naniesieniu kleju wkładane są ręcznie lub mechanicznie do ścisku, dociśnięte z odpowiednią siłą i przebywają tam odpowiednio długi czas, aż do związania kleju. Przy większej produkcji wymagane są: duża liczba ścisków i stosunkowo dużo powierzchni produkcyjnej.
Jednym z tematów, które wydają się być interesujące do wykorzystania, jest zagospodarowanie pasów po brzegowaniu i/lub formatowaniu sklejki i innych materiałów do wytwarzania pełnowartościowego materiału. Był on zauważony, jednak nierozwiązywalny w sposób przemysłowy z uwagi na brak urządzenia, które umożliwiałoby szybko i ekonomicznie przetwarzać z odpadów sklejkowych i innych płytowych na kompozyt wertykalny.

Przy brzegowaniu sklejki powstaje około 2,5 – 3 proc. powierzchni obliczeniowej w formie odpadów – pasów sklejki, które są na ogół spalane. Niewiele, ale przy produkcji 10 000 m3 sklejki to 240 m3; przy produkcji 50 000 m3 to 1200 m3, a 532 000 m3 produkowanej sklejki rocznie w Polsce to hipotetycznie 127 000 m3 kompozytu. I to z minimalnym kosztem wytworzenia szczególnie jeśli kompozyt produkowany byłby bezpośrednio w miejscu powstawania w zakładzie produkującym sklejkę.
Dla przykładu, cena na rynku za metr sześcienny sklejki to około 4000 zł, co, hipotetycznie, daje uzysk ponad 500 mln zł brutto w skali kraju. Poza tym to tysiące metrów sześciennych kompozytu do zastosowania w transporcie, budownictwie i meblarstwie.

 

Reklama

Nowy sposób wytwarzania kompozytów

Wytwarzanie kompozytu drewnopochodnego wertykalnego warstwowego, a w szczególności z odpadowych pasów materiału, na większą niż warsztatowa skalę, był dotąd nieopłacalny. Nowy sposób wytwarzania i opatentowane urządzenie pozwalają na produkcję kompozytu warstwowego w sposób szybki, wydajny i opłacalny przy niewielkim zajęciu powierzchni produkcyjnej. Maszyna, w zależności od przeznaczenia wyrobu finalnego, umożliwia regulację właściwości kompozytów poprzez zmianę grubości i szerokości scalanych pasów materiału, rodzaju składowych oraz ich ilości i kolejności zamieszczania w tworzonym kompozycie.

 

„Czas wytwarzania płyt według prezentowanego sposobu wytwarzania ekologicznego kompozytu mającego zastosowanie w meblarstwie, przemyśle budowlanym, drzwi i okien oraz w meblarstwie jest nawet kilkunastokrotnie krótszy i tańszy w stosunku do tradycyjnych sposobów wytwarzania.”

 
Urządzenia do produkcji przedmiotowego kompozytu umożliwiają w wydajny sposób wykonywanie go w krótkim czasie jednostkowym z maksymalnym skróceniem czasu na pozostawanie w ściśnięciu oraz czasu koniecznego przebywania w stanie ściśniętym na okres sieciowania środka wiążącego do uzyskania pełnej wydajności technologicznej i użytkowej; a usytuowane obok siebie pasy są ze sobą połączone trwale za pomocą spoiny środka wiążącego i/lub elementami łączącymi, na przykład, sztyftami. Taki kompozyt może być przeszlifowany i używany w tej postaci lub korzystniej z umieszczonymi i scalonymi z nim w dowolny sposób warstwami płyt, płycin, obłogów, płatów drewnopochodnych i/lub z tworzyw płytowych, siatkowych i innych. Tak wytworzony kompozyt ma zwiększoną wytrzymałość mechaniczną, zwłaszcza na zginanie, wyboczenia i skrętność. Sposób wytwarzania nowego kompozytu tą metodą jest nieco zbliżony do sposobu wytwarzania typowej klejonki z listew drewnianych. Stwarza to możliwość jego wytwarzania w każdym zakładzie produkującym typowe kompozyty warstwowe, minimalizując nakłady finansowe na jego wdrożenie. Czas wytwarzania płyt według prezentowanego sposobu jest kilku-, a nawet kilkunastokrotnie krótszy w stosunku do czasów scalania tradycyjnych klejonek.

 

„Taki kompozyt może być przeszlifowany i używany w tej postaci lub korzystniej z umieszczonymi i scalonymi z nim w dowolny sposób warstwami płyt, płycin, obłogów, płatów drewnopochodnych i/ lub z tworzyw płytowych, siatkowych i innych.”

 

Sposób wykonania na prezentowanym urządzeniu

Szczegóły przebiegu pracy na prezentowanym urządzeniu objaśnione są na przykładzie jego wykonania na rysunku, na którym Fig.1 przedstawia warstwy pasów materiału (1) połączone ze sobą środkiem wiążącym i/lub ulokowanymi w nich elementami łączącymi (4), w tym sztyftami, w odstępach zależnych od grubości i długości pasków. Ulokowane elementy łączące – sztyfty są prostopadłe do boków listewek, korzystnie około środka przyszłej grubości kompozytu, jednakowoż korzystnie, gdy linia lokowania elementów łączących, a w szczególności sztyftów i /lub gwoździ, nie przebiega w jednej linii zbyt blisko siebie. Nie dopuszcza to do pękania materiału i jednocześnie nie przeszkadza w dalszym procedowaniu wytwarzania na zimno i/lub ciepło, wykańczania i formatowania tak utworzonej płyty głównej kompozytu oraz nakładania na powierzchni (2) i/lub (3) innego materiału w formie płytowej związanego środkiem wiążącym i/lub elementami wiążącymi go.
Urządzenie – odcinek linii do wytwarzania kompozytu warstwowego wertykalnego według niniejszego sposobu zaprezentowano na Fig. 2, a cykl wytwarzania opisano poniżej.

 

Cykl wytwarzania w przykładowym odcinku linii produkcyjnej

Materiał w formie listwowej i/lub pasy materiałów drewnopochodnych i/lub drewna i/lub z forniru i/lub obłogów i/lub łuszczek i/lub innego materiału drewnopochodnego i/lub niedrewnopochodnego z naniesionym lub nienaniesionym na nie środkiem wiążącym są wprowadzane przez segment urządzenia podającego S1 do urządzenia scalającego S2 i dociskane prostopadle do ich powierzchni równolegle i/lub pod kątem korzystnie ostrym do przyszłej powierzchni wytwarzanego kompozytu oraz połączone są ze sobą w bardzo krótkim czasie środkiem wiążącym i/lub z lokowanymi w nich elementami łączącymi w odstępach zależnych od grubości i długości łączonych odcinków. Ulokowane elementy łączące, w tym sztyfty i/lub gwoździe łączące, są prostopadłe i/lub pod kątem do boków przedmiotowych pasków materiału, korzystnie w okolicach środka przyszłej grubości kompozytu jednakowoż korzystnie, gdy linia lokowania elementów łączących, a w szczególności sztyftów i gwoździ, nie przebiega w jednej linii i zbyt blisko siebie, nie dopuszczając do pękania i uzyskując ich niewidoczność bez kolizji i utrudnień w dalszym procedowaniu szlifowania i/lub wykańczania i/lub formatowania tak wytworzonego kompozytu w formie płytowej lub innej.

Przedstawiony na Fig. 2 segment S1 do wprowadzania elementów poprzedza segment S2 do scalania listew składający się ze stołu (1), na którym umieszczone są wałki (2) prowadzenia bocznego elementu do scalania, sterowane z segmentu S2 i z urządzenia poprzedzającego segment S1, korzystnie strugarki x-stronnej STR i jej urządzenia podawczego lub innego urządzenia. Podawanie materiału w formie listew i/lub pasów przez urządzenie S1 odbywa się cyklicznie z odpowiednio dobraną prędkością. Listwy, pasy materiału prowadzone są pomiędzy rzędami wałków prowadzących umieszczonych na segmencie regulacyjnym ustawiającym odległości pomiędzy ich rzędami w sposób mechaniczny i/lub elektromechaniczny i/lub elektroniczny, stosownie do grubości wprowadzanego elementu, a na wyjściu segmentu S1 umieszczone są dwa wałki, z których jeden i/lub drugi jest wałkiem nanoszącym na elementy do scalania środek wiążący z urządzenia dozującego (3) i sterowanych odpowiednio do wymagań cyklu pracy linii z możliwością pominięcia naniesienia środka wiążącego na skrajny element tworzonego kompozytu. Następnie po wprowadzeniu elementu do scalenia belka zespołu oporowego (7) cofa się o grubość wprowadzonego elementu, by zrobić miejsce do wprowadzenia drugiego do scalenia. Jednocześnie zespół dociskowo-sztyftujący (5) dociska wprowadzony element i wbijane są automatycznie elementy łączące, po czym zespół dociskowo-sztyftujący (5) cofa się do swej pozycji bazowej – wyjściowej, by mógł być wprowadzony kolejny element do scalenia, potem cykl pracy powtarza odpowiednią liczbę razy. Uwzględniona została możliwość, aby przed wprowadzeniem ostatniego elementu do scalania wałek klejowy (3) wycofał się, nie nanosząc środka wiążącego na ten ostatni element, który po wprowadzeniu do S2 jest dociskany przez zespół (5) i zostają wbite lub nie elementy łączące. Potem zespół (5) zostaje wycofany do pozycji wyjściowej i następuje uruchomienie rolek (6) urządzenia – segmentu S2, celem wyprowadzenia wytworzonej w ten sposób płyty kompozytu o zadanej szerokości, która wyjeżdża na następny segment transportowy i/lub stół rolkowo-podnośnikowy nożycowy PTN, a belka zespołu oporowego (7) ustawia się w pozycję wyjściową do rozpoczęcia następnego cyklu tworzenia płyty kompozytu. Po uzbieraniu się stosownej liczby płyt kompozytu ich stos odbierany jest przez następny segment linii lub wózek transportowy.

Reklama

 
Zainteresowanych tematyką artykułu i/lub możliwością zakupu urządzenia, którego koszty i wdrożenie mogą być dotowane z różnych funduszy NCBIR PARP i UE, prosimy o kontakt z autorami pod adresem: biuro@starting.com.pl

Kurier Drzewny

Fig. 1 – kompozyt warstwowy z pasów materiału.

Kurier Drzewny

Fig. 2 – schemat maszyny do wytwarzania kompozytu wertykalnego.

"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta. Artykuły w Kurierze Drzewnym: Artykuły.

Czytaj dalej
Reklama
Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Technika, technologie, nowości

Firma ITA Maszyny i Narzędzia do Obróbki Drewna aktywnie wspiera swoich klientów na targach w Norymberdze

Relacje z targów Holz- Handwerk 2024

Dodane:

/

Firma ITA od przeszło 20 lat zajmuje się w Polsce sprzedażą włoskich maszyn do obróbki drewna. Obecnie współpracuje bezpośrednio z wieloma producentami i dzięki temu jest w stanie zaspokoić potrzeby niemalże każdego klienta, niezależnie od tego, jakim sektorem branży drzewnej się zajmuje.

Przebojowość firmy ITA polega na specjalistycznej wiedzy oraz obecności blisko swoich odbiorców. Mieliśmy okazję przekonać się o tym osobiście, podczas wizyty na tegorocznych targach Holz-Handwerk w Norymberdze, gdzie firma ITA była obecna na stoiskach swoich partnerów, m.in. firm SAOMAD ECOLINE oraz FINITURE.

Wieloletnia współpraca trwa

Od ponad 50 lat firma SAOMAD dostarcza innowacyjne i niezawodne maszyny stolarskie dla producentów okien, drzwi oraz producentów mebli, które mogą sprostać wszelkim wymaganiom dotyczącym produkcji. Przedstawicielem włoskiego producenta na polskim rynku jest firma ITA – Maszyny i Narzędzia do Obróbki Drewna. – Z panem Andrzejem Głuchowskim i firmą ITA współpracujemy od wielu lat na polskim rynku. Wspólnie sprzedaliśmy tam wiele maszyn naszej produkcji […] Mimo, że w tym roku mamy mniejsze stoisko niż 2 lata temu, to widzimy, że te targi wracają na swoją pozycję – mówi Beatrice Comporese z firmy SAOMAD.
Firma została założona w latach 70. i specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji samodzielnych maszyn do łączenia i profilowania, a także zaawansowanych systemów do produkcji i wykończenia drzwi i okien. Dzięki doświadczeniu i know-how zdobytym w sektorze produkcji drzwi i okien, przedsiębiorstwo teraz w stanie w pełni sprostać wymaganiom wymagających klientów.

Przypomnijmy, że naszym czytelnikom znane są centra obróbcze SAOMAD z serii Woodpecker oraz inne tej marki, dedykowane dla producentów wysokiej jakości stolarki otworowej z drewna. Wcześniej pisaliśmy również o centrum obróbczym Kairos do obróbki gabarytowych elementów budowlanych.

Perfekcyjne szlifowanie od ECOLINE

Targi Holz-Handwerk i Fensterbau Frontale były dla wielu firm świetną okazją do skoncentrowania się na prezentacji technologii dedykowanych dla branży producentów stolarki otworowej. Pod tym właśnie kątem swoją prezentację na stoisku przygotowała firma ECOLINE, która uchodzi za eksperta w dziedzinie szlifowania. Podczas targów mieliśmy okazję przekonać się o innowacyjności tego producenta, którego maszyny są również dostępne na polskim rynku za pośrednictwem firmy ITA.

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że maszyny tej firmy przeznaczone są do szlifowania elementów, które w dalszej kolejności kierowane są do procesu lakierowania. Firma zaprezentowała na stoisku dwa typy maszyn: Ecoline – do szlifowania pojedynczych profili drewnianych oraz WindSand – służącą do oscylacyjnego szlifowania całych ram okiennych. Dzięki takiej technologii występujące w drewnie mikro włókna są maksymalnie zniwelowane. W ten sposób uzyskujemy lepszą przyczepność lakieru w procesie lakierowania, a elementy nie wymagają dalszej, manualnej ingerencji, z czym zwykle wiąże się ryzyko powstawania zabrudzeń. Propozycja firmy ECOLINE jest zgodna z dzisiejszymi oczekiwaniami klientów w temacie jakości oraz redukcji kosztów produkcji.

Lakierowanie dla wymagających

Podobnie jak techniki profilowania, czy szlifowania – w portfolio firmy ITA nie brakuje rozwiązań z dziedziny lakierowania. Stąd współpraca z firmą FINITURE, która jest wiodącym producentem systemów do lakierowania okien, drzwi, mebli, krzeseł, stołów i innych elementów z drewna.

Oferuje ona rozwiązania zaprojektowane do pracy w środowisku intensywnej działalności przemysłowej, ale także pomoc w fazie testów, profesjonalne szkolenia oraz szerokie wsparcie techniczne. Podczas targów Holz-Handwerk Fensterbau Frontale firma FINITURE zaprezentowała antromorficznego robota do lakierowania ram okiennych oraz próbkę możliwości swoich konstruktorów.Czytaj dalej

Galeria

Nowa odsłona stolarki drewnianej marki Eko-Okna na targach Fensterbau Frontale 2024

Eko-Okna na Fensterbau Frontale 2024

Dodane:

/

Drzwi Naturo 68 z czytnikiem linii papilarnych, butelkowo zielone drzwi Naturo 80 czy okrągłe Naturo 68 z designerską, antracytową szybą Planibel Dark Grey – firma Eko-Okna z Kornic zaprezentowała na targach Fensterbau Frontale drewnianą stolarkę w nowej odsłonie. Goście docenili innowacje, wyjątkowy design i jakość wykonania, potwierdzając to, z czego słynie marka: nowoczesność i solidność.

Międzynarodowe targi okien, drzwi i fasad Fensterbau Frontale odbywały się w dniach 19-22 marca w Niemczech. W Norymberdze swoje firmy zaprezentowało kilkuset wystawców z całego świata. Jak mówią przedstawiciele Eko-Okna, firma przyjechała na targi z jasno określonymi celami.

– Chcieliśmy nie tylko zaprezentować produkty, ale także podkreślić naszą innowacyjność i jakość wśród konkurencji – mówi Marzena Bauerek, kierownik działu marketingu w Eko-Oknach. – Celem było przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów oraz nawiązanie nowych relacji biznesowych. I to się udało.

Okna i drzwi prosto z natury

Te targi były dla przedsiębiorstwa z Kornic okazją, by zaprezentować drewnianą stolarkę w nowej odsłonie. Pojawiły się drzwi Naturo 68 z czytnikiem linii papilarnych o bardzo nowoczesnym wyglądzie. Nie zabrakło też butelkowo zielonych drzwi Naturo 80, klasycznych i eleganckich, idealnych do projektów renowacyjnych.

Nowoczesny design

– Fani designu mogli podziwiać unikalne okna Naturo 80 ALU, z aluminiowymi nakładkami, które można lakierować w kolorach z całej palety RAL. Dla ceniących sobie prostotę i ciepło mieliśmy funkcjonalne okno Naturo 80 i system przesuwny Naturo 68 HST – mówi Adrian Nowacki, zastępca kierownika produkcji okien drewnianych.

By zaprezentować możliwości produkcji okien nietypowych, Eko-Okna przywiozły okrągłe Naturo 68 z designerską, antracytową szybą Planibel Dark Grey.

Targi Fensterbau Frontale

Targi Fensterbau Frontale odbywają się co dwa lata, jednocześnie z targami Holz-Handwerk. Podczas edycji w 2022 roku, oba wydarzenia zgromadziły ponad 28 tysięcy odwiedzających z ponad 100 państw oraz 708 wystawców z 33 krajów. Wystawcy prezentowali produkty i usługi na powierzchni 13 hal.

Sukces na targach

Firma Eko-Okna może być zadowolona z udziału w targach. Jak mówią jej przedstawiciele, reakcje odwiedzających oraz potencjalnych klientów były bardzo pozytywne. Produkty spotkały się z zainteresowaniem – goście zwracali uwagę na ich estetykę, innowacyjność oraz wysoką jakość wykonania. Setki osób wyraziły zainteresowanie nawiązaniem współpracy biznesowej z Eko-Oknami.

„Firma Eko-Okna może być zadowolona z udziału w targach Fensterbau Frontale w Norymberdze. Jak mówią jej przedstawiciele, reakcje odwiedzających oraz potencjalnych klientów były bardzo pozytywne. Produkty spotkały się z zainteresowaniem – goście zwracali uwagę na ich estetykę, innowacyjność oraz wysoką jakość wykonania”

Tegoroczne doświadczenia sprawiły, że firma planuje kontynuować obecność na przyszłych edycjach targów Fensterbau Frontale oraz uczestniczyć w innych podobnych wydarzeniach branżowych. Opinie odbiorców są informacją zwrotną wykorzystywaną do doskonalenia strategii marketingowej oraz w procesie technologicznym, by lepiej odpowiadać na potrzeby zmieniającego się rynku.

Okna Naturo 68

Drewniany system okienny o najmniejszej głębokości zabudowy. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, produkt ten cechuje się wysoką energooszczędnością. System dostępny jest w dwóch wersjach: STANDARD oraz ALU. Na targach firma zaprezentowała m.in. okrągłe okna Naturo 68 z designerską, antracytową szybą Planibel Dark Grey.

ReklamaOkna Naturo 80

Naturo 80 to system będący ewolucją Naturo 76, jednego z najpopularniejszych rozwiązań z drewna. Nieznacznie powiększona głębokość zabudowy pozwala na zastosowanie większych pakietów szklenia, co umożliwia zaoferowanie odbiorcom poprawionych parametrów termicznych całych konstrukcji. Okna Naturo 80 tworzone są w oparciu o etycznie pozyskiwany surowiec, który podlega specjalnej obróbce poprawiającej jego parametry. Do tworzenia profili używane jest drewno klejone z kilku warstw dla uzyskania lepszych parametrów statycznych i podniesienia trwałości. Okna pokrywane są czterema warstwami lakierów TEKNOS, które chronią je przed działaniem szkodliwych czynników oraz pozwalają na uzyskanie walorów estetycznych.Czytaj dalej

Technika, technologie, nowości

Wraca zainteresowanie na drzewną biomasę

Kongres Pelletu w Łodzi

Dodane:

/

Kurier Drzewny

Rok 2023 był dla producentów peletu negatywnym skutkiem hossy w 2022 roku – stwierdził Szymon Karwowski, dyrektor handlowy Sylva z Wiele, podczas panelu wieńczącego tegoroczny Kongres Pelletu zorganizowany w dniach 18 – 19 kwietnia w Łodzi przez powermmtings.eu.

W 2023 roku sprzedaż pelletu bardzo spadła. Popyt był na bardzo niskim poziomie, podobnie jak ceny. Po trzech miesiącach br. zauważono, że zmiany nie są już takie gwałtowne i nastąpiło wyrównanie popytu oraz podaży do poziomu z poprzednich lat z lekką tendencją wzrostową. Nienaturalnie wysoki popyt z 2022 r. stał się okazją do spekulacji rynkowych, szczególnie pośredników, a wysoka cena pelletu w 2022 r. spowodowała wycofanie się wielu inwestorów z instalacji na pellet i biomasę.

Obecnie wszystko wskazuje na to, że wraca zainteresowanie, czego potwierdzeniem są wnioski o dotacje z programu „Czyste Powietrze”, liczba wniosków na piece zasilane pelletem przekroczyła pompy ciepła i piece gazowe. Zwiększony popyt doprowadzi do wzrostu cen, które dla większości producentów są poniżej kosztów wytworzenia.

Kaskadowe wykorzystania biomasy

Występujący paneliści dokonali także podsumowania spotkania nt. produkcji pelletu w zgodzie z Dyrektywą RED III i zasadą kaskadowego wykorzystania biomasy drzewnej oraz innych zmianach wynikających z polityki klimatycznej UE, a Zielonego Ładu w szczególności, w kontekście produkcji Czystej Energii. Ma temu służyć zasada kaskadowego wykorzystania biomasy drzewnej według hierarchii: produkty drewnopochodne, przedłużanie ich cyklu życia, ponowne użycie, recykling, bioenergia i trwałe składowanie.

Międzynarodowy rynek

Potencjał międzynarodowego rynku pelletu drzewnego również został omówiony. Światowym liderem globalnej produkcji pelletu drzewnego są kraje UE, które zwiększają moce produkcyjne, np. Ameryka Północna i Azja. Europa przewodzi też w konsumpcji pelletu, głównie na cele grzewcze. Kraje, które w ostatnich latach zużywały najwięcej pelletu drzewnego, to Wielka Brytania – produkcja prądu oraz Korea, Japonia, Niemcy, Francja, Włochy, Dania i Szwecja. Wysokie ceny peletu w 2022 r. zachęciły producentów do uruchomienia nowych mocy produkcyjnych, ale znaczna ich część została uruchomiona wtedy, gdy ceny pelletu już spadały z powodu łagodnej zimy, wysokich zapasów i zmniejszonego zapotrzebowania.

Były niedobory surowców

Do tego odnotowano niedobory surowców w Skandynawii i krajach bałtyckich, ponieważ działalność produkcyjna w tartacznictwie zmniejszyła się z powodu spowolnienia gospodarczego na świecie. Zmniejszony popyt na pellet przemysłowy w drugiej połowie 2022 r. skłonił niektórych producentów do podniesienia jakości i wdrożenia certyfikacji np. ENplus, aby zaopatrywać klientów „premium”. Niemcy są obecnie największym producentem i konsumentem pelletu drzewnego. Również we Francji nastąpił silny wzrost popytu i produkcji w ciągu minionych lat. Natomiast we Włoszech szacuje się spory popyt na sezon 2024/2025.

Popyt na pellet „premium”

Poziom cen pelletu przemysłowego pozostaje pod presją ze względu na wysokie zapasy i niskie ceny energii, które mogą utrzymać się do III kwartału tego roku, a następnie przewiduje się wzrost popytu i cen. Taka sytuacja może podtrzymywać trend przejścia z produkcji przemysłowej na „premium”, ponieważ w niektórych regionach obecne ceny zakupu pelletu przemysłowego są zbliżone lub poniżej kosztów produkcji. Popyt na pellet „premium” nadal rośnie w głównych krajach konsumenckich Europy, ale produkcja rośnie obecnie w szybszym tempie.

Ciepła zima = obniżenie cen

Obecny spadek cen jest skutkiem ciepłej zimy, dużych zapasów i odsprzedaży pelletu wcześniej zgromadzonego przez elektrownie. Przed sezonem zimowym ceny były niższe niż przed rokiem, ale wyższe od średnich poziomów. A to był pierwszy rok bez rosyjskiego pelletu i z tego powodu nabywcy obawiali się braków, więc zgromadzili spore zapasy. Tymczasem warunki pogodowe sprawiły, że popyt na biomasę był ograniczony, mniejszy od spodziewanego. Odbiorcy poszukiwali możliwości zbycia zbędnego paliwa, co jeszcze bardziej wpływało na obniżenie cen.

– Nastąpiła zmiana struktury dostaw pelletu w Europie. Nadszedł spadek eksportu z krajów bałtyckich i wzrost eksportu z USA do Europy i Japonii. Pellet z USA zastępuje rosyjski. Ceny zrębki leśnej też znacząco spadają. Ale obecnie i tak jest droższa od pelletu. Import biomasy leśnej w Polsce jest niewielki i spada, a w Danii jest duży i rośnie. Podobnie w Szwecji i Francji – mówił Tomasz Stępień, jeden z prelegentów.

Inne zastosowanie pelletu

– Kończy się era kontraktów długoterminowych. Wszystkie działania związane z prowadzoną giełdą biomasy są licencjonowane i nadzorowane przez Krajową Radę Regulacji Energetyki – oznajmił Ramunas Waszkiewicz, kierownik ds. rozwoju rynku Baltpool.

Na giełdzie widać zmieniające się zastosowanie peletu drzewnego, głównie dla ogrzewania komunalnego i komercyjnego i w sporej części – przemysłowego, do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Główne czynniki kosztów i decyzji handlowych wynikają dla producentów peletu z cen surowca drzewnego, prądu, oprocentowania kredytu oraz kosztów zezwoleń na emisję CO2, ceny OZE. Na ceny peletu wpływ mają ceny energii, unijna i krajowa polityka dekarbonizacji oraz unijne i krajowe programy dotacyjne.

ReklamaCertyfikat ENplus

Coraz więcej nabywców oczekuje od producentów certyfikowanego pelletu drzewnego. Najbardziej popularny jest certyfikat ENplus. Krótki opis procesu certyfikacji ENplus, zmiany w certyfikacji oraz strukturę certyfikacji w SGS omówił Jerzy Musik, kierownik techniczny z SGS Polska.

Kurier Drzewny

II Kongres Pelletu odbył się w kwietniu w Łodzi. Organizatorzy zapraszają już za rok. Fot. Archiwum

Jeżeli producent spełni wszystkie wymagania certyfikacyjne, to Komitet ENplus wysyła fakturę licencyjną dotyczącą opłaty rocznej i zaplanowanej wielkości produkcji. Jeśli opłaty zostaną dokonane i wzór worka zatwierdzony, to Komitet przesyła informację do producenta i do Jednostki Certyfikującej w celu wystawienia certyfikatu. Jest podpisywany kontrakt i producent może pellet sprzedawać jako certyfikowany w klasie ENplus.

Ważne zmiany w certyfikacji

Od 1 stycznia 2024 r. są zmiany w procedurze. Teraz Jednostka Certyfikująca realizuje cały proces certyfikacji. Wprowadzono platformę Radix Tree, gdzie producent komunikuje się bezpośrednio z Komitetem ENplus. Oprócz rocznego audytu wprowadzono dodatkowe, niezapowiedziane pobranie próbki i badanie pelletu. Dodano wymaganie o numerze seryjnym danej partii produkcji.

Wyznaczono okres przejściowy od 1 stycznia 2024 r. do 1 stycznia 2025 r.

Ponadto dodano dwa nowe parametry: długości pelletu oraz wprowadzono obowiązek bilansu masy ENplus GD 3004:2024, żeby nie sprzedać więcej niż się wyprodukowało. Zmieniono też zakres wewnętrznej kontroli jakości i podzielono ją na dwa etapy – podczas produkcji i workowania oraz sprzedawania w detalu.

Nowe zobowiązania podwyższają koszty produkcji.
W pierwszym roku są największe, a w następnym o 1/3 niższe.

Technologia produkcji pelletu
i efektywne zarządzanie energią to kolejna część dwudniowego Kongresu Pelletu. Z tymi tematami zapoznamy państwa już w przyszłym miesiącu.Czytaj dalej

Technika, technologie, nowości

Przenośnik do zadań specjalnych

Specjaliści od transportu bioodpadów

Dodane:

/

Four Stal
Krzysztof Głowacki, prezes firmy Four Stal z dumą prezentuje część napędową przenośnika odpopielającego. Fot. Four Stal

Przenośnik do materiałów pochodzenia drzewnego, w tym zanieczyszczonych – to propozycja firmy Four Stal z Elbląga na transport bioodpadów leśnych. To rozwiązanie jednocześnie innowacyjne i… proste.

Firma Four Stal specjalizuje się w produkcji urządzeń technicznych, m.in. podajników ślimakowych, przenośników rolkowych, zgrzebłowych, redlerów, wygarniaczy hydraulicznych, znajdujących zastosowanie podczas transportowania sypkich lub drobnoziarnistych materiałów.

Technologia dla ekologii

– Jako przedsiębiorstwo technologiczne podjęliśmy się zadania stworzenia przenośnika odpowiadającego możliwościom transportu różnych materiałów pochodzenia drzewnego, również zanieczyszczonych i ponadwymiarowych – mówi Krzysztof Głowacki, prezes firmy Four Stal. – Transformacja energetyczna, która dokonuje się w naszym kraju wymusza spalanie odpadów drzewnych, nie zawsze pochodzenia tartacznego. Odpady leśne posiadają nienormatywne wymiary, o różnej wielkości i wilgotności, zdarzają się również zanieczyszczone piaskiem, kamieniami.

W związku z tym pojawił się problem transportowania tak zróżnicowanego materiału przenośnikami łańcuchowymi.

Firma Four Stal posiadała doświadczenie w produkcji różnego rodzaju urządzeń transportujących. Swoje doświadczenie wykorzystała dla stworzenia przenośnika do materiałów pochodzenia drzewnego.

Jest problem – jest rozwiązanie

Przy transporcie bioodpadów pojawiło się wiele problemów, m.in. trzeba było wyeliminować zatory wewnątrz przenośnika, spowodowane blokowaniem się zbyt długiego materiału.

– Dzięki zastosowaniu podwójnych kół usytuowanych jedno nad drugim uzyskaliśmy większą wysokość koryta, bez potrzeby zwiększania wielkości kół napędowych i napinających – wyjaśnia prezes firmy.

Kolejnym problemem były długie przestoje serwisowe. Aby skrócić czas prac serwisowych oraz uzyskać dostępność do wnętrza przenośnika, zastosowane zostało koryto jednopoziomowe (łańcuch transportowy i nawroty pracują tu w jednym korycie).

Kurier Drzewny

Załadunek biomasy na przenośnik łańcuchowy. Fot. Four Stal

Przenośnik został tak skonstruowany, że dostęp do niego jest od góry, co pozwala na szybkie przeprowadzenie prac serwisowych oraz zlokalizowanie usterki. Zdjęcie górnej pokrywy powoduje łatwy dostęp do wnętrza przenośnika i jego podzespołów.

Doświadczenie i innowacje

Kolejnym rozwiązaniem było zastosowanie koryta jednopoziomowego, które ogranicza możliwości zasypu biomasy, a wprowadzenie podawania materiału od boku poprawiło płynność transportu materiału podajnikiem.

– Wprowadzając boczny zasyp zastosowaliśmy dzielony wał w miejscu wysypu, który ograniczał przesyp między przenośnikami. Umożliwiło to transport nienormatywnych wielkości materiału – dodaje prezes Krzysztof Głowacki. – Jesteśmy również producentem magazynów na biomasę z hydrauliczną podłogą wygarniającą. Do naszych podłóg idealne zastosowanie znalazły przenośniki, które zostały tak zaprojektowane, aby suwak wygarniacza przechodził przez środek przenośnika i sypał materiał na dolny łańcuch, co eliminuje przesypywanie materiału przez górny łańcuch nawrotny.

Jak mówi prezes Four Stal, te rozwiązania – połączone z solidną i wytrzymałą konstrukcją – pozwoliły stworzyć urządzenia niezawodnie, łatwe w obsłudze i, co ważne, o krótkim czasie serwisowym.

Dostosowane do potrzeb klientów

Elbląski producent podjął współpracę między innymi z firmą z Danii, poszerzając ofertę o układy odpopielania dla kotłów biomasowych dużej mocy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, oferowane maszyny są dostosowywane do nowych rozwiązań technologicznych i indywidualnych oczekiwań klienta.

Four Stal
Firma Four Stal specjalizuje się w produkcji urządzeń technicznych.
Jej główną działalnością są podajniki oraz magazyny biomasy. W ofercie są m.in.: podajniki ślimakowe, przenośniki rolkowe, zgrzebłowe, redlery, wygarniacze hydrauliczne – urządzenia sprawdzające się podczas transportowania sypkich lub drobnoziarnistych materiałów.

ReklamaCzytaj dalej

Popularne

Zapisz się do Newslettera!

Otrzymuj aktualizacje bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej.

Wysyłaj mi Newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).