Connect with us
Przegląd Meblarski

Dołek koniunktury może być już blisko. Rośnie optymizm firm meblarskich co do przyszłych zamówień

Rynek i ekonomia

Dodane:

/

Dołek koniunktury może być już blisko


Od połowy 2022 roku zarówno branża drzewna, jak i meblarska notują wyraźny spadek r/r wolumenu produkcji. Wydaje się jednak, iż powoli zbliżamy się już do dołka koniunktury w obu sektorach, na co wskazywać może m.in. fakt osłabienia dynamiki spadkowej w ostatnich miesiącach. Wpływ na to mają wprawdzie również efekty bazy, jednak pojawiają się pewne sygnały możliwej stopniowej normalizacji sytuacji popytowej w kolejnych kwartałach.

W tym kontekście zwraca uwagę dość wyraźny wzrost optymizmu producentów mebli. W sierpniowym badaniu koniunktury GUS większy odsetek ankietowanych przedsiębiorstw przewidywał wzrost aniżeli spadek portfela zamówień w najbliższych miesiącach. Dodatnie saldo wskazań firm wyniosło ponad 7 punktów procentowych i było najwyższe od wrz’21, podczas gdy jeszcze dwa miesiące wcześniej było ono zdecydowanie ujemne (-19 pp). Poprawa przewidywań popytowych w tym okresie jest wprawdzie w branży meblarskiej zjawiskiem sezonowym, lecz sam poziom wskaźnika daje pewne podstawy do umiarkowanego optymizmu. Trendy popytowe na rynku mebli są zaś ważnym wskaźnikiem wyprzedzającym koniunktury dla działającej w dużej mierze na jego rzecz branży drzewnej.

Słabszy popyt w Europie zachodniej

W krótkim okresie silne przeważenie biznesu w stronę krajów UE może jednak stanowić dla polskiej branży drzewno-meblarskiej poważne wyzwanie z uwagi na obecną słabą kondycję popytową rynku wspólnotowego. Słabnąca dynamika eksportu wyrobów drzewno meblarskich w b.r. (widoczna zwłaszcza w sektorze drzewnym) wynikała w dużej mierze ze znacznie słabszej sytuacji popytowej nie tylko w Polsce, ale również na kluczowych z punktu widzenia polskich firm rynkach europejskich.

Dobrze odzwierciedlają to statystyki łącznego importu obu grup wyrobów do krajów UE (z wyłączeniem Polski). W przypadku wyrobów drzewnych pogłębiający się spadek r/r obserwujemy od września ub.r., w branży meblarskiej zaś pierwszą negatywną zmianę r/r przyniósł gru’22.

Dotyczy to wartości importu. W przypadku wolumenów spadki r/r notowane były przez cały analizowany okres (od cze’22), co najlepiej świadczy o silnym wyhamowaniu popytu na rynku wspólnotowym.

Dodatkowo coraz mniejszym wsparciem dla sprzedaży wartościowej było w ostatnim czasie obserwowane wyhamowanie średnich cen sprzedaży wyrobów obu sektorów. Co istotne i niepokojące, w branży drzewnej tempo spadku importu krajów UE z Polski (zwłaszcza w ujęciu wolumenowym) było ostatnio szybsze niż tempo spadku łącznego importu na te rynki (najświeższe dostępne dane za maj’23, pod uwagę wzięto 3-miesięczny okres od mar’23). Polscy producenci prawdopodobnie nieznacznie tracili więc w tym czasie udziały w i tak mocno spadkowym rynku unijnym, na co mogła także wpływać ich słabnąca w tym czasie konkurencyjność cenowa.

Na niedostateczny popyt jako główną bolączkę wskazują obecnie producenci z obu branż praktycznie w całej Europie. To dodatkowo zaostrza konkurencję (także cenową) na rynku.

W Unii Europejskiej utrzymuje się wśród firm z branży drzewnej i meblarskiej silny pesymizm dotyczący sytuacji popytowej na tamtejszym rynku.

Na barierę niedostatecznego popytu w ogólnoeuropejskim badaniu Komisji Europejskiej1 wskazywało w 3Q23 aż 54% unijnych producentów wyrobów z drewna oraz 46% producentów mebli. O skali wyzwań świadczy najlepiej fakt, iż w branży drzewnej był to najwyższy odczyt od 1. Kwartału 2013 roku, a w branży meblarskiej wyższy odsetek odnotowano ostatnio w pierwszej fazie pandemii COVID-19 (2Q20).

Wyzwania popytowe odczuwają firmy z praktycznie wszystkich państw członkowskich, przy czym w Polsce odczuwalność tego problemu jest według wspomnianego badania nieco silniejsza niż na poziomie całej UE. Co istotne, na podobnie silne bariery z tego tytułu napotykają również firmy z naszego kluczowego rynku eksportowego, czyli Niemiec.

Kontynuacja wzrostu analizowanego wskaźnika w 3Q23 potwierdza, iż zła koniunktura w unijnym sektorze drzewno-meblarskim nie dotarła jeszcze do punktu zwrotu, choć prawdopodobnie jesteśmy już jego blisko. Słaby popyt oznacza zaś dla producentów nie tylko gorsze wyniki sprzedaży ilościowej, ale też siłą rzeczy wzrost konkurencji na unijnym rynku, wywierający dodatkową presję na marże z działalności.

Ożywienie na horyzoncie

Prognozy na 2024 rok zakładają stopniowe ożywienie koniunktury gospodarczej w Polsce i UE, przy wzroście kluczowego dla obu branż spożycia prywatnego. Pomóc w tym powinny niższa inflacja i obniżki stóp procentowych.

Na przyszły rok zakładane jest stopniowe ożywienie wzrostu gospodarczego zarówno w Polsce, jak i kluczowej z punktu widzenia eksportu drzewno-meblarskiego strefie euro. Ma ono być w dużym stopniu oparte o wzrost konsumpcji prywatnej, która jest głównym źródłem popytu na wyroby z drewna, a zwłaszcza meble.

Jednocześnie zakładany jest dalszy spadek inflacji, który powinien skutkować z kolei obniżkami stóp procentowych (pierwszej silnej, wynoszącej 75 punktów bazowych, doświadczyliśmy już we wrz’23). Na ten moment prognozy Banku Pekao zakładają dla Polski ich spadek (z obecnych 6,00%) do poziomu 5,75% na koniec b.r. oraz do 4% na koniec przyszłego roku. Podobne, spadkowe trendy w zakresie stóp procentowych zakłada się również w strefie euro.

Perspektywa niższej inflacji i stóp procentowych powinna być czynnikiem wspierającym popyt na dobra konsumpcyjne trwałego użytku, do jakich zaliczają się meble oraz większość produktów drzewnych. Są to bowiem kategorie wyrobów szczególnie podatne na cięcia wydatków konsumentów w warunkach zwiększonej niepewności oraz ograniczonych budżetów domowych.

Niższe koszty kredytu, w połączeniu z rządowym programem wsparcia dla młodych nabywców mieszkań, powinny ponadto sprzyjać ożywieniu na rynku mieszkaniowym (patrz kolejny slajd), z którego płynie spora część popytu na wyroby krajowej branży drzewno-meblarskiej.

Nadzieję na poprawę koniunktury w krajowej części biznesu firm drzewnych i meblarskich daje również perspektywa odbicia na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Budownictwo siłą napędową

Ważnym czynnikiem decydującym o pogorszeniu popytu na krajowym rynku drzewno-meblarskim było obserwowane przez kilka kwartałów silne spowolnienie na rynku mieszkaniowym.

Przez większość 2022 roku aktywność deweloperów i inwestorów indywidualnych znajdowała się w wyraźnym trendzie spadkowym, co znajdowało odzwierciedlenie w znacznie mniejszej liczbie uzyskiwanych pozwoleń na budowę oraz nowo rozpoczynanych budów. Od połowy ub.r. zaczęło to skutkować spadkiem liczby mieszkań będących w budowie (łącznie o 8% pomiędzy cze’22 a lip’23). Obecnie odbija się to już na słabnącej dynamice r/r liczby nowo oddawanych lokali, z czym będziemy mierzyć się prawdopodobnie przez kilka kolejnych kwartałów.

W ostatnim czasie pojawiają się jednak delikatne sygnały ożywienia aktywności inwestycyjnej w tym segmencie sektora budowlanego. W lip’23 mocno spowolnił spadek liczby wydanych pozwoleń budowlanych, a dynamika nowo rozpoczynanych budów zbliżyła się do zera. Częściowo jest to wywołane efektami bazy, ale stać za tym może ponowny wzrost popytu na niektóre rodzaje mieszkań, związany z programem Bezpieczny Kredyt 2%, a dodatkowym wsparciem dla ożywienia powinno stać się niedawne rozpoczęcie cyklu łagodzenia polityki monetarnej NBP.

Niższe ceny surowca

Po stronie kosztowej pewną ulgę przynosi odwrócenie trendów cenowych na rynku drewna – ceny w sprzedaży ofertowej w wielu przypadkach ustabilizowały się, na aukcjach zaś mocno spadły r/r.

Po 2 latach bardzo napiętej sytuacji popytowo-podażowej na krajowym rynku drewna, słabsze zapotrzebowanie na surowiec ze strony przetwórców doprowadziło do wyraźnego uspokojenia sytuacji. Ceny sprzedaży wielu sortymentów pozostają wprawdzie bardzo wysokie, ale też mocno obniżyły się w stosunku do rekordowych poziomów z ubiegłego roku. Stabilizują się także poziomy cen w sprzedaży ofertowej.

Pomijając fakt, iż obserwowane trendy są w dużej mierze pochodną generalnego zastoju w branży drzewno-meblarskiej, w najbliższych kwartałach mogą one stanowić pewną ulgę kosztową zwłaszcza dla części dalszych przetwórców drewna (segmentów sprzedających bezpośrednio do odbiorców końcowych), choć mogą one być dodatkowym wyzwaniem m.in. dla dysponujących w latach 2021-2022 dużą siłą przetargową firm tartacznych.

Koszty zatrudnienia są bolączką

Oprócz słabego popytu rosnącym wyzwaniem dla firm z obu branż stają się koszty zatrudnienia. Ochrona marż w warunkach rosnącej presji płacowej będzie wymagać inwestycji w automatyzację produkcji.

Niekorzystne warunki popytowe, stanowiące obecnie główną bolączkę firm z branży drzewnej i meblarskiej, sprawiły iż na dalszy plan odsunęły się wyzwania podażowe.

Przedsiębiorstwa z obu sektorów od kilku miesięcy coraz częściej zgłaszają natomiast problem rosnących kosztów zatrudnienia, co nie dziwi w kontekście dwucyfrowej dynamiki średnich wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw oraz wysokiej pracochłonności produkcji drzewnej, a zwłaszcza meblarskiej.

Przeciwdziałanie presji płacowej w najbliższych latach będzie z pewnością wymagać od firm działań (w tym nakładów inwestycyjnych) ukierunkowanych na dalszą automatyzację procesów produkcyjnych.

Potencjał w rynkach i e-commerce

Z punktu widzenia możliwości wzrostu biznesu w trudnych czasach popytowych, istotne jest to, że wiele ważnych rynków zagranicznych przedstawia wciąż spore pole do zagospodarowania przez eksporterów z naszego kraju.

Coraz większą szansą, ale też i wymogiem rynku (zwłaszcza w biznesie meblarskim), będzie poza tym rozwój kanału e-commerce. Polskie firmy mają w tym zakresie wciąż sporo do nadrobienia względem części konkurentów z UE.
Obie branże, zwłaszcza w segmentach najmocniej zorientowanych na odbiorców końcowych, dodatkowych wyzwań (ale też i szans biznesowych) powinny upatrywać w szybko rozwijającym się kanale sprzedaży internetowej. Obecność w nim staje się bowiem z jednej strony wymogiem rynkowym, z drugiej zaś może służyć jako platforma dla dodatkowej sprzedaży oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych (zarówno w kraju, jak i za granicą).

Badania Eurostatu pokazują, iż meble i akcesoria domowe stają się produktami coraz częściej dystrybuowanymi za pośrednictwem internetu. Nabywanie tej kategorii wyrobów w kanale online deklarowało w ubiegłym roku około 15% ankietowanych konsumentów z UE. W niektórych krajach Europy Zachodniej, uchodzących za liderów cyfryzacji, odsetek ten przekraczał nawet 25%. Choć w Polsce meble i akcesoria domowe kupuje wciąż jedynie co dziesiąty konsument, to jednak przykłady bardziej rozwiniętych rynków UE wyznaczają możliwy kierunek zmian nawyków konsumenckich w przyszłości.

Szanse związane z rozwojem e-commerce dostrzega coraz większa część firm meblarskich z różnych państw UE. Szczególnie ciekawym przykładem jest Litwa (a więc kraj o zbliżonym poziomie zaawansowania gospodarki, a także opierający swój rozwój w dużym stopniu na eksporcie), gdzie już ponad 1/3 producentów mebli deklaruje sprzedaż online. W Polsce, pomimo stopniowego wzrostu, odsetek ten wynosi wciąż jedynie 16% i jest niższy niż średnio w UE.

Chiny wygrywają

W polskich warunkach pod coraz większą presją może znajdować się niskokosztowy model biznesowy – zwłaszcza, że w niższych segmentach cenowych coraz mocniej „rozpychają się” producenci chińscy.

W drugiej połowie minionej dekady przyspieszyło tempo wzrostu wartości unijnego importu mebli z Chin. Szczególnie silne przyrosty miały miejsce w ostatnich dwóch latach, a łącznie w okresie 2015-22 wartość ta zwiększyła się ponad dwukrotnie.

Chiny umocniły przy tym swoją – i tak wiodącą – pozycję dostawcy mebli do UE-27. W latach 2021-22 odpowiadały już one za blisko 60% dostaw spoza granic Unii (+4 punkty procentowe vs 2015 r.), a w relacji do całkowitej wartości importu (razem z przepływami wewnątrzunijnymi) ich udział wyniósł 20% (w niektórych kategoriach mebli, m.in. do siedzenia czy szerokiej kategoria wyrobów wytwarzanych w ramach PKD 31.09, sięgnął 22- 23%).

Rosnąca obecność wyrobów z Chin na unijnym rynku może stanowić zagrożenie dla silnie nastawionych na eksport polskich producentów. Czynnik ten we wcześniejszych latach w dużym stopniu neutralizowała zazwyczaj niska jakość chińskich produktów, ustępująca meblom z naszego kraju (przewaga jakościowa rekompensująca efekt niższej ceny).

Jednak w okresie dekoniunktury połączonej z wysoką inflacją konsumenci na zachodzie Europy –podobnie jak w Polsce – ulegają coraz silniejszej pokusie obniżenia kosztów zakupu za cenę jakości.

Dołek koniunktury może być już blisko

Dołek koniunktury może być już blisko

Dołek koniunktury może być już blisko

Dołek koniunktury może być już blisko

Dołek koniunktury może być już blisko

Dołek koniunktury może być już blisko

"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta. Artykuły w Kurierze Drzewnym: Artykuły.

Czytaj dalej
Reklama
Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przegląd Meblarski

Z odwagą sięgają po sukces na międzynarodowych rynkach

Firma LAGUNA na targach SICAM 2023

Dodane:

/

Poszukiwanie odbiorców poza granicami Polski jest dla wielu rodzimych firm ważnym kierunkiem rozwoju. Chociaż uczestnictwo w międzynarodowych targach, będących przyczynkiem do powiększania portfela zamówień, wiąże się z wysokimi kosztami – przynosi nowe, bezcenne perspektywy.

Jacek Obarski

Polska Fabryka Okuć LAGUNA od 30 lat z konsekwencją realizuje swoją misję dostarczania najwyższej jakości rozwiązań dla meblarstwa, które przyczyniają się do poprawy komfortu i funkcjonalności przestrzeni życiowej w domach klientów na całym świecie. Jako renomowany producent, firma skupia się na produkcji rozwiązań dedykowanych wewnętrznym drzwiom przejściowym, systemom do szaf w korpusie oraz systemom do zabudowy aluminiowej. W ciągu trzech dekad swojej działalności LAGUNA nawiązała owocną współpracę z najlepszymi hurtowniami akcesoriów meblowych oraz dostarcza swoje produkty do wielu renomowanych fabryk mebli. U podstaw sukcesu przedsiębiorstwa stoją: stabilna polityka, terminowe dostawy oraz wsparcie dla jej kontrahentów.

LAGUNA z bliska

Jeżeli przyjrzeć się bliżej firmie LAGUNA, to robi ona wrażenie prężnie działającego i dynamicznie rozwijającego się polskiego producenta. Obecnie zatrudnia ponad 200 pracowników, co pozwala jej utrzymać pełną kontrolę nad procesem produkcji i jakością wyrobów. Posiada 3 nowoczesne zakłady produkcyjne, wyposażone w najnowocześniejsze maszyny. Ten park maszynowy umożliwia tworzenie innowacyjnych, dedykowanych dla meblarstwa rozwiązań.

Są one dziełem własnego Biura Badań i Rozwoju, którego efektem pracy jest 5 opatentowanych rozwiązań i 68 wzorów przemysłowych. Kilka międzynarodowych znaków towarowych, które firma posiada, to dowód na to, że stawia ona na jakość i nowatorskie podejście.

Na podbój świata

Z uwagi na powyższe, udział firmy na jej obecnym etapie rozwoju w takich prestiżowych targach jak Interzum, czy SICAM, wydaje się czymś naturalnym. Nie bez znaczenia jest tutaj wsparcie udzielone przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. M.in. dzięki tym funduszom firma zaprezentowała na arenie międzynarodowej swoje „topowe” produkty, a w tym także nowości, które wywołały spore zainteresowanie wśród zwiedzających. Podczas odwiedzin stoiska firmy LAGUNA na targach SICAM przyjrzeliśmy się z bliska m.in. systemowi narożnikowemu, który umożliwia zamykanie skrzydeł drzwiowych pod kątem 90° w systemach aluminiowych na „10”, a także Visio będącym innowacyjnym rozwiązaniem, które umożliwia całkowite zlicowanie drzwi rozwiernych ze ścianą, dzięki ukrytej w niej ościeżnicy.

– Dla naszej firmy udział w tych targach był znakomitą okazją do nawiązania wielu nowych kontaktów biznesowych. Pozwoliło nam to nie tylko na wzmocnienie naszej obecności na rynku, ale także na zdobycie cennych informacji o trendach branży meblarskiej w innych krajach. Uczestnictwo w międzynarodowych targach to nie tylko okazja do zaprezentowania naszej oferty, ale także do rozwijania naszej oferty i poznawania najnowszych, światowych trendów. Dzięki takim wydarzeniom możemy stale podnosić naszą konkurencyjność i sprostać oczekiwaniom naszych obecnych i przyszłych klientów – mówi Barbara Dolny-Sękiewicz, Wiceprezes Zarządu firmy LAGUNA.

Obchodząca w tym roku 30 lecie swojej działalności Polska Fabryka Okuć aktywnie uczestniczy w promocji polskiego przemysłu meblarskiego na arenie krajowej i międzynarodowej. Jest członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, co potwierdza jej zaangażowanie w rozwój branży. Ponadto, jako firma rodzinnie zarządzana, należy do Stowarzyszenia Firm Rodzinnych w Polsce, co podkreśla jej tradycyjne wartości oraz zobowiązanie do długofalowego rozwoju.

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).Czytaj dalej

Galeria

Szczotki ścierne – dlaczego warto stosować do szlifowania płaszczyzn, krawędzi i frezowań?

Technologie szlifowania – 15 lat firmy PolishStyl

Dodane:

/

Firma PolishStyl, jako pierwszy polski producent, 15 lat temu wprowadziła na rodzimy rynek szczotki ścierne. Obecnie ta innowacyjna technologia rewolucjonizuje procesy szlifowania w tysiącach fabryk zarówno przemysłu meblarskiego, jak i drzewnego – w Polsce i za granicą. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego warto stosować szczotki ścierne do szlifowania płaszczyzn, krawędzi i frezowań.

Szczotki ścierne to narzędzia szlifierskie, które mają na celu optymalizację procesu wykańczania powierzchni podczas szlifowania drewna, materiałów drewnopochodnych i powłok lakierniczych. Każda z nich składa się z korpusu nośnego, czyli głowicy, oraz wymiennych wkładów ściernych, czyli szczotek, które bezpośrednio dokonują szlifowania. Głowice mogą być wykonane z lekkich stopów metali lub odpowiednio sztywnego i odpornego na odkształcenia tworzywa sztucznego. Taka konstrukcja pozwala na przeniesienie dużych obciążeń podczas szlifowania, nie narażając trwałości głowicy i napędu maszyny. PolishStyl oferuje różne rodzaje głowic, w tym walcowe, tarczowe i hybrydowe, które łączą cechy głowic walcowych i tarczowych.

Szczotki ścierne można stosować zarówno w liniach produkcyjnych, jak i szlifierkach pracujących indywidualnie oraz szczotkarko-szlifierkach ręcznych, co znacząco redukuje pracę ręczną.

Dlaczego warto?

Szczotki ścierne to uniwersalne narzędzia, które znalazły zastosowanie zarówno w małych warsztatach stolarskich, jak i dużych fabrykach, przynosząc znaczną redukcję nakładów pracy ręcznej. Prezes firmy PolishStyl Bogusław Szkutnik podkreśla, że technologia szczotek ściernych obecnie sprawdza się w tysiącach fabryk, również u największych producentów przemysłów meblarskiego i drzewnego w Polsce, a także na wymagającym rynku Ameryki Północnej.

Istotna różnica

Chociaż taśmy ścierne są powszechnie stosowane do szlifowania materiałów drzewnych i drewnopochodnych, szczotki ścierne mają swoje niezaprzeczalne zalety. Są elastyczne, co pozwala uniknąć wykruszania się materiału ściernego w czasie szlifowania, tak jak to ma miejsce w przypadku nadmiernego nacisku podczas szlifowania taśmą. Ponadto włosie szczotek charakteryzuje się właściwościami antystatycznymi, co przeciwdziała powstawaniu ładunków elektrostatycznych na szlifowanej powierzchni. Szczotki świetnie sprawdzają się przy obróbce płyt MDF czy foliowanych frontów, zapewniając gładkość powierzchni i zaokrąglenie ostrych krawędzi.

Właściwy dobór

Wybór odpowiedniej szczotki ściernej zależy od wielu parametrów, takich jak: wysokość materiału ściernego, jego granulacja, gęstość, nacięcie, kształt końcówki płótna oraz rodzaj ziarna na płótnie. Dlatego też firma oferuje profesjonalne doradztwo techniczne, które pozwala dobrać odpowiednie parametry szczotek dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Konsultanci dostosowują parametry szczotek w zależności od rodzaju maszyn i obrabianego materiału, co gwarantuje optymalne rezultaty szlifowania.

Wybrać PolishStyl?

Firma z ponad 15-letnim doświadczeniem w produkcji głowic i szczotek ścieranych wyróżnia się szybką reakcją na potrzeby rynku oraz profesjonalnym doradztwem technicznym. Dzięki zoptymalizowaniu parametrów szczotek ściernych i elastyczności w doborze technologii, przedsiębiorstwo sprosta nawet najbardziej trudnym wyzwaniom w dziedzinie obróbki powierzchni drewna.

Bogusław Szkutnik, prezes PolishStyl, podkreśla, że firma nie tylko dostarcza produkty wysokiej jakości, ale także wyróżnia się szybkością realizacji zamówień i dbałością o efektywność procesu szlifowania.

PolishStyl to marka, która wywodzi się z pasji do obróbki drewna i szlifowania. Stawia na spersonalizowane materiały do szlifowania różnych gatunków drewna i płyt drewnopochodnych, zapewniając optymalny dobór materiału ściernego do warunków produkcji. Dla firmy kluczowe jest uczestnictwo w procesie produkcji swoich klientów, aby identyfikować słabe punkty i minimalizować koszty poprawek czy szlifowania.Czytaj dalej

Przegląd Meblarski

Zrównoważone połączenie tworzywa sztucznego z drewnem

Innowacje od firmy igus

Dodane:

/

igus
Działające na sucho łożyska z tworzywa sztucznego, takiego jak iglidur J4, są idealnymi elementami współpracującymi dla drewnianych wałków. Fot. igus GmbH

Drewno i polimery? Czy to dobre połączenie? Specjalizująca się w tworzywach sztucznych firma igus sprawdziła ten pomysł w niedawno przeprowadzonym badaniu. Przetestowała tarcie oraz zużycie polimerowych łożysk liniowych na różnego rodzaju drewnie. Wyniki są imponujące.

igus

Firma igus od lat pracuje z recyklatem w ich bezobsługowych, wysokowydajnych tworzywach sztucznych. Fot. igus GmbH

Najnowsze badania firmy igus pokazują, jak gładko łożyska ślizgowe wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu współpracują z drewnianymi wałkami. Łożysko ślizgowe drylin econ J4 wykazało się wyjątkową kompatybilnością z różnymi rodzajami drewna, otwierając nowe możliwości dla producentów mebli i inżynierów, jeśli chodzi o wybór materiałów.

Łożysko iglidur J4 z recylingu

Natomiast łożysko iglidur J4 wykonane w 97 procentach z regranulatu zapewnia przedsiębiorstwu tworzywo sztuczne, którego ślad węglowy jest o co najmniej 60 procent mniejszy niż w przypadku standardowego łożyska. Jest to ekonomiczne, pracujące na sucho, liniowe łożysko ślizgowe o dużej powierzchni styku, które sprawdziło się już jako odporny na zużycie element współpracujący z miękkimi wałami z materiałów takich jak aluminium czy włókno węglowe. Obecnie dodawany jest nowy materiał, czyli drewno.

Lars Fenger, inżynier produktu w firmie igus GmbH, wyjaśnia ten innowacyjny pomysł.

– Przemyśleliśmy koncepcję zrównoważonego rozwoju. Od lat pracujemy z recyklatem w naszych bezobsługowych, wysokowydajnych tworzywach sztucznych. Zadaliśmy sobie pytanie, w jaki sposób możemy zastąpić materiał, z którego wykonano wałek, zrównoważonym rozwiązaniem. Oczywiście, wybraliśmy drewno.

Rozwiązanie firmy zapewnia klientowi lekką i ekonomiczną prowadnicę liniową, która nie zawiera metalu. Najpierw przeprowadzono testy wytrzymałości na zginanie na różnych gatunkach drewna, aby określić jego właściwy rodzaj do zastosowania.

„Wielu klientów igus stosuje już polimerowe łożyska ślizgowe w połączeniu z drewnem. Dużym ułatwieniem jest prosty montaż i demontaż wkładek, co pozwala na oddzielenie materiałów pod koniec cyklu życia produktu”

– Następnie przetestowaliśmy różne liniowe łożyska ślizgowe na drewnianych wałach, a wyniki porównaliśmy z wartościami uzyskanymi na stalowych. Użyliśmy tego samego sprzętu testowego, w tych samych warunkach. Wynik nas zaskoczył – mówi Lars Fenger.

Drewno jak stal i aluminium

Testy przeprowadzono we własnym laboratorium testowym o powierzchni 3800 m2 w Kolonii, gdzie igus sprawdza swoje produkty. Współczynniki zużycia określone dla iglidur J4 z drewnianymi wałkami różniły się nieznacznie od tych dla stali i aluminium. Współczynniki tarcia wykazały, że drewniane wałki z drewnianymi łożyskami szybko ulegają uszkodzeniu bez smarowania. Jednocześnie wkładka wykonana z materiału iglidur J4 może pomóc zmniejszyć opór ruchu przez długi czas i po cichu.

Drewno jest materiałem roboczym, który zmienia swój rozmiar wraz z temperaturą i wilgotnością, więc indywidualne zastosowanie powinno być poprzedzone testami.

Takie połączenie jest szczególnie zalecane tam, gdzie warunki środowiskowe pozostają stałe, np. przy projektowaniu wnętrz małych przestrzeni mieszkalnych lub konstrukcji mebli.Czytaj dalej

Przegląd Meblarski

Niezawodne szczotkarki do drewna i metalu

Urządzenia od GUMETU

Dodane:

/

Firma GUMET z Bydgoszczy od 2008 roku produkuje i sprzedaje szczotkarki do drewna oraz metalu zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Od kilkunastu lat oferuje również specjalistyczne maszyny – nacinarki do spodów desek podłogowych, gratowarki, przenośniki buforowe oraz inne nietypowe konstrukcje. W tym roku zakład postanowił pokazać swoje niektóre urządzenia na DREMIE.

Przedsiębiorstwo zdecydowało się na udział w tegorocznej DREMIE po trzyletniej przerwie.

Szczotkarka PROFI 300

– Chcieliśmy sprawdzić jak wygląda sytuacja na polskim rynku. Jestem pozytywnie zaskoczony wystawą. Pojawiło się wielu zainteresowanych klientów naszymi produktami. Na pewno kilka transakcji sfinalizujemy po targach. W tym roku pokazaliśmy trzy maszyny: szczotkarkę Profi 300, ośmiogłowicową, czterostronną, do elementów przelotowych. Jest to jej premiera – pierwszy raz pokazujemy ją na największych targach branżowych w Polsce – mówi Szymon Gumiński, właściciel firmy GUMET.

Przeróbki konstrukcyjne

Maszyna ta cieszyła się dużym zainteresowaniem, docenione zostały zastosowane w niej przeróbki konstrukcyjne. Przeznaczono ją dla producentów mebli, elementów wzdłużnych, frezowanych oraz producentów okien, listew przypodłogowych, przyszybowych, elementów architektury ogrodowej czy boazerii.

– Przeróbki były konieczne pod względem unowocześnienia. Poprawiliśmy ergonomię, jeśli chodzi o obsługę maszyny. Wszystkie korby obsługowe wyprowadziliśmy na przedni panel maszyny łącznie z potencjometrami, przyciskami do włączania agregatów. Dodatkowo maszynę zabudowaliśmy w szczelną kabinę, co bardzo poprawiło jakość odpylenia w przestrzeni roboczej – dodaje rozmówca.

Szczotkarka jednopłaszczyznowa PS

Kolejnym urządzeniem wystawionym na DREMIE była szczotkarka jednopłaszczyznowa PS, szer. 600 mm.
– Zawiera ona trzy agregaty. Pierwsza stacja – dyski oscylujące, kolejne dwie stacje to szczotki walcowe. Maszynę przeznaczono głównie dla producentów frontów meblowych, do szlifowania surowych powierzchni i matowienia powierzchni między lakierowaniami – oznajmia Szymon Gumiński.

Jednogłowicowa szlifierka UTS

Natomiast UTS to jednogłowicowa, prosta maszyna – szlifierka dla mniejszych zakładów stolarskich. Element trzymany jest w ręku, przemieszczany po blacie lub bezpośrednio przy szczotce prowadzącej.

„GUMET to profesjonalny producent maszyn. Firmę cechuje elastyczność procesów produkcyjnych i indywidualne podejście do klienta. Dzięki temu zrealizuje nawet nietypowe zamówienia. Kadra pracownicza skupia się przede wszystkim na rozwoju procesu produkcyjnego, wzroście wydajności oraz wprowadzeniu nowych technologii w zakresie obróbki powierzchni.”

Jednogłowicowa szlifierka UTS

Natomiast UTS to jednogłowicowa, prosta maszyna – szlifierka dla mniejszych zakładów stolarskich. Element trzymany jest w ręku, przemieszczany po blacie lub bezpośrednio przy szczotce prowadzącej.

– Maszynę wyposażyliśmy w szczelną obudowę i centralnie podłączone króćce odciągowe. Uniwersalność położenia i użytej ilości głowic szlifujących z jednoczesnym zachowaniem zwartej, kompaktowej konstrukcji, sprawiają, że znajdzie ona zastosowanie w wielu aplikacjach – podsumowuje właściciel.

Wszystkie urządzenia produkowane są w zakładzie w Żołędowie. Posiada on rozbudowany park maszynowy. Korzysta z najnowszych technologii i zatrudnia wykwalifikowany personel, który, dążąc do rozwoju swoich umiejętności, jednocześnie podnosi jakość produktów.Czytaj dalej
Reklama
Reklama
Reklama

Ostatnio dodane

Zapisz się do Newslettera!

Otrzymuj aktualizacje bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej.

Wysyłaj mi Newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).