Connect with us


Aktualności

Nie będzie certyfikacji FSC w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych?

Dodane:

/

Nie będzie certyfikacji FSC w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych?
Nie będzie certyfikacji FSC w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych?


Długotrwałe negocjacje pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a przedstawicielami FSC zakończyły się fiaskiem. Wielokrotne spotkania i rozmowy na różnych szczeblach nie dały rezultatu. Trudno było przewidywać, że będzie on pozytywny, ponieważ w trakcie trwania tych rozmów poszczególne regionalne dyrekcje LP rezygnowały z certyfikacji FSC.

W oficjalnym komunikacie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z września br., pod którym podpisuje się Jan Tabor, zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, czytamy, że certyfikacja jako dobrowolny proces oceny zgodności może być przeprowadzona tylko na warunkach uzgodnionych przez zainteresowane strony umowy certyfikacyjnej. Tylko taka ocena zgodności może mieć miejsce w nieobligatoryjnych systemach certyfikacji.

Jak wynika z oświadczenia, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz jednostki organizacyjne LP od lat aktywnie przekazywały do FSC propozycje zapisów do nowego standardu gospodarki leśnej FSC oraz bezskutecznie przedstawiały propozycje zmian kluczowych dla Lasów Państwowych punktów do nowej umowy licencyjnej na program certyfikacji. Dodatkowo projekt tej nowej umowy nie był konsultowany z LP.

DGLP uważa, że organizacja FSC wielokrotnie deklarowała gotowość do prowadzenia konstruktywnego dialogu, jednakże kolejne projekty standardu gospodarki leśnej i korespondencja dotycząca nowego kształtu umowy stoją w sprzeczności z tymi deklaracjami. Organizacja FSC nie uwzględniła większości propozycji Lasów Państwowych w zakresie standardu gospodarki leśnej, tj. głównego załącznika do umowy licencyjnej. Nie zgodziła się również i dalej się nie zgadza na zmiany kluczowych zapisów w umowie licencyjnej na program certyfikacji.

Według DGLP nowy projekt umowy wraz z załącznikami wprowadza dodatkowy element ryzyka prawnego, który w ocenie LP nie pozwala na pełne zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa. Wobec powyższego decyzja Lasów Państwowych o niekontynuowaniu certyfikacji gospodarki leśnej w tym systemie jest podejmowana w oparciu o w pełni uzasadnione prawnie i merytorycznie argumenty.

DGLP podkreśliła, że przyjęcie reguł dobrowolnej certyfikacji nie może wykraczać poza ramy ustalonego porządku prawnego funkcjonowania leśnictwa w Polsce.

– To nie standardy organizacji certyfikujących, tylko ustawa o lasach zapewnia w Polsce prowadzenie trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej – podkreśla Jan Tabor we wrześniowym komunikacie.

Zaskakująca decyzja

Biuro FSC w Polsce z zaskoczeniem przyjęło opublikowany 25 września 2023 r. komunikat Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych o decyzji Lasów Państwowych o niekontynuowaniu certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC. W swoim komunikacie DGLP twierdzi, że kolejne projekty standardu gospodarki leśnej i korespondencja dotycząca nowego kształtu umowy licencyjnej stoją w sprzeczności z deklaracjami FSC o chęci prowadzenia konstruktywnego dialogu. FSC trudno zgodzić się z przedstawioną argumentacją.

– Współpraca FSC z LP trwa nieprzerwanie od 25 lat i nie ma żadnych przeszkód, aby Lasy nadal wdrażały wymagania systemu FSC, które nie kłócą się z zasadami gospodarki leśnej w Polsce. Dlatego do dialogu z władzami DGLP przystąpiliśmy już w listopadzie 2022 r., gdy tylko LP zgłosiły nam uwagi dotyczące umowy licencyjnej i rewizji standardu.

Również w listopadzie ub.r. wydaliśmy specjalne odstępstwo (tzw. derogację) dające obu stronom czas na rozmowy, przy jednoczesnej możliwości utrzymania certyfikacji. Z przykrością musimy zauważyć, że tylko jedna z 15 RDLP skorzystała z tej możliwości – czytamy w oświadczeniu FSC.
Jak informują przedstawiciele przemysłu drzewnego i organizacji ekologicznych, rezygnacja z certyfikacji FSC może przynieść negatywne skutki dla polskiej gospodarki, przyrody i społeczeństwa.

Dzięki dostępowi do certyfikowanego surowca nasz krajowy przemysł drzewny zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem liczby certyfikatów FSC dla łańcucha dostaw. Certyfikacja FSC jako jedna z przewag konkurencyjnych przyczyniła się m.in. do tego, że Polska jest wśród liderów zarówno produkcji, jak i eksportu mebli na świecie. Ponadto cała branża drzewna w Polsce odpowiada za ok. 6 proc. polskiego PKB.
Michał Strzelecki, dyrektor biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli potwierdza, że rezygnacja przez Lasy Państwowe z certyfikacji FSC jest ogromnym zagrożeniem nie tylko dla rozwoju branży meblarskiej, ale też dla jej trwania.

– Bez certyfikacji nie mamy gwarancji współpracy międzynarodowej – podkreśla.
Certyfikat FSC jest najbardziej rozpoznawalnym na świecie dokumentem dotykającym zrównoważonej gospodarki leśnej i jest wymagany od podmiotów, z którymi pracuje branża meblarska na rynkach eksportowych. Bez niego można w niedalekiej przyszłości stracić dotychczasowych partnerów biznesowych. Utrudni to w znacznej mierze nawiązanie nowych kontaktów, a także pozyskiwanie kolejnych zamówień. Już dzisiaj polskie firmy zaczynają mieć problemy chociażby na rynkach duńskim czy brytyjskim. Jeszcze 2 – 3 lata temu polska branża meblarska dawała miejsca pracy ponad  200 tys. osób, aktualnie ta liczba jest już mniejsza o około 20 tys. osób, a problemy z certyfikatem FSC mogą zmusić producentów mebli do dalszych ograniczeń zatrudnienia.

– Ostateczna decyzja Lasów Państwowych o rezygnacji z certyfikatu FSC zaburzy pozycję konkurencyjną polskich producentów mebli w bardzo trudnym dla branży okresie. Po zakończeniu pandemii koszty transportu kontenerowego znacznie spadły, co wyraźnie wzmocniło konkurencję z krajów Azjatyckich (Chiny, Wietnam). W obliczu tak silnej konkurencji brak certyfikacji odbiera polskim producentom ważny wyróżnik, dzięki któremu łatwiej było pozyskiwać wielomilionowe kontrakty, zwłaszcza na zachodzie Europy, gdzie posiadanie certyfikatu FSC jest mocną kartą przetargową – stwierdzają analitycy z firmy B+R Studio.

Bez FSC – brak kontroli społecznej

Wysokie standardy FSC dla gospodarki leśnej i łańcucha dostaw sprawiają, że system certyfikacji FSC jest obecnie najbardziej zaufanym i rozpoznawanym systemem tego typu w Polsce i na świecie. Certyfikacja ta to również konkretne korzyści dla przyrody i społeczeństwa.

FSC zabrania nielegalnego pozyskiwania drewna, degradacji lasów, a także wylesiania certyfikowanych obszarów oraz pozyskiwania więcej drewna niż przyrasta. Ponadto FSC jako jedyny system certyfikacji gospodarki leśnej umożliwia udział obserwatorów w audycie gospodarki leśnej – organizacji pozarządowych, firm, a nawet osób prywatnych. Dlatego rezygnacja z certyfikacji FSC oznaczać może także ograniczenie kontroli społecznej nad lasami.

Katarzyna Broniarek-Niemczycka, dyrektorka komunikacji w IKEA Retail w Polsce, komentuje to w ten sposób, że IKEA Retail, podobnie jak IKEA Industry, stawia odpowiedzialną gospodarkę leśną w centrum swojej działalności. Dlatego certyfikacja zrównoważonego leśnictwa jest tak ważna dla IKEA.

– Jesteśmy świadomi niepokojącej sytuacji dotyczącej FSC w Polsce i przyglądamy się wielu potencjalnym następstwom. Wierzymy, że konstruktywny dialog i osiągnięcie porozumienia między Lasami Państwowymi a FSC umożliwi nam i naszym dostawcom kontynuowanie pozyskiwania drewna na potrzeby produkcji w Polsce – oznajmia.
Polska jest ważnym krajem dla globalnych operacji IKEA, z ponad 60-letnią historią udanej współpracy. Kluczem do silnej obecności IKEA w Polsce są historyczne więzi i zaufanie budowane przez lata z sektorami leśnym i meblarskim. Przywiązanie IKEA do certyfikacji zrównoważonej gospodarki leśnej ma na celu utrzymanie naszego biznesu w Polsce oraz kontynuowanie eksportu produktów IKEA do innych krajów.

Oficjalne stanowisko FSC

Z przykrością musimy stwierdzić, że argumentacja LP dotycząca zaprzestania certyfikacji w systemie FSC jest ogólnikowa i pomija konkretne działania, które w czasie blisko rocznych negocjacji podjęło FSC w celu wypracowania porozumienia.

Jesteśmy otwarci na dalsze rozmowy z LP, jednakże z uwagi na to, że nie możemy zgodzić się z przedstawioną przez DGLP argumentacją, chcielibyśmy odnieść się do niektórych argumentów.

Proces rewizji standardu odpowiedzialnej gospodarki leśnej dla Polski trwa od 2018 r. i od początku Lasy Państwowe były w niego zaangażowane w ramach Grupy Opracowującej Standard – razem z przedstawicielami innych grup interesariuszy, takich jak: przemysł drzewny, organizacje pozarządowe czy przedstawiciele praw pracowników leśnych. Grupa ta pracowała nad nowym standardem FSC przez 4 lata, jednak w końcowej fazie nie była w stanie wypracować konsensusu w przypadku kilku wskaźników. Z powodu wielomiesięcznego impasu, zgodnie z procedurami FSC, Grupa została rozwiązana w lutym 2022 r. Jej członkowie byli wielokrotnie informowani, że impas może doprowadzić do wdrożenia alternatywnej procedury rewizji.

Prace Grupy Opracowującej Standard kontynuowała Techniczna Grupa Robocza złożona z audytorów ze wszystkich trzech jednostek certyfikujących, które prowadzą certyfikację FSC gospodarki leśnej w Polsce. W ramach prac Grupy odbyły się dwie rundy konsultacji publicznych, w których licznie udział wzięli przedstawiciele LP oraz innych interesariuszy – organizacji pozarządowych, pracowników leśnych i firm przemysłu drzewnego.

Ponadto wszystkie wersje rewidowanego Standardu Krajowego FSC dla Polski brały pod uwagę konieczność dostosowania go do naszych warunków, a przy rewizji uwzględniono standardy międzynarodowe FSC, wiedzę ekspercką osób opracowujących dokument, a także kolejne informacje zwrotne przekazane przez Lasy Państwowe i innych interesariuszy. Projekt nr 4 standardu został złożony w maju br. do oceny formalnej przez FSC International. Publikacji nowego standardu spodziewamy się pod koniec 2023 r., trzy miesiące później wejdzie on w życie, po czym nastąpi 12-miesięczny okres przejściowy, podczas którego zarządcy lasów będą zobowiązani do przejścia audytu zgodnie z nowym standardem, a po tym okresie dotychczasowy standard utraci moc.

Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie Lasów w prace nad standardem i podzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie wielu aspektów, których dotyczy standard. Nie możemy się jednakże zgodzić z twierdzeniem jakoby nasza organizacja nie uwzględniła większości propozycji Lasów Państwowych w zakresie standardu gospodarki leśnej. Standard krajowy FSC bierze pod uwagę wiele postulatów Lasów Państwowych, uwzględnia również propozycje innych właścicieli i zarządców lasów, przedstawicieli społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, naukowców i przedsiębiorstw z branży leśnej. Wszystkie strony miały równy głos w procesie tworzenia standardu, by odzwierciedlał on różne perspektywy i potrzeby związane z lasami. Cały proces rewizji standardu FSC jest od początku w pełni przejrzysty, szczegółowo opisany na stronie internetowej.

Projekt nowej umowy licencyjnej

Warto podkreślić, że umowa licencyjna ma tę samą formę na całym świecie – dotyczy to blisko 60 tys. posiadaczy certyfikatu FSC. Jednak FSC od początku zgłaszało otwartość na negocjację jej zapisów, rozumiejąc, że Lasy jako podmiot publiczny mogą podlegać pewnym ograniczeniom wynikającym z prawa krajowego.

30 czerwca br. FSC reprezentowane przez Kima Carstensena, Dyrektora Generalnego FSC International oraz innych ekspertów i przedstawicieli FSC Polska, ponownie spotkało się z władzami i reprezentantami DGLP w celu omówienia kwestii związanych z postanowieniami umowy licencyjnej. Podczas spotkania wyjaśniono pracownikom LP zapisy umowy licencyjnej, co do których zgłaszali uwagi. Przedstawiciele FSC i DGLP wspólnie przedyskutowali poszczególne punkty – do kilku udało się zbliżyć stanowiska, a strony uzgodniły kolejne kroki, które należało podjąć w celu osiągnięcia porozumienia. W ocenie FSC spotkanie odbyło się w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze, co pozwalało sądzić, że są bliżej porozumienia w sprawie zapisów umowy licencyjnej. Obie strony podtrzymały chęć wypracowania akceptowalnego dla wszystkich rozwiązania.

Jak dalej czytamy w oświadczeniu FSC: „Z tym większym zdziwieniem przyjęliśmy informację zawartą w komunikacie DGLP, że nowy projekt umowy wraz z załącznikami wprowadza dodatkowy element ryzyka prawnego, który w ocenie LP nie pozwala na pełne zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa. Od listopada 2022 r., mimo licznych próśb i pism, nie otrzymaliśmy do wglądu opinii prawnej od DGLP. Jesteśmy przekonani, że możliwość zapoznania się przez FSC z konkretnymi argumentami prawnymi z pewnością pomogłoby w wypracowaniu porozumienia. Zaskakującym wydaje się być również fakt, iż komunikat opublikowano tego samego dnia, kiedy po blisko trzech miesiącach od spotkania LP wysłały do FSC International list z propozycją treści niektórych punktów nowej umowy licencyjnej.

Pragniemy podkreślić, że niezmiennie jesteśmy otwarci na dialog z przedstawicielami Lasów Państwowych i kontynuację rozmów w celu ustalenia zasad dalszej współpracy, z korzyścią dla społeczeństwa, przyrody i polskiej gospodarki.”

"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta. Artykuły w Kurierze Drzewnym: Artykuły.

Czytaj dalej
Reklama
Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aktualności

Dni Otwarte INTOREX SA w firmie Technodrewno

W dniach 5-7 czerwca 2024 roku firma INTOREX SA serdecznie zaprasza do Golęczewa k. Poznania na Dni Otwarte

Dodane:

/

Mapka dojazdu

W dniach 5-7 czerwca 2024 roku firma INTOREX SA serdecznie zaprasza do Golęczewa k. Poznania na Dni Otwarte, które będą niepowtarzalną okazją do zapoznania się z najnowszymi technologiami w produkcji galanterii drewnianej. Wydarzenie, które odbędzie się nowej siedzibie firmy Technodrewno skierowane jest do małych, średnich i dużych zakładów produkcyjnych, a uczestnicy będą mogli poznać innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz nowoczesne maszyny.

Opr. J.O

Podczas Dni Otwartych zaprezentowane zostaną dwie nowe maszyny, które z pewnością przyciągną uwagę wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami w obróbce drewna:

  • Centrum tokarsko-frezarskie z możliwością szlifowania TKC-1500 AS
  • Tokarko-frezarka z możliwością szlifowania CKX-1600 BT

Dodatkowo, przedstawiona zostanie również zregenerowana i w pełni funkcjonalna maszyna używana:

  • Szlifierka LAM-1300

Innowacyjne technologie w praktyce

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli na żywo zobaczyć technologię toczenia, frezowania, wiercenia i szlifowania. Demonstracje te będą wykorzystywać programy obróbcze wygenerowane za pomocą zaawansowanego oprogramowania CAD/CAM Intor-Edit oraz SolidCAM 3D. To doskonała okazja, aby zobaczyć nowoczesne technologie w działaniu i porozmawiać z ekspertami na temat ich zastosowania w praktyce.

Oferta CEHPOL i dodatkowe atrakcje

To nie koniec atrakcji! Swoje produkty i usługi zaprezentuje także firma CEHPOL, będąca przedstawicielem producenta okleiniarek CEHISA oraz pił pionowych ELCON.

Podczas Dni Otwartych dostępne będą również informacje na temat aktualnych dotacji UE oraz atrakcyjnych ofert leasingowych, co może być niezwykle pomocne dla przedsiębiorstw planujących inwestycje w nowoczesne technologie.

Zaproszenie na ciepły posiłek

Nie tylko technologie będą na nas czekały! Dla wszystkich gości organizatorzy zapewniają ciepły posiłek oraz kiełbaski z grilla.

Serdecznie zapraszamy w dniach 5-7 czerwca 2024 roku w godzinach od 10:00 do 16:00 do Golęczewa k. Poznania. To wyjątkowa okazja, aby w jednym miejscu zobaczyć najnowsze technologie, skorzystać z fachowego doradztwa oraz spędzić miło czas w towarzystwie specjalistów z branży. Do zobaczenia!

Technodrewno

Tokarko-frezarka z możliwością szlifowania CKX-1600 BT. Fot. Technodrewno

Technodrewno

Centrum tokarsko-frezarskie z możliwością szlifowania TKC-1500 AS. Fot. TechnodrewnoCzytaj dalej

Aktualności

GLOTECH – Perfekcyjne Narzędzia Dla Majsterkowiczów Domowych

Dodane:

/

Majsterkowiczom, pasjonatom domowych prac stolarskich oraz hobbystom nieustannie poszukującym efektywnych rozwiązań do obróbki drewna, Glotech prezentuje nową linię tarcz do cięcia. Czy chcesz przeciąć drewno, płytę wiórową czy materiały stolarskie dla własnych potrzeb? Tarcze Glotech to odpowiedź na Twoje potrzeby, zapewniając nie tylko precyzję, ale także ekonomiczność w użytkowaniu.

Rozwiązania dla Majsterkowiczów

Tarcze Glotech zostały zaprojektowane z myślą o domowych majsterkowiczach, oferując niezawodność i trwałość przy standardowych pracach stolarskich. Dzięki wykorzystaniu optymalnego gatunku węglików spiekanymi, są one niezwykle ostre i efektywne nawet podczas intensywnego użytkowania. Bez względu na to, czy pracujesz przy pilarkach ręcznych czy stolikowych, Glotech gwarantuje profesjonalne rezultaty w atrakcyjnej cenie.

Wybór Tarczy Odpowiedniej dla Twoich Potrzeb

W ofercie Glotech znajdziesz różnorodne tarcze, dopasowane do różnych rodzajów obróbki drewna i materiałów stolarskich:

  • Seria GT604: Idealna do cięcia płyt wiórowych, OSB, MDF oraz innych materiałów drewnopochodnych. Zaprojektowana z myślą o standardowych pracach majsterkowiczów, wyposażona w trapezowo-proste zęby dla precyzyjnego cięcia.
  • Seria GT605: Doskonała do cięcia drewna litego, klejonego oraz sklejki. Z zastosowaniem na przemian skośnej geometrii zębów, zapewnia efektywne i czyste cięcie przy minimalnym wysiłku.
  • Seria GT010: Przeznaczona do cięcia drewna wzdłuż słojów, idealna do obróbki desek, drewna budowlanego czy szalunkowego. Wyposażona w ząb prosty dla płynnego cięcia wzdłuż włókien drewna.
  • Seria GT210: Specjalnie zaprojektowana do cięcia drewna w poprzek słojów oraz innych materiałów stolarskich. Dzięki na przemian skośnej geometrii zębów, zapewnia stabilność i precyzję cięcia.

Różnorodne Zastosowania, które Cię Zachwycą

  • Meble Ogrodowe: Planujesz zbudować własny zestaw mebli do ogrodu? Tarcze Glotech sprawią, że cięcie desek czy elementów drewnianych będzie szybkie i precyzyjne, pozwalając Ci stworzyć meble, które będą ozdobą Twojego ogrodu.
  • Projekty Dekoracyjne: Chcesz ozdobić swój dom unikatowymi elementami dekoracyjnymi? Tarcze Glotech ułatwią Ci cięcie różnorodnych materiałów, takich jak sklejka czy płyta pilśniowa, które możesz wykorzystać do wykonania ozdób ścian czy dekoracji wnętrz.
  • Konserwacja i Remonty: Czas na odświeżenie swojego mieszkania? Tarcze Glotech sprawdzą się doskonale podczas cięcia płyt OSB, drewnianych listew czy elementów wykończeniowych, umożliwiając szybkie i precyzyjne prace remontowe.

Kompatybilność i Wydajność

Tarcze Glotech zostały opracowane z myślą o kompatybilności z najpopularniejszymi modelami pilarek ręcznych oraz stołowych dostępnych na rynku. Niezależnie od tego, czy pracujesz w domowym warsztacie czy na budowie, Glotech zapewnia optymalną wydajność i trwałość. Dodatkowo, specjalne rowki kompensacyjne wpływają na obniżenie temperatury pracy, co zwiększa żywotność tarczy i minimalizuje wpływ na korpus narzędzia.

Podsumowanie

Tarcze Glotech to nie tylko narzędzia, to partnerzy w Twoich domowych projektach stolarskich. Dzięki ich konstrukcji oraz precyzyjnym osiągom, każda praca staje się łatwiejsza i bardziej efektywna. Wybierz Glotech i doświadcz rewolucji w świecie majsterkowania domowego!
Aby dowiedzieć się więcej o ofercie tarcz GLOTECH® lub skonsultować swoje potrzeby z naszym zespołem technicznym, skontaktuj się z nami już dziś. Możesz również wejść na stronę WWW i poznać nasze nowe tarcze: https://globus-wapienica.eu/products/c99-narzedzia-glotech

ReklamaCzytaj dalej

Aktualności

Od dekady rozwijają się jako poddostawca branży meblarskiej

10cio lecie firmy NOWIGO

Dodane:

/

Firma NOWIGO powstała 10 lat temu, a jej genezą było zapotrzebowanie różnego rodzaju listwy meblowe, spowodowane potrzebą większej produkcji przez zakłady meblarskie. Pierwszymi klientami przedsiębiorstwa byli duzi odbiorcy z regionu Wielkopolski. Obecnie NOWIGO jest rozpoznawalną marką i z sukcesem obsługuje kontrahentów z terenu całego kraju.

Już od 10 lat NOWIGO, producent wyrobów drzewnych z Pomarzanowic koło Poznania, słynie z wysokiej jakości produktów, wśród których można znaleźć fryzy liściaste i iglaste, listwy meblowe dedykowane stelażom mebli tapicerowanych oraz różnorodne elementy meblowe.

„Firma NOWIGO w tym roku obchodzi 10cio lecie swojego istnienia. Przez ten czas dynamicznie się rozwija w oparciu o współpracę z czołowymi producentami mebli, którzy budują swój sukces w oparciu o kompetentnych dostawców.”

Wykorzystując surowce liściaste i iglaste, firma przygotowuje produkty dedykowane do zastosowania w pracach wykończeniowych oraz stelażowych.

Trwałość i uniwersalność użycia tych prefabrykatów pozwala na tworzenie funkcjonalnych mebli oraz dodatków do wyposażenia domu i ogrodu.

Dzięki możliwościom dostosowania produktów pod konkretne zamówienie klienta, NOWIGO zyskuje uznanie wśród klientów z branży meblarskiej, stolarskiej oraz architektury ogrodowej. Nowym elementem w ofercie firmy są także listwy łączone na mikrowczepy, które poszerzają możliwości zastosowania drewna w różnych dziedzinach.

Bogata oferta tych produktowa obejmuje fryzy, listwy oraz elementy drzewne w szerokiej gamie wymiarów, idealnych do stosowania w stelażach do mebli tapicerowanych, meblach litych, płytach klejonych, stolarskich oraz galanterii drzewnej.

Solidne wsparcie dla Kępna

– Jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa jako producenta wyrobów drzewnych, i z przyjemnością podejmujemy nowe wyzwania – mówi Grzegorz Kujawa, prezes zarządu firmy NOWIGO.

Mimo obecnie trudnego rynku przedsiębiorstwo obsługuje obecnie setki odbiorców, oferując im prefabrykaty wysokiej jakości, zachowując przy tym dużą otwartość na bieżące potrzeby rynku.

Zgodnie z tą strategią firma otworzyła w 2023 roku punkt sprzedaży w Kępnie, które jest kolebką producentów mebli tapicerowanych. Dzięki zapleczu magazynowemu, transportowi i wsparciu technicznemu klienci NOWIGO zyskują wysoki jakości obsługę, która sprawdza się nawet w sytuacjach kryzysowych. – Obecnie mamy do czynienia z trendem specjalizacji, gdzie firmy produkujące meble kupują gotowe komponenty, jednocześnie koncentrując się na produkcji, w różnych jej aspektach – podkreśla Grzegorz Kujawa. – Współpraca z naszą firmą ma także ekonomiczne uzasadnienie, bowiem jako poddostawca jesteśmy w stanie zaoferować produkty tańsze od tych, które są w stanie wytworzyć nasi klienci.

Nie muszą mieć oni bowiem dodatkowego parku maszyn, suszarni, pracowników oraz dodatkowych kosztów.

Jakie perspektywy?

Siła firmy NOWIGO tkwi w specjalizacji i partnerskich relacjach z kooperantami. Skupia się na produkcji listew handlowych, pozwalając jej klientom skoncentrować się na swoich obszarach specjalizacji, bez konieczności inwestowania w dodatkowe zaplecze produkcyjne. Elastyczność i jakość pozwalają firmie utrzymać pozycję na rynku, pomimo trudności, jakie mogą się pojawić.

Dodatkowo NOWIGO to optymiści, którzy wierzą, że z pasją, innowacyjnością i odpowiednią strategią można pokonywać wszelkie wyzwania. Dlatego firma jest stale otwarta na nowe możliwości, nowych klientów i nowe rynki. Stąd też, w najbliższym czasie planuje kontynuować ekspansję, być może otworzyć kolejne punkty sprzedaży, choć szczegółów jeszcze nie znamy.

– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z nami. Dziękujemy naszym dotychczasowym klientom za zaufanie, które nam udzielili przez te dziesięć lat. Bez tego wsparcia nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy dzisiaj. Patrząc w przyszłość, pełni nadziei i z determinacją, czekamy na kolejne wyzwania i sukcesy – podsumowuje Grzegorz Kujawa.Czytaj dalej

Aktualności

Istotne forum wymiany informacji z rynku paliw alternatywnych

Biomasa

Dodane:

/

Powermeetings
Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych od dwóch dekad przyciąga rzeszę profesjonalistów zainteresowanych tematem. Fot. Powermeetings.eu

Podczas 13. edycji wiosennego Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych, zorganizowanego przez powermeetings.eu w dniach 21-22 marca 2024 roku w Krakowie skupiono się na technologiach związanych z biomasą i paliwami alternatywnymi. Wydarzenie, obchodzące 20-lecie działalności, przyciągnęło przedstawicieli branży energetycznej, przemysłowej oraz instytucji rządowych.

Rozpoczynając konferencję, Miłosz Motyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, podkreślił wagę słuchania branży związanej z biomasą i paliwami alternatywnymi oraz wdrażania jej wniosków. Zapewnił o pełnej współpracy i uwzględnianiu postulatów, co przekłada się na udoskonalenie projektów legislacyjnych. Podkreślił również istotę suwerenności energetycznej kraju poprzez wsparcie alternatywnych źródeł energii i rozproszoną energetykę.

Konieczna transformacja

Jednym z głównych tematów dyskusji była dekarbonizacja sektora ciepłowniczego w kontekście europejskich regulacji, szczególnie pakietu „Fit for 55”.
Dorota Jeziorowska z Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych przedstawiła liczne problemy wynikające z tych regulacji, podkreślając istotną rolę ciepłownictwa systemowego w polskich miastach. Wskazała na konieczność transformacji systemów ciepłowniczych oraz odpowiedniego finansowania inwestycji, aby osiągnąć cele dekarbonizacji.

Omawiając przyszłość sektora, dr inż. Ilona Olsztyńska z SGS Polska przedstawiła najważniejsze regulacje dotyczące rynku biomasy i paliw alternatywnych. Zwróciła uwagę na nowe cele UE do 2030 roku, a także na zasady zrównoważonego wykorzystania biomasy i emisji gazów cieplarnianych.

Ważnym aspektem konferencji było także omówienie możliwości finansowania inwestycji w sektorze energetycznym. Iwona Poliwka z Metropolis Doradztwo Gospodarcze przedstawiła różne środki wsparcia, w tym Fundusz Modernizacyjny Kogeneracja, który umożliwia inwestycje w nowoczesne jednostki wytwórcze.

Podczas dyskusji o dostępności surowców opałowych Tomasz Majerowski z DGLP przedstawił potencjał pozyskania biomasy w Polskim Grupie Leśnej. Z kolei Ryszard Jelonek z Biomasa Partner Group omówił znaczenie biomasy agro jako alternatywnego paliwa w ciepłownictwie, przedstawiając innowacyjne rozwiązania spalania.

Biały certyfikat korzyści

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas forum były korzyści płynące z uzyskania Białego Certyfikatu, potocznie zwanego świadectwem efektywności energetycznej. Paweł Wysokulski z ARP ENERGIA wyjaśnił zasady przyznawania tych certyfikatów oraz wymienił potencjalne korzyści finansowe dla przedsiębiorstw. Ustawa o efektywności energetycznej z 2016 roku umożliwia uzyskanie certyfikatu dla inwestycji poprawiających efektywność energetyczną o co najmniej 10 Toe (tona oleju ekwiwalentnego) w ciągu roku.

Rekompensata za obniżenie poboru

Bogumił Ciżowski z Enspirion przedstawił DSR (Demand Side Response) jako sposób na rekompensatę kosztów energii elektrycznej poprzez czasowe obniżenie poboru mocy z sieci. Ta elastyczność w zarządzaniu energią pozwala nie tylko na zachowanie stabilności w Krajowym Systemie Energetycznym, ale także na redukcję emisji CO2.

Technologie przetwarzania RDF

Ireneusz Suszyna z VECOPLAN Poland oraz Victor Rodriquez z APISA by Tornum zaprezentowali innowacyjne instalacje do produkcji i suszenia biomasy. Ich prezentacje skupiały się na możliwościach wykorzystania RDF (Refuse Derived Fuel) w sektorze energetyki cieplnej.

Od węgla do biomasy

Prezes PEC Gniezno, Jarosław Grobelny, podkreślił konieczność przekształcenia systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem biomasy. Dzięki zastąpieniu miału węglowego biomasą, firma osiągnęła status efektywnego systemu ciepłowniczego, co przyczyniło się do ograniczenia emisji CO2.

Samowystarczalność energetyczna

Firma SYLVA zaprezentowała własną drogę transformacji energetycznej, opartą na wykorzystaniu produktów ubocznych własnej produkcji do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Dzięki temu, firma osiągnęła samowystarczalność energetyczną, korzystając wyłącznie z odnawialnych źródeł energii.

Na zakończenie konferencji omówiono aktualne trendy na rynku biomasy. Prelegenci, tak jak Ramunas Waszkiewicz z Baltpool czy Marek Kępa z Javelin Global Connodities, podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat cen i popytu na biomasę, uwzględniając globalne zmiany rynkowe.

ReklamaPodsumowanie i perspektywy

XIII Forum Biomasy i RDF stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania nowych technologii i rozwiązań w zakresie efektywnego zarządzania energią. Organizatorzy zapewniają, że kolejne spotkanie, zaplanowane na jesień tego roku, będzie równie inspirujące i pełne wartościowych dyskusji.Czytaj dalej

Popularne

Zapisz się do Newslettera!

Otrzymuj aktualizacje bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej.

Wysyłaj mi Newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).