Connect with us

Technika, technologie, nowości

Nowa linia produkcyjna opracowana przez Intermet

Spalanie odpadów

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowano:

/

Kurier Drzewny
1- Zbiornik paliwa, 2 Kocioł serii EKOMAT RTPO, składający się z komory spalania, dodatkowej komory dopalania oraz płomieniówkowego wymiennika ciepła, 3- Pomocniczy palnik olejowy lub gazowy, 4 - Przyłącze recyrkulacji spalin, 5 - Multicyklon, 6- Elektrofiltr, 7 -Przyłącze SNCR

Innowacyjne rozwiązania, w jakich specjalizuje się firma Intermet, sprawiają, że proces spalania odpadów drewnopochodnych przebiega zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi, jest bardzo skuteczny i nie nastręcza problemów z obsługą.

Kurier Drzewny

Istota termicznego przekształcania

Na przestrzeni ostatnich lat w sektorze ciepłownictwa można zaobserwować rosnące zainteresowanie energetyką rozproszoną. Ze względu na usytuowanie zakładów przemysłowych poza granicami miast bądź dysponowanie odpadami produkcyjnymi o pewnym potencjale energetycznym, niezależność energetyczna stała się bardzo atrakcyjna.
Instalacje termicznego przekształcania odpadów nie tylko gwarantują pokrycie zapotrzebowania energetycznego, lecz także rozwiązują problem związany z utylizacją odpadów poprodukcyjnych, takich jak pozostałości płyt meblowych (MDF i HDF).

 

Regulacje prawne w obszarze TPO

Termiczne przekształcanie odpadów to proces polegający na utlenianiu odpadów w środowisku wysokich temperatur – powyżej 850o C. Prawidłowy przebieg procesu został opisany w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 21 stycznia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 108), zestawiającym szereg wymagań dotyczących spalania odpadów.
Dla odpadów zakwalifikowanych jako „inne niż niebezpieczne”, a więc tych zawierających poniżej 1 proc. związków chlorowcoorganicznych, proces termicznego przekształcania odpadów obwarowany jest następującymi wymaganiami:
– temperatura gazów spalinowych, mierzonych za ostatnim doprowadzeniem powietrza, powinna wynosić minimum 850o C,
– gazy spalinowe powinny przebywać w środowisku wysokich temperatur minimum 2 s, przy czym pomiar tego czasu odbywa się za ostatnim doprowadzeniem powietrza (zapis ten wyklucza z obliczeń przepływowych główną komorę spalania, w której realizowane jest napowietrzanie wtórne),
– zespół energetyczny powinien być wyposażony w pomocniczy palnik olejowy lub gazowy.

 

Nowa konstrukcja urządzenia

Nowa konstrukcja paleniska z komorą dopalania, poparta obliczeniami przepływowymi, gwarantuje wymagany czas przebywania gazów spalinowych w komorze (za ostatnim doprowadzeniem powietrza) na poziomie powyżej 2 sekund. Podwójne sklepienie szamotowe dodatkowo zwiększa powierzchnię czynną komory.
Przyłącze recyrkulacji ma na celu pobór części gazów wylotowych opuszczających multicyklon oraz ponowne wprowadzenie ich do komory spalania wraz z „powietrzem świeżym”. Taki zabieg służy podwyższeniu temperatury panującej wewnątrz paleniska, a także wprowadzania powietrza o mniejszej koncentracji tlenu. Gwarantuje to ograniczenie utleniania azotu, czego bezpośrednim skutkiem jest niższa emisja NOx-ów.

Pomocniczy palnik olejowy lub gazowy służy wygrzaniu komory spalania podczas uruchomienia kotła oraz w przypadku spadku temperatury wewnątrz niej. Palnik załącza się automatycznie, za pośrednictwem szafy sterowania dołączonej do zespołu energetycznego.
Komora dopalania została wyposażona w dodatkowe przyłącze do instalacji wtrysku wody amoniakalnej bądź roztworu mocznika (instalacja odazotowania spalin realizowana na sposób selektywnej redukcji niekatalitycznej) .

 

Przebieg procesu TPO

Paliwo w postaci odpadów poprodukcyjnych, pochodzących z obróbki płyt MDF i HDF, składowane np. w silosach bądź magazynach biomasy, transportowane jest do walcowanych zbiorników przykotłowych o pojemności 1,8 lub 4,2 m3.
Ze zbiorników buforowych, za pośrednictwem transporterów ślimakowych, paliwo trafia do retorty usytuowanej w komorze spalania. Zwiększona komora spalania gwarantuje lepszy przebieg procesu odparowania wilgoci z paliwa, który następuje po przekroczeniu temperatury 100o C. Następnie, gdy paliwo osiągnie temperaturę około 200o C, rozpoczyna się proces pirolizy (odgazowania), czemu towarzyszy wydzielanie lotnych związków palnych. W przypadku odpadów pochodzenia naturalnego, udział frakcji lotnej wynosi aż do 70 proc. Dla drewna (lub odpadów drewnopochodnych) stanowi ona mieszaninę m.in. żywicy, tlenku węgla (CO) i wodoru (H2). W środowisku o temperaturze na poziomie 400o C dochodzi do zapłonu gazów palnych. Spalanie części stałej w postaci węgla drzewnego (tzw. koksu) następuje po przekroczeniu temperatury 500o C. W instalacji termicznego przekształcania odpadów temperatura panująca wewnątrz komory spalania osiąga 850o C. Gwarantuje to całkowite spalenie wszystkich związków organicznych zawartych w paliwie.

Powietrze niezbędne do przeprowadzania wyżej opisanych procesów dostarczane jest w pierwszej strefie komory spalania. Wielopunktowy system napowietrzania pierwotnego i wtórnego realizowany jest za pośrednictwem wentylatorów nadmuchowych. Dodatkowym elementem instalacji TPO jest system recyrkulacji spalin. Powietrze pobierane za multicyklonem, „pomieszane” z powietrzem świeżym, ponownie wtłaczane jest do komory spalania. Taki zabieg pozwala na zmniejszenie ilości generowanych podczas procesu spalania tlenków azotu, znanych jako NOx.

Komora dopalania została wyposażona w przyłącze do instalacji SNCR – selektywnej redukcji niekatalitycznej. Jest to system odazotowania spalin, polegający na rozpylaniu reagenta w obszarze komory dopalania. Redukcja tlenków azotu opiera się na wysokotemperaturowej reakcji gazowego amoniaku lub mocznika z tlenkami azotu, bez udziału katalizatora. Produktami takich reakcji są: azot cząsteczkowy, woda w postaci pary oraz dwutlenek węgla. Taki system gwarantuje obniżenie emisji NOx do atmosfery nawet o 70 proc.

Spaliny przepływają do trzybiegowego wymiennika ciepła usytuowanego nad komorą dopalania. Następuje tu wymiana ciepła pomiędzy gorącymi spalinami przepływającymi wewnątrz płomieniówek a medium grzewczym, wypełniającym przestrzenie wymiennika. Następnie spaliny przepływając przez czopuch kotła trafiają do multicyklonu, w którym realizowane jest ich wstępne odpylanie. Separatory cyklonowe mają zdolność do separacji cząstek o stosunkowo dużych wymiarach, mieszczących się w zakresie 5 – 100 μm. Aby instalacja spełniała wszelkie normy emisyjne, musi być wyposażona w dodatkową jednostkę filtrującą.

Po wstępnym oczyszczeniu spalin w multicyklonie, część z nich odprowadzana jest do systemu recyrkulacji (za pośrednictwem wentylatora przyłącza recyrkulacji). Pozostałość gazów spalinowych przepływa do elektrofiltru. Odpylacze wykorzystujące zjawiska elektrostatyczne mają zdolność do zatrzymywania cząstek stałych o wymiarach charakterystycznych ≥ 0,005 μm, a więc najdrobniejszych pyłów zawieszonych w spalinach. Oczyszczone gazy spalinowe opuszczające elektrofiltr trafiają do systemu kominowego, wyprowadzającego je do atmosfery. W skład systemu wchodzą dwupłaszczowe, izolowane elementy kominowe wykonane ze stali nierdzewnej.
Produktami procesu termicznego przekształcania odpadów, poza gorącymi spalinami, są odpady stałe w postaci popiołów, żużli i pyłów. Są odprowadzane do zbiorników zewnętrznych. W przypadku odpadów pochodzących z komory spalania, umożliwia to system automatycznego usuwania szlaki, wyposażony w transporter ślimakowy wyprowadzający popiół do zbiornika przykotłowego.

 

Aspekt środowiskowy

Każda instalacja termicznego przekształcania odpadów, po uruchomieniu i ustabilizowaniu się parametrów pracy urządzenia, musi przejść badania emisyjne na etapie odbioru kotłowni. Wykonywane są one przez zakłady Polskiego Centrum Akredytacji, które upoważnione są do wydawania certyfikatów spełnienia norm, wynikających z przedmiotowych rozporządzeń.
1 marca 2018 r. minister środowiska wydał rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń do spalania lub współspalania odpadów, będące odpowiedzią na dyrektywę unijną. Określa ono dopuszczalne ilości emitowanych do atmosfery polutantów. W przypadku instalacji termicznego przekształcania odpadów wartości dopuszczalnych emisji wynoszą*:
– pył: 30 mg/m3u
– SO2: 200 mg/m3u
– NOx: 400 mg/m3u
– CO: 100 mg/m3u
*średnie trzydziestominutowe wartości emisji podane przy 11-procentowej zawartości tlenu w spalinach
Wysoce zadowalające wyniki badań są zagwarantowane przez rozwiązania wprowadzone w linii EKOMAT RTPO:
– zastosowanie recyrkulacji spalin zmniejsza ilość doprowadzanego do komory spalania „powietrza świeżego” o wysokiej koncentracji tlenu, co redukuje powstawanie tlenków azotu (tzw. NOx),
– innowacyjnym rozwiązaniem jest wyposażenie instalacji termicznego przekształcania odpadów w filtr elektrostatyczny; obecnie u-rządzenia tego typu uważane są za najbardziej efektywne odpylacze – ich sprawność osiąga nawet 99 proc.,
– zawartość chloru w paliwie (w tym przypadku stanowiącym odpady poprodukcyjne z fabryki mebli – płyty MDF, HDF) plasuje się na poziomie 0,02 proc., dlatego ilość emitowanych dioksyn i furanów podczas procesu spalania jest pomijalnie mała,
– komora dopalania wyposażona w przyłącze do instalacji SNCR pozwala na zainstalowanie systemu odazotowania spalin, który umożliwia ograniczenie generacji tlenków azotu nawet do 70 proc.

 

Elektrofiltry Elenergy

Elektrofiltry oferowane przez firmę Elenergy odznaczają się wysoką sprawnością odpylania spalin pochodzących m.in. z instalacji termicznego przekształcania odpadów. Wykorzystują one zjawiska elektrostatyczne w procesie odpylania, dlatego ich koszty eksploatacyjne są stosunkowo niskie. Brak struktur porowatych w konstrukcji elektrofiltrów umożliwia separację nawet najmniejszych cząstek stałych, które stanowią najbardziej poważne zagrożenie dla środowiska.

 

Zasada działania

Oferowane elektrofiltry składają się z dwóch podstawowych części: komory zbiorczej oraz zespołu zasilającego tę komorę prądem stałym o wysokim napięciu. W jej wnętrzu usytuowane są elektrody zbiorcze i ulotowe. Te pierwsze stanowią powierzchnię osadczą dla pyłu, natomiast elektrody ulotowe zasilane są prądem stałym o wysokim napięciu, którego źródłem jest agregat wysokonapięciowy. Ładowanie cząstek pyłu pod wpływem jednoimiennych jonów odbywa się dzięki powstawaniu zjawiska uloty elektrycznego. Występuje ono w momencie przekroczenia napięcia krytycznego, charakterystycznego dla danego układu elektrod. Naładowane cząstki stałe, zawieszone w gazie przepływającym przez komorę elektrofiltru, wędrują w kierunku przeciwnie naładowanej elektrody zbiorczej. Po zetknięciu z jej powierzchnią oddają swój ładunek i pod wpływem sił grawitacji oraz wymuszeń mechanicznych opadają do leja osadczego, skąd usuwane są za pośrednictwem ślimaka wygarniającego.

 

Selektywna redukcja niekatalityczna

Metoda SNCR (ang. selective non-catalytic reduction) to jedna z metod wtórnych odazotowania spalin. Jej istotą jest wtrysk reagenta (zwykle stosowane są niskoprocentowe roztwory mocznika czy amoniaku) do komory dopalania, w strefę wysokich temperatur (900 – 1080o C). Produktami reakcji zachodzących na skutek wprowadzenia reagenta do komory są: woda w postaci pary oraz azot cząsteczkowy. W przypadku stosowania mocznika generowany jest także dwutlenek węgla, jednak jego ilość jest stosunkowo niewielka.

"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta. Artykuły w Kurierze Drzewnym: Artykuły.

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kliknij aby skomentować

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Galeria

Systemy do suszenia drewna o zmniejszonym zużyciu energii

Nowoczesne technologie dla branży drzewnej

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowano:

/

Kurier Drzewny

BIGonDRY Srl to znana włoska firma produkująca wysokowydajne systemy suszenia, piece do obróbki cieplnej ISPM-15, waporyzatory oraz systemy termomodyfikacji drewna, które osiągają temperaturę 230° C.

 
BIGonDRY Srl zawsze był zaangażowany w opracowywanie nowych rozwiązań, mając na celu nie tylko jakość, ale także ekorozwój i oszczędność energii. Przykładem tego jest ich najnowszy system odzysku ciepła REC PLUS, którego sprawność potwierdzona przez własnych klientów wynosi ponad 30%. Wymiennik ciepła powietrze / powietrze o przepływie krzyżowym jest zaprojektowany i zainstalowany w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać gorące i wilgotne powietrze opuszczające suszarnię do przekazywania energii do zimnego i suchego powietrza wlotowego. Efektem rekuperatorów jest system zarządzania i pilotowania procesu suszenia, który pozwala na maksymalne wykorzystanie ciepła oddawanego do powietrza wewnątrz komory suszenia, optymalizując jej efektywność i obniżając koszty urządzenia.

 

Proces modyfikacji drewna w wysokiej temperaturze

BIGonDRY Srl od lat prowadzi badania we współpracy z najważniejszymi europejskimi instytutami badawczymi, aby zaoferować swoim klientom niezwykle zaawansowane technologiczne i niezawodne rozwiązania. Najnowszy program badawczy pozwolił na przeprowadzenie w pilotażowym zakładzie BIGonDRY serii badań termomodyfikacji wstępnie utwardzonej tarcicy z 9 wybranych gatunków drewna, w ściśle kontrolowanych i powtarzalnych warunkach procesowych.

 
Wyniki przeprowadzone na drewnie TERMOWANYM w procesie BIGonDRY o nazwie STYL + WOOD® dały wyjątkowe rezultaty w zakresie stabilności wymiarowej, która jest podstawowym parametrem końcowego zastosowania drewna oraz trwałości. Stabilność wymiarowa w rzeczywistości pozwala na obróbkę materiału z gwarancją, że po osiągnięciu ostatecznego zamierzonego zastosowania nie ulega on znacznym zmianom wymiarowym, dzięki czemu można go używać w różnych obszarach i wyjątkowych zastosowaniach końcowych, takich jak przebudowa i renowacja budynków, produkcja parkietu do użytku wewnętrznego, deski tarasowe i okładziny do użytku na zewnątrz, meble o wyjątkowym wzornictwie, do użytku w sektorze żeglarskim i w saunach.
 
Ten niezwykły krok naprzód w technologii drewna oznacza, że ​​drewno modyfikowane termicznie (coraz częściej zwane również LTM) może być stosowane w najbardziej ekstremalnych warunkach, zastępując inne stabilne materiały (takie jak tworzywa sztuczne, których produkcja jest jednak znacznie zanieczyszczająca), bez napotykania najczęstszych problemów podczas używania drewna: słabej trwałości i jego „mobilności” po umieszczeniu w wilgotnym środowisku. W procesie nie są stosowane żadne substancje chemiczne, więc powstałe produkty należy uznać za całkowicie biokompatybilne. LTM posiada również sprawdzone właściwości trwałości, stabilności i wyglądu, powtarzalne w zabiegach, dzięki czemu urządzenia BIGonDRY są niezwykle niezawodne.

Kontynuuj czytanie

Technika, technologie, nowości

Pomiar wilgotności i temperatury drewna podczas obróbki termicznej PWT-8FIT

Nowość w ofercie TANEL

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowano:

/

Kurier Drzewny
Urządzenie pozwala precyzyjnie kontrolować warunki podczas suszenia drewna. Fot. TANEL

Najnowszy miernik z oferty TANEL – model PWT-8FIT – przeznaczony jest do stacjonarnego pomiaru wilgotności i temperatury zarówno drewna, jak i wewnątrz komory w trakcie jego suszenia. Doskonale sprawdza się m.in. podczas produkcji opakowań.

 

Tanel

PWT-8FIT przeznaczony jest do stacjonarnego pomiaru wilgotności i temperatury zarówno drewna, jak i wewnątrz komory w trakcie jego suszenia. Urządzenie umożliwia drukowanie wyników. Zakres pomiarowy wynosi 8 – 60 proc. dla wilgotności drewna, 0 – 80° C dla jego temperatury oraz wewnątrz komory. Miernik współpracuje z 11 gatunkami drewna (jodła, sosna, świerk, brzoza, jawor, klon, jesion, orzech, dąb, buk, topola).

 

Szczególnie do palet typu EUR

Miernik znajduje zastosowanie przy produkcji opakowań drewnianych, a w szczególności palet typu EUR. Urządzenie pozwala spełnić wymagania fitosanitarne (ISPM 15, „Wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym”) w zakresie dokumentowania obróbki cieplnej drewna (temperatura, czas) oraz jego wilgotności końcowej (palet). Jest zgodny z zaleceniami (wymaganiami) Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, który stanowi jednostkę prowadzącą rejestr producentów opakowań drewnianych w Polsce.

 

Przygotowanie miernika do pomiaru temperatury drewna

W celu poprawnego pomiaru temperatury drewna należy w najgrubszym elemencie wywiercić otwór o średnicy φ5,5/10,5 mm. W tak przygotowany otwór należy włożyć czujnik temperatury, a otwory wiercić na taką głębokość, by plastikowa osłona czujnika zanurzyła się w drewnie na głębokość około 10 mm (Rys. 1). Pomiar temperatury drewna musi być wykonany w miejscu możliwie najbardziej odległym od źródła ciepła i nie wyżej niż 1 m nad posadzką.
Przygotowanie miernika do pomiaru temperatury wewnątrz komory
Czujnik temperatury powietrza należy umieścić w połowie długości komory na wysokości ok. 150 cm – w miejscu, gdzie jest wyraźny (intensywny) przepływ powietrza (Rys. 2).

 

Przygotowanie miernika do pomiaru wilgotności drewna

Pomiar wilgotności drewna wymaga wcześniejszego zainstalowania elektrod pomiarowych. W tym celu należy:
– w drewnie przeznaczonym do suszenia wywiercić w odległości 25 mm dwa otwory φ 3,8 – 4 mm na głębokość ok. 25 mm lub do połowy grubości tarcicy (jeżeli grubość tarcicy jest mniejsza niż 50 mm); linia łącząca otwory powinna być prostopadła do włókien; zaleca się, by otwory znajdowały się w środku deski, co najmniej 50 cm od jej końca (Rys. 3);
– odłączyć igły od przewodów i wbić je w otwory, tak by końcówki igieł były na ich dnie;
– włożyć przewody do otworów w igłach.

 

Szybkie i proste przeprowadzanie pomiarów

W celu dokonania pomiarów należy załączyć zasilanie odbiornika i drukarki, a pokrętłem „GATUNEK DREWNA” wybrać odpowiedni rodzaj (temperatura drewna jest automatycznie uwzględniana przy obliczaniu ostatecznej wilgotności drewna). Na wyświetlaczu pojawią się wyniki pomiarów, na przemian (co 5 sekund):
▪ TD – temperatura drewna [°C],
▪ TP – temperatura powietrza w komorze [°C],
▪ WD – wilgotność drewna [%].
Za pomocą przycisku „START” należy wybrać żądaną częstotliwość wydruku: pierwsze naciśnięcie przycisku włącza wydruki co 60 minut oraz powoduje druk nazwy firmy i adres producenta opakowań. Drugie zmienia częstotliwość wydruku na 15 minut. Kolejne częstotliwość wydruku na 5 minut. Następne powodują zmianę częstotliwości wydruku na 15, 60 minut oraz wyłączenie wydruku (druk linii końcowej).
Urządzenie pozwala także na przeprowadzanie pomiarów bez wydruku, jak również wydruk w dowolnym momencie.

Kurier Drzewny

Kurier Drzewny

Rys 1 Pomiar temperatury drewna. Uwaga – przy wyjmowaniu czujnika nie wolno ciągnąć za przewody. Długość przewodów nie ma wpływu na wynik.

Kurier Drzewny

Rys 2 Pomiar temperatury wewnątrz komory.

Tanel

Rys 3 Pomiar wilgotności drewna.

Tanel

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Chroń drewniane okna, drzwi i okładziny przed uszkodzeniem przez grad

Ochrona stolarki przed czynnikami atmosferycznymi

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowano:

/

Kurier Drzewny

Ze zmieniającymi się warunkami pogodowymi, drewniane okna, drzwi i okładziny są coraz bardziej zagrożone uszkodzeniami spowodowanymi gradobiciem. Powłoka TEKNOFINISH HAILRESIST 4800 od Teknos ma nową warstwę nawierzchniową premium, która wygina się pod wpływem gradobicia, zapobiegając pękaniu warstwy powłoki, a tym samym chroniąc drewno znajdujące się tuż pod nią.

 
Aby powłoka lakiernicza skutecznie chroniła drewno, musi być nienaruszona i nie może mieć pęknięć. Dlatego powstała unikalna technologia TEKNOFINISH HAILRESIST, dzięki której stworzono powłokę uginającą się pod wpływem gradobicia i pochłaniającą energię uderzenia, co chroni w ten sposób przed pękaniem lakieru ochronnego. Efekt przetestowano w ramach projektu badawczego. Powierzchnie pokryte TEKNOFINISH HAILRESIST 4800 zapewniają klasę odporności na grad HW 3.

 

Nadaje się on do wszystkich gatunków drewna stosowanych w stolarce zewnętrznej w obszarach gradowych. Podobnie jak w przypadku istniejących lakierów nawierzchniowych Teknos, zalecany system obejmuje wstępną obróbkę drewna iglastego za pomocą AQUA PRIMER 2907-02, a następnie warstwę nawierzchniową lub TEKNOL AQUA 1410-01 w celu ochrony przed sinizną oraz AQUAPRIMER 2900 dla wyrównania koloru i idealnie równych powierzchni, a także warstwę wierzchnią.

 

„Elastyczna powłoka TEKNOFINISH HAILRESIST 4800 będzie działać wielokrotnie. Ta wyjątkowa technologia stanowi ogromne korzyści dla producentów okien, drzwi i okładzin drewnianych na obszarach objętych gradem.”

 
Aplikacja TEKNOFINISH HAILRESIST nie stwarza żadnych problemów. Produkt jest zgodny z EN 927-10 oraz ma doskonałe właściwości wyrównujące i przyczepne. 4800 może być barwiony na wszystkie półprzezroczyste kolory. Dzięki wysokiej przezroczystości uzyskuje naturalne kolory z niezawodną ochroną przed promieniowaniem UV i doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne.
– Burze gradowe są coraz większym wyzwaniem w wielu regionach, dlatego ważne jest, aby producenci oferowali właściwe rozwiązanie – mówi Søren Juhl Hansen, dyrektor ds. zarządzania produktami w firmie Teknos. – Rozwiązania samonaprawiające się na bazie mikrokapsułek zapewniają naprawę, którą można uwolnić tylko raz. Natomiast elastyczna powłoka TEKNOFINISH HAILRESIST 4800 będzie działać wielokrotnie. Ta wyjątkowa technologia stanowi ogromne korzyści dla producentów okien, drzwi i okładzin drewnianych na obszarach objętych gradem.

Kontynuuj czytanie

Technika, technologie, nowości

Drewniane schody na lata

Pomysł na piękne wnętrze

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowano:

/

Kurier drzewny
Schody wykonane z drewna od lat stanowią jeden z najpopularniejszych wyborów. Fot. JAF Polska

Schody łączą kondygnacje, oddzielają strefę dzienną od nocnej i wytyczają ciąg komunikacyjny. Jednak oprócz funkcjonalności, są również efektowną ozdobą domu – zwłaszcza te wykonane z drewna. Jaki gatunek tarcicy wybrać, żeby cieszyć się ich urokiem jak najdłużej? Na to pytanie odpowiada Paweł Torz, ekspert od tarcicy w JAF Polska.

 

Kurier Drzewny

Schody wykonane z drewna od lat stanowią jeden z najpopularniejszych wyborów. Fot. JAF Polska

Schody to jeden z najbardziej skomplikowanych, a zarazem podatnych na zużycie elementów architektury budynku. Muszą być one dopasowane do kształtu klatki schodowej oraz pomieszczeń, przy okazji będąc wygodnymi i trwałymi w użyciu. W związku z tym, schody wykonane z drewna od lat stanowią jeden z najpopularniejszych wyborów.
Drewno jako materiał jest piękne, ciepłe w dotyku i pozwala na niemal dowolne możliwości obróbki. Wprowadza do wnętrza przyjazny, naturalny klimat, pasując zarówno do tradycyjnych wnętrz, jak i nowoczesnych, minimalistycznych aranżacji. Schody z drewna są także ekskluzywnym dopełnieniem dla stali, betonu i szkła. Zalecane wymiary określają przepisy budowlane, natomiast materiał i sposób wykończenia leżą po naszej stronie. Co więc wybrać, by służyło nam na lata?

 

Schody z drewna

Kluczową decyzją jest wybór odpowiedniego gatunku drewna i jego odpowiednie zabezpieczenie. Z założenia na bok odkładamy gatunki miękkie, chociaż mogą nadać się na niektóre elementy konstrukcyjne. Drewno na schody musi być twarde i odporne na długotrwałe użytkowanie, czyli duże obciążenia, ścieranie, przypadkowy upadek ciężkiego przedmiotu i wiele innych zdarzeń.
 
– Najchętniej wybierane przez producentów schodów są zazwyczaj gatunki rodzime. Drewnem najbardziej popularnym jest niezmiennie dąb. Choć dębowe schody są droższe w wykonaniu ze względu na relatywnie wyższą cenę tarcicy dębowej, ich wysoką cenę rekompensują imponująca żywotność drewna oraz jego niepowtarzalne walory estetyczne. Ciekawym rozwiązaniem są obecnie schody jesionowe – barwione i wykończone na dąb. Ze względu na zbliżoną budowę, te dwa gatunki posiadają bardzo podobne właściwości, przy czym jesion jest prawie dwa razy tańszy. Ostatnimi czasy popularność, zwłaszcza na rynku skandynawskim, zyskują schody z wangami malowanymi na biało, których trepy wykonane są z naturalnego dębu. Wanga to belka, w którą wsuwane lub nasadzane są stopnie. Nadaje się do tego drewno olchowe, które jest miękkie i znacznie tańsze, ale w tej roli sprawdza się znakomicie. Z gatunków nieco bardziej egzotycznych prym wiodą: modrzew syberyjski, sapelli i iroko (przede wszystkim na schody zewnętrzne). Posiadamy również orzech amerykański w czterech klasach jakości: od bezsęcznej po sękatą. To bardzo ładny gatunek o nieregularnym usłojeniu, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Świetnie komponuje się z orzechowymi meblami – mówi Paweł Torz, ekspert od tarcicy w JAF Polska.

 

Betonowe, samonośne, dywanowe

Najpopularniejszym wariantem są schody betonowe, obłożone z zewnątrz drewnem. Drewniane stopnie układa się na betonowej konstrukcji. Takie rozwiązanie zajmuje jednak sporo miejsca.
 
– Czasem jest też nieosiągalne ze względu na zbyt małą nośność stropu. Dlatego bardzo popularne są drewniane schody samonośne. Elementy konstrukcyjne takich schodów mogą być w całości drewniane lub metalowe. Ciekawą odmianą są schody dywanowe, które prezentują się lekko i designersko. To zasługa braku widocznych elementów konstrukcyjnych. Efekt lekkości możemy uzyskać też w schodach spiralnych bez podstopnic. Niestety są one mniej wygodne w codziennej eksploatacji. Zwłaszcza dla osób starszych lub małych dzieci. Z tego samego powodu ważnym elementem jest przemyślane umieszczenie balustrad. Mimo że poręcz nie każdemu musi się podobać, to pełni swoją funkcję i znacząco podnosi bezpieczeństwo użytkowania. Balustrada w schodach dywanowych stanowi integralną część konstrukcji, która odpowiada za przenoszenie obciążeń. Schody mogą być również wyposażone w spocznik, czyli płaską platformę łączącą biegi schodowe. Wyznacza on miejsce wygodnego postoju w drodze na szczyt – wyjaśnia Paweł Torz.

 

Konserwacja

A co w przypadku konserwacji schodów wykonanych z drewna? Do wyboru mamy klasycznie lakier oraz olej.
– Powierzchnia olejowana jest mniej śliska, a zarysowania mniej widoczne. Olej możemy też łatwo uzupełnić, przeprowadzając miejscową renowację. Lakier jest bardziej odporny na zabrudzenia i łatwo utrzymamy go w czystości. Niestety ziarenka piasku, zgrzytające pod podeszwą buta, mogą zostawić na nim trwały ślad. Lakierowanych schodów nie odnowimy fragmentarycznie, za to wymagają tego rzadziej. Niezależnie od rodzaju wykończenia, schody posiadają trudno dostępne zakamarki. Dlatego tak istotna jest ich precyzyjna konserwacja. Solidnie zabezpieczone drewniane schody to satysfakcja z każdym stopniem -zapewnia, ekspert od tarcicy w JAF Polska.

Kontynuuj czytanie

Popularne w tym miesiącu

Zapisz się do Newslettera!

Wysyłaj mi Newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).